وهور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/86%
حجم
4
0
/
9
0
7
0
M
0

وهور

|مجاز
مدیریت انرژی امید تابان هور|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/86%
حجم
4
0
/
9
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/73
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/74%
  • صنعت-0/09%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,802پایین ترین قیمت1,700

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۵
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج شرکت در مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/09/30
  • ۱۴۰۲/۷/۲۴
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 132/32 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -984/51 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 98/21 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/86
1,839بازه قیمت روز1,665
6/29 B
حقیقی
7/27 B
2/37 B
حقوقی
1/39 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
8/7
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام76,176,283,000
 • سهام شناور
  6/22 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه25/7
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -92/49%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید1/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید
  975/04 M
  1/13 M

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بمپنابمپنا
7
0
,
3
0
4
0
0
0
-1/87%
0
0
56/72 T
3/73%
-14/41 B
0/52-
ونیروونیرو
7
0
,
2
0
9
0
0
0
-2/41%
0
0
76/55 T
5/03%
-11/38 B
1/05-
دماونددماوند
2
0
2
0
,
5
0
0
0
0
0
1/12%
0
0
124/20 T
8/16%
-3/11 B
2/47-
مبینمبین
8
0
,
8
0
4
0
0
0
-0/34%
0
0
536/71 T
35/28%
5/90 B
0/83-
بفجربفجر
1
0
7
0
,
9
0
1
0
0
0
-0/33%
0
0
349/25 T
22/96%
27/25 B
4/44-
بکهنوجبکهنوج
1
0
,
4
0
1
0
1
0
-1/19%
0
0
22/65 T
1/49%
-3/38 B
0/71-
بزاگرسبزاگرس
5
0
,
3
0
8
0
0
0
-4/1%
0
0
32/28 T
2/12%
546/00 M
0/5-
بجهرمبجهرم
2
0
,
6
0
2
0
9
0
-1/24%
0
0
63/48 T
4/17%
-1/31 B
1/58-
آباداآبادا
1
0
1
0
,
8
0
1
0
0
0
4/14%
0
0
29/52 T
1/94%
690/07 M
3/56-
بپیوندبپیوند
1
0
7
0
,
1
0
2
0
0
0
-1/1%
0
0
51/36 T
3/38%
180/26 M
5/99-
بمولد
ب
5
0
,
4
0
7
0
0
0
-2/15%
0
0
46/34 T
3/05%
-893/76 M
2/51-