وهور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/63%
حجم
1
0
/
5
0
4
0
M
0

وهور

|مجاز
مدیریت انرژی امید تابان هور|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/63%
حجم
1
0
/
5
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  1/39
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/8%
  • صنعت+3/9%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,608پایین ترین قیمت1,580

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
  • ۱۴۰۲/۶/۱۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - صورتهای مالی دوره 6ماهه شرکت تولید نیروی برق منجیل- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 121/65 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -458/49 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 100/07 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/59
1,666بازه قیمت روز1,508
2/00 B
حقیقی
2/46 B
464/92 M
حقوقی
6/43 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
8/61
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E33/68
 • P/Eگروه31/07
 • EPS47
 • P/S
  29/74
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/74 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 8/69 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -91/88%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید1/43%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بمپنابمپنا
7,4000/41
12/44 B
57/19 T
4/05%
-3/39 B
0/8714/97
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
23,400-2/34
32/00 B
129/17 T
9/14%
-11/89 B
0/6517/9
مبینمبین
25,970-0/96
29/67 B
525/58 T
37/2%
-4/47 B
0/226/43
بفجربفجر
19,040-0/21
10/10 B
371/28 T
26/28%
-5/73 B
0/375/76
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/19%---
بکهنوجبکهنوج
1,4470/49
5/04 B
23/23 T
1/64%
-2/97 B
0/81-
بگیلانبگیلان
15,650-0/32
11/46 B
67/30 T
4/76%
-1/77 B
4/8617/44
بزاگرسبزاگرس
5,3600/56
9/99 B
32/16 T
2/28%
12/84 M
0/8732/63
بجهرمبجهرم
2,550-1/29
33/68 B
61/57 T
4/36%
-803/10 M
1/2321/92
آباداآبادا
11,160-1/59
11/21 B
27/90 T
1/98%
-177/42 M
3/35-
بپیوندبپیوند
12,8903/75
20/19 B
38/67 T
2/74%
1/77 B
4/46-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/42%---
بمولد
ب
6,620-1/93
86/65 B
56/08 T
3/97%
-14/24 B
--