ثعمرا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/27%
حجم
4
0
/
7
0
1
0
M
0

ثعمرا

|مجاز
عمران و توسعه شاهد|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/27%
حجم
4
0
/
7
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  9
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/5
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+47/5%
  • صنعت+17/7%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,210پایین ترین قیمت16,330

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 21/83 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  6
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -8/28 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 177/92 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/76
17,740بازه قیمت روز15,420
70/81 B
حقیقی
79/09 B
8/28 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/33
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 692/84 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه28/2
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت شاهد-سهامی عام-55/53%شرکت سرمایه گذاری سعدی-سهامی خاص-8/38%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  13/87 M
  -100/00 K

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,885-2/96
3/46 B
4/46 T
0/47%
0/00
1/23-
وثخوزوثخوز
66,300-2/94
471/86 M
4/64 T
0/49%
0/00
1-
ثجوانثجوان
13,9502/31
32/76 B
35/61 T
3/79%
52/16 M
0/77-
ثالوندثالوند
11,420-2/14
9/22 B
9/14 T
0/97%
-415/80 M
0/43-
ثقزویثقزوی
15,7800/32
6/44 B
3/16 T
0/34%
-784/07 M
1/37-
وآذروآذر
10,050-0/59
49/39 B
17/98 T
1/92%
8/64 B
0/73-
وتوسوتوس
16,440-4/9
63/24 B
32/88 T
3/5%
795/84 M
0/77-
ثرودثرود
11,8901/53
16/36 B
5/95 T
0/63%
130/78 M
0/88-
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
25,7502/6
68/75 B
3/64 T
0/39%
0/00
0/55-
ثاصفاثاصفا
19,0400/73
5/84 B
3/05 T
0/32%
0/00
1/47-
ثتوساثتوسا
33,4000/45
5/58 B
3/21 T
0/34%
0/00
1/61-
ثترانثتران
6,860-2/28
22/50 B
12/35 T
1/31%
-5/21 B
0/41-
ثمسکنثمسکن
6,090-1/46
23/84 B
38/37 T
4/09%
-2/43 B
0/53-
ثزاگرسثزاگرس
51,2001/49
15/39 B
3/38 T
0/36%
1/66 B
1/19-
کیسونکیسون
2,5142/99
23/07 B
50/68 T
5/4%
6/55 B
1/47-
وساختوساخت
1,820-1/9
13/29 B
56/13 T
5/98%
3/07 B
0/68-
ثشرقثشرق
9,610-1/45
28/75 B
10/57 T
1/13%
1/69 B
1/23-
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
34,8601/75
404/93 B
62/75 T
6/68%
126/93 B
1/99-
ثنظامثنظام
58,150-2/93
11/79 B
4/33 T
0/46%
197/78 M
2/63-
ثشاهدثشاهد
19,870-7
290/12 B
124/99 T
13/31%-0/22-
آ س پآ س پ
10,860-2/9
12/73 B
10/86 T
1/16%
-1/43 B
0/51-
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
9,150-0/66
27/58 B
10/98 T
1/17%
-497/03 M
0/83-
کرمانکرمان
1,2640/71
98/46 B
53/87 T
5/74%
-1/35 B
0/82-
ثنورثنور
6,4001/25
24/88 B
7/68 T
0/82%
-1/16 B
1/04-
ثباغثباغ
6,5900/92
6/46 B
17/40 T
1/85%
0/00
0/94-
آبادآباد
71,060-3/34
48/83 B
17/05 T
1/82%
-672/22 M
0/57-
ثپردیسثپردیس
13,280-0/15
259/15 B
26/56 T
2/83%
31/53 B
0/92-
ثاختثاخت
3,657-0/51
27/66 B
32/91 T
3/5%
-1/79 B
0/83-
ثنوساثنوسا
7,690-1/79
12/06 B
20/22 T
2/15%
413/78 M
0/95-
ثامانثامان
44,6504/97
111/74 B
22/32 T
2/38%
-254/62 K
1/74-
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/64%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/07%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
63/60 M
2/76 T
0/29%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
3,021-0/1
122/25 B
60/82 T
6/48%
-52/11 B
1/09-
ثامیدثامید
2,197-1/75
20/78 B
143/36 T
15/27%
-4/76 B
1/9-
ثجنوبثجنوب
13,0000/38
6/04 B
18/20 T
1/94%
-2/89 B
0/51-