فروژ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/57%
حجم
1
0
/
0
0
7
0
M
تصویر نماد فروژ

فروژ

|مجاز
صنایع فروآلیاژ ایران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/57%
حجم معاملات
1
0
/
0
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  0
  0
  /
  4
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/19
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت39,250پایین ترین قیمت37,250

  بازده ماهانه

  فروژصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  22,594,300,650ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فروژ
 • ارزش بازار
  41/47 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  9
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  22/59 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  118/91 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/92
40,200بازه قیمت روز36,400
40/43 B
حقیقی
17/83 B
0
حقوقی
22/59 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  440/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,100,000,000
 • درصد شناور
  %21/75
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/27
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات-سهامی خاص-50/78%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .داراداریوش6/91%شخص حقیقی2/6%شخص حقیقی2/06%شخص حقیقی2/06%شخص حقیقی2/02%شخص حقیقی2/02%شخص حقیقی2/02%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/89%شخص حقیقی1/61%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز1/58%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/42%شخص حقیقی1/28%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد