مفاخر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/89%
حجم
2
0
/
1
0
7
0
M
0

مفاخر

|مجاز
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/89%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/89%
حجم
2
0
/
1
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/25
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/69%
  • صنعت+2/27%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,650پایین ترین قیمت10,250

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۱۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 8/70 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/26%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/44 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 96/95 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/51
11,300بازه قیمت روز9,840
21/04 B
حقیقی
22/47 B
1/44 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/83
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام838,901,000
 • سهام شناور
  21/04 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه18/19
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات -س .ع -72/47%IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه4/75%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -1/73%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  IFMصندوق س.ا.بازارگردانی سپهربازارسرمایه
  39/89 M
  138/88 K

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
1
0
3
0
,
2
0
8
0
0
0
-2/28%
0
0
14/61 T
1/4%
5/35 B
0/97-
فن آوافن آوا
4
0
,
2
0
2
0
4
0
0/12%
0
0
9/29 T
0/89%
154/08 M
1/48-
رتاپرتاپ
3
0
,
5
0
9
0
9
0
0/95%
0
0
32/39 T
3/1%
30/53 M
1/79-
رانفوررانفور
5
0
,
3
0
3
0
0
0
-0/19%
0
0
191/88 T
18/38%
331/42 M
0/7-
مدارانمداران
9
0
,
9
0
0
0
0
0
-0/2%
0
0
19/30 T
1/85%
521/52 M
2/08-
رکیشرکیش
3
0
,
4
0
7
0
6
0
-1%
0
0
24/33 T
2/33%
-424/97 M
0/81-
آپآپ
7
0
,
3
0
5
0
0
0
0/41%
0
0
40/79 T
3/91%
40/17 M
0/77-
سیستمسیستم
1
0
8
0
,
4
0
4
0
0
0
0%
0
0
184/40 T
17/66%
3/26 B
0/86-
پرداختپرداخت
9
0
,
5
0
5
0
0
0
0%
0
0
76/40 T
7/32%
0
0/66-
سپسپ
1
0
6
0
,
3
0
0
0
0
0
0%
0
0
186/47 T
17/86%
-282/43 M
0/9-
تاپکیشتاپکیش
1
0
3
0
,
9
0
7
0
0
0
1/9%
0
0
25/15 T
2/41%
13/54 B
1/59-
رافزارافزا
1
0
7
0
,
1
0
2
0
0
0
1/6%
0
0
17/12 T
1/64%
2/54 B
3/48-
سپیدارسپیدار
8
0
9
0
,
2
0
5
0
0
0
1/42%
0
0
62/48 T
5/98%
-1/03 B
3/04-
توسنتوسن
2
0
1
0
,
8
0
5
0
0
0
-2/24%
0
0
65/55 T
6/28%
4/44 B
2/78-
تپسیتپسی
7
0
,
0
0
0
0
0
0
1/6%
0
0
17/24 T
1/65%
24/00 B
2/06-
پی پادپی پاد
1
0
4
0
,
5
0
1
0
0
0
4/99%
0
0
43/53 T
4/17%
9/75 B
9/03-
فن افزار
ف
1
0
3
0
,
3
0
8
0
0
0
4/78%
0
0
20/07 T
1/92%
39/22 B
5/71-
مرقام
م
9
0
,
1
0
2
0
0
0
-0/65%
0
0
4/56 T
0/44%
0
1/59-