شملی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/66%
حجم
6
0
/
0
0
0
0
K
0

شملی

|مجاز
ملی شیمی کشاورز|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/66%
حجم
6
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  6
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-5/9%
  • صنعت-1/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,720پایین ترین قیمت7,690

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت پسماند شیمی کشاورز)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/15 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 192/78 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/74
8,370بازه قیمت روز7,590
16/00 B
حقیقی
20/75 B
6/32 B
حقوقی
1/57 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/07
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/85 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/85
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعتی سپهرآرمان-سهامی خاص-35%شخص حقیقی35%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی .ب .ثروت پویا4/74%شخص حقیقی1/51%صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما1/18%شرکت مدیریت سرمایه خوشه-سهامی خاص-1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی .ب .ثروت پویا
  99/71 M
  68/64 K

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
1,070-2/99
548/25 M
3/73 T
0/02%
0/00
1/3-
پترومرواریدپترومروارید
1,0000
14/00 B
4/95 T
0/02%---
تاپیکوتاپیکو
17,790-0/06
1/41 B
1805/68 T
8/43%-2/02-
پلینار
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شستانشستان
8,370-4/99
603/77 M
41/85 T
0/2%
0/00
0/4-
پاکشوپاکشو
6,760-1/33
46/69 M
324/48 T
1/51%-0/36-
شتولیشتولی
21,900-1/83
60/84 M
5/47 T
0/03%
0/00
1-
شلردشلرد
7,710-1/42
1/72 B
69/39 T
0/32%-1/14-
دارابداراب
1,022-2/83
578/08 M
3/48 T
0/02%-1/32-
سایناساینا
47,750-1/78
38/06 B
11/94 T
0/06%
84/28 M
0/96-
مارونمارون
170,450-3/34
9/39 M
1363/60 T
6/36%-0/82-
شتوکاشتوکا
24,6000/2
613/20 M
9/22 T
0/04%-0/85-
شکبیرشکبیر
73,100-0/14
944/71 M
263/16 T
1/23%
0/00
1/83-
ممسنیممسنی
16,880-2/78
2/02 B
23/46 T
0/11%
0/00
3/6-
شسمشسم
237,650-1/58
4/65 B
2/38 T
0/01%
0/00
0/9-
زنجانزنجان
2,2551/16
256/07 M
13/81 T
0/06%-0/73-
پارسانپارسان
37,7800/05
295/41 M
1530/09 T
7/14%-0/49-
شکلرشکلر
38,800-1/12
8/74 B
38/80 T
0/18%
-2/63 B
0/47-
دهدشتدهدشت
16,530-1/26
793/38 M
25/61 T
0/12%-1/35-
جهرمجهرم
1,007-2/48
1/88 B
3/34 T
0/02%
0/00
1/04-
کازروکازرو
16,550-2/95
5/48 B
20/36 T
0/1%
3/13 B
0/61-
شفارسشفارس
1,7961/34
961/33 M
21/44 T
0/1%-0/58-
شصفهاشصفها
215,2001/99
6/65 B
64/56 T
0/3%-1/45-
شلعابشلعاب
18,940-0/99
6/34 B
11/36 T
0/05%-0/93-
وپترو
و
27,560-1/59
2/47 B
50/16 T
0/23%-0/67-
پتروباختر
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
زاگرسزاگرس
129,0002/31
304/68 M
309/60 T
1/45%-0/44-
شرنگیشرنگی
17,700-1/23
8/60 B
17/70 T
0/08%
-4/92 B
0/59-
جمجم
44,880-3/08
87/00 M
807/84 T
3/77%-0/12-
شفنشفن
5,960-0/17
917/49 M
184/46 T
0/86%-0/58-
شاراکشاراک
31,290-1/66
9/69 M
252/32 T
1/18%-0/5-
پتروکاویان
پ
1,0000
0/00
0/00
0%---
شکفشکف
39,700-1/89
718/42 M
9/93 T
0/05%
0/00
1/33-
شپاکساشپاکسا
2,7051/59
40/98 M
24/94 T
0/12%-0/6-
شپدیسشپدیس
160,550-0/27
473/54 M
963/30 T
4/5%-0/46-
شیرازشیراز
24,730-2/1
111/56 M
378/37 T
1/77%-0/59-
شسیناشسینا
5,100-4/5
14/12 B
18/35 T
0/09%-0/83-
شاملاشاملا
19,4000/05
7/76 M
52/38 T
0/24%-0/45-
شخارکشخارک
43,580-1/96
22/97 B
261/48 T
1/22%
-9/23 B
0/44-
فارسفارس
11,6900
9/98 B
5722/26 T
26/7%-0/44-
شبصیرشبصیر
26,300-0/76
21/99 M
65/75 T
0/31%-0/32-
شیرانشیران
4,617-5/54
1/91 B
251/32 T
1/17%-0/57-
شپارسشپارس
8,390-0/48
83/47 M
9/23 T
0/04%-1/28-
شگلشگل
6,3506/88
3/77 B
16/51 T
0/08%-0/8-
شکربنشکربن
5,0000/2
100/20 M
31/93 T
0/15%-0/87-
کرماشاکرماشا
20,060-1
453/97 M
212/39 T
0/99%-0/36-
شدوصشدوص
20,2200/69
5/09 M
19/21 T
0/09%-1/08-
پترولپترول
1,919-0/1
5/24 B
191/90 T
0/9%-0/52-
شگامرنشگامرن
189,0000/53
24/19 M
52/92 T
0/25%
0/00
2-
شپمچا
ش
1,0000
0/00
30/00 B
0%---
شویندهشوینده
20,210-0/05
20/59 M
20/21 T
0/09%-0/57-
شپلیشپلی
9,670-1/33
2/98 B
34/53 T
0/16%-0/51-
شموادشمواد
129,950-2/83
3/96 B
18/65 T
0/09%-0/55-
پارسپارس
2,705-1/66
238/82 M
1287/71 T
6/01%-0/33-
نورینوری
138,260-0/17
8/54 B
1244/34 T
5/81%-1/11-
شفاراشفارا
7,5900/93
476/68 M
35/30 T
0/17%-1/69-
شسیماب
ش
1,0000
0/00
35/00 B
0%---
خراسانخراسان
154,380-1/92
8/53 B
276/33 T
1/29%
-5/99 B
0/45-
جم پیلنجم پیلن
186,120-4/03
17/86 M
372/24 T
1/74%-0/4-
شپتروشپترو
2,096-2/16
157/20 M
20/96 T
0/1%-1/13-
شصدفشصدف
35,6500/28
58/82 M
24/95 T
0/12%-1/26-
کلرکلر
45,9001/89
73/88 M
30/06 T
0/14%-0/94-
قرنقرن
15,810-2/59
40/91 M
63/24 T
0/29%-1/16-
شگویاشگویا
13,9100/21
1/19 B
333/25 T
1/55%-0/56-
آریاآریا
80,450-0/19
236/29 M
1106/31 T
5/16%-1/14-
شارومشاروم
37,8002/56
270/78 M
26/46 T
0/12%-2/36-
بوعلیبوعلی
50,230-0/54
1/34 B
720/80 T
3/36%-0/37-
کیمیاتککیمیاتک
10,150-3/25
15/36 M
60/90 T
0/28%-5/75-
اروند
ا
1,0000
0/00
12/00 T
0/06%---
شغدیرشغدیر
65,080-1/74
1/46 B
84/60 T
0/4%-0/54-
شکامشکام
9,000-1/1
9/90 M
36/00 T
0/17%-0/63-
قطران
ق
1,0000
0/00
1/50 T
0/01%---
شجمشجم
7,900-0/63
9/96 M
51/35 T
0/24%-0/64-
شرازی
ش
1,0000
0/00
0/00
0%---
بهداش
ب
1,0000
0/00
1/91 T
0/01%---