شملی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/26%
حجم
5
0
1
0
1
0
/
2
0
1
0
K
تصویر نماد شملی

شملی

|مجاز
ملی شیمی کشاورز|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/26%
حجم معاملات
5
0
1
0
1
0
/
2
0
1
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  9
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/08
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,930پایین ترین قیمت7,700

  بازده ماهانه

  شملیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -675,320,090ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

شملی
 • ارزش بازار
  16/36 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -675/32 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  173/92 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/22
8,150بازه قیمت روز7,390
3/30 B
حقیقی
3/98 B
686/85 M
حقوقی
11/53 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  2,100,000,000
 • درصد شناور
  %21/99
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 9/82
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی35%شرکت گروه صنعتی سپهرآرمان-سهامی خاص-32/67%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.ثروت پویا5/09%شخص حقیقی1/49%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی موج فیروز1/41%صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما1/18%شرکت مدیریت سرمایه خوشه-سهامی خاص-1/17%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد