حگهر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
7
0
0
0
/
1
0
5
0
K
0

حگهر

|مجاز
حمل و نقل گهرترابر سیرجان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
7
0
0
0
/
1
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  8
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  0
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/7%
  • صنعت+2/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,620پایین ترین قیمت12,370

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 56/08 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 90/16 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 27/15 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/25
13,500بازه قیمت روز11,740
190/02 M
حقیقی
173/94 M
763/36 M
حقوقی
779/44 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/75
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری وتوسعه گل گهر-سهامی خاص-45/99%شرکت معدنی وصنعتی گل گهر-سهامی عام-31/84%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان7/88%صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدارسپهر2/74%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان
  349/89 M
  70/00

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,5301/41
10/49 B
51/22 T
4/59%
4/14 B
1/35-
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
15,610-2/95
43/01 B
11/71 T
1/05%
0/00
0/87-
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/57%
-7/40 B
0/49-
حرهشاحرهشا
277,3502/99
6/67 B
4/16 T
0/37%
0/00
3/33-
حکشتیحکشتی
13,6600/96
437/71 B
788/48 T
70/64%
468/72 M
0/914/93
توریلتوریل
5,970-0/17
5/87 B
41/79 T
3/74%
-155/53 M
0/84-
حتوکاحتوکا
4,2030/38
11/89 B
14/88 T
1/33%
-485/91 M
0/98-
حپتروحپترو
44,310-2/94
2/28 B
8/86 T
0/79%
-573/42 M
0/32-
حفارسحفارس
2,0754/15
485/39 B
40/98 T
3/67%
-11/01 B
1/82-
حریلحریل
2,7932/28
53/45 B
13/31 T
1/19%
1/13 M
1/14-
حپارساحپارسا
62,1000/97
73/25 B
15/53 T
1/39%
-3/64 B
0/51-
حسیرحسیر
13,760-0/22
19/24 B
16/59 T
1/49%
256/39 M
0/82-
حآساحآسا
9,7100/52
2/48 B
17/48 T
1/57%
-141/09 M
0/95-
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,185-0/97
50/60 B
23/66 T
2/12%
1/37 B
0/71-
حشکوهحشکوه
5,000-2/91
10/59 B
8/63 T
0/77%
2/00 B
1/62-
حگردشحگردش
3,567-0/09
4/15 B
5/71 T
0/51%
-900/45 M
1/02-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---