وهور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/21%
حجم
1
0
/
9
0
5
0
M
0

وهور

|مجاز
مدیریت انرژی امید تابان هور|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/21%
حجم
1
0
/
9
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/62
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/1%
  • صنعت+0/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,610پایین ترین قیمت1,561

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 121/58 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -292/85 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 143/07 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/04
1,665بازه قیمت روز1,507
6/01 B
حقیقی
7/67 B
1/66 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
8/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E33/41
 • P/Eگروه31/07
 • EPS47
 • P/S
  29/50
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -91/88%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید1/43%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید
  951/34 M
  295/52 K

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بمپنابمپنا
7,2002/1
4/53 B
55/64 T
3/96%
-1/43 B
2/2515/18
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
23,950-2/07
22/67 B
132/20 T
9/42%
-4/06 B
0/9418/41
مبینمبین
25,490-1/33
9/19 B
515/86 T
36/76%
-1/39 B
0/336/23
بفجربفجر
19,030-0/16
4/94 B
371/08 T
26/44%
-1/34 B
0/915/76
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/19%---
بکهنوجبکهنوج
1,4820/74
3/19 B
23/79 T
1/7%
-911/46 M
1/48-
بگیلانبگیلان
15,410-0/26
4/12 B
66/26 T
4/72%
-774/31 M
4/6717/2
بزاگرسبزاگرس
5,2303/14
13/65 B
31/38 T
2/24%
20/40 M
0/9931/84
بجهرمبجهرم
2,7572/7
47/04 B
66/57 T
4/74%
3/08 B
2/2723/68
آباداآبادا
11,1001/53
7/31 B
27/75 T
1/98%
82/00 M
4/19-
بپیوندبپیوند
12,5002/11
5/27 B
37/50 T
2/67%
705/60 M
9/31-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/43%---
بمولد
ب
6,2301/78
69/95 B
52/77 T
3/76%
-546/61 M
--