ثجنوب

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/54%
حجم
2
0
5
0
9
0
/
3
0
7
0
K
0

ثجنوب

|مجاز
سرمایه گذاری مسکن جنوب|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/61%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/54%
حجم
2
0
5
0
9
0
/
3
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/18
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/5%
  • صنعت+2/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,300پایین ترین قیمت13,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 18/35 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/90 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 108/86 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/7
13,860بازه قیمت روز12,540
2/29 B
حقیقی
4/18 B
1/90 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه27/28
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام-70/01%ذذذبازارگردان شرک19553ذثجنوب15/21%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,853-2/53
2/05 B
4/39 T
0/49%
0/00
1-
وثخوزوثخوز
59,350-2/98
12/10 B
4/15 T
0/46%
0/00
1/28-
ثجوانثجوان
13,120-2/95
6/77 B
33/49 T
3/72%
0/00
1/43-
ثالوندثالوند
11,5202/55
13/08 B
9/22 T
1/02%
-168/81 M
1/24-
ثقزویثقزوی
14,980-2/94
413/55 M
3/00 T
0/33%
413/55 M
--
وآذروآذر
10,6104/58
87/32 B
18/98 T
2/11%
-3/33 B
0/85-
وتوسوتوس
18,0407/72
101/02 B
36/08 T
4/01%
-20/63 B
0/74-
ثرودثرود
12,3301/07
21/94 B
6/17 T
0/69%
1/90 B
0/89-
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
27,550-1/27
20/89 B
3/90 T
0/43%
1/60 B
1/07-
ثاصفاثاصفا
19,2302/98
4/61 B
3/08 T
0/34%
332/38 M
25/88-
ثتوساثتوسا
30,250-1/64
7/16 B
2/90 T
0/32%
-5/35 B
0/64-
ثترانثتران
6,6301/38
11/70 B
11/93 T
1/32%
-3/16 B
0/78-
ثمسکنثمسکن
5,7702/11
29/45 B
36/35 T
4/04%
475/67 M
0/85-
ثزاگرسثزاگرس
57,1002/99
2/34 B
3/77 T
0/42%
0/00
6-
کیسونکیسون
2,4272/96
58/80 B
48/93 T
5/43%
25/97 B
1/91-
وساختوساخت
1,7370/29
17/43 B
53/57 T
5/95%
-1/03 B
0/58-
ثشرقثشرق
11,6102/76
18/10 B
12/77 T
1/42%
768/82 M
2/48-
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
35,0502/65
213/32 B
63/09 T
7/01%
-144/67 B
0/56-
ثعمراثعمرا
16,6803/86
75/89 B
21/68 T
2/41%
0/00
1/07-
ثنظامثنظام
58,1002/09
16/63 B
4/33 T
0/48%
-2/96 B
1/59-
ثشاهدثشاهد
16,3305/42
1/10 T
102/72 T
11/41%
159/50 B
1/22-
آ س پآ س پ
11,5205/69
16/32 B
11/52 T
1/28%
739/38 M
1/71-
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
9,110-0/98
16/21 B
10/93 T
1/21%
-60/21 M
0/88-
کرمانکرمان
1,2463/75
103/71 B
53/10 T
5/9%
1/33 B
1-
ثنورثنور
6,160-1/44
24/84 B
7/39 T
0/82%
-56/78 M
0/91-
ثباغثباغ
6,5001/08
3/88 B
17/16 T
1/91%
0/00
1/13-
آبادآباد
62,3704/99
61/41 B
14/97 T
1/66%
11/94 B
1/79-
ثپردیسثپردیس
14,9700/2
119/09 B
29/94 T
3/33%
-45/19 B
0/93-
ثاختثاخت
3,6252/72
37/78 B
32/63 T
3/62%
11/32 B
1/68-
ثنوساثنوسا
7,1002/01
23/98 B
18/67 T
2/07%
-2/93 B
1/09-
ثامانثامان
30,500-4/98
203/68 B
15/25 T
1/69%
-10/39 B
0/35-
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/67%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/08%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
298/91 M
2/76 T
0/31%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
2,8631/7
60/69 B
57/63 T
6/4%
-306/22 M
2/02-
ثامیدثامید
2,104-4/23
46/77 B
137/29 T
15/25%
1/61 B
2/14-