گوهران

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/57%
حجم
1
0
0
0
9
0
/
3
0
1
0
K
0

گوهران

|مجاز
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/57%
حجم
1
0
0
0
9
0
/
3
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  7
  0
  6
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/24
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1%
  • صنعت-0/3%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/1%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,300پایین ترین قیمت5,160

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۳
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 34/06 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 23/01 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/69
5,640بازه قیمت روز5,120
299/15 M
حقیقی
299/15 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/58
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/60 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/65
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -84/61%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.گوهرفام امید5/71%موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیسپردیس
4,616-0/78
6/48 B
20/77 T
0/35%
-1/22 B
0/43-
وشمالوشمال
31,9502/9
27/38 B
3/89 T
0/07%
0/00
0/96-
آریانآریان
4,3271/87
8/28 B
255/29 T
4/36%
1/85 B
1/33-
فلاتفلات
22,350-1/74
26/50 B
8/70 T
0/15%
0/00
0/97-
وسپهوسپه
4,408-0/27
2/84 B
134/00 T
2/29%
-220/00 M
0/4-
وبهمنوبهمن
4,660-0/3
5/76 B
65/24 T
1/11%
-98/09 M
0/33-
وصنعتوصنعت
2,069-0/82
282/19 M
37/24 T
0/64%
0/00
1-
وتوصاوتوصا
1,151-3/69
9/12 B
40/28 T
0/69%
-493/62 M
0/69-
وایراوایرا
4,7622/35
6/41 B
10/48 T
0/18%
2/87 B
1/69-
اعتلااعتلا
3,8520/63
1/01 B
11/75 T
0/2%
-743/80 M
0/21-
سنوینسنوین
7,4602/15
820/06 M
7/46 T
0/13%
0/00
2/67-
واتیواتی
13,900-0/36
1/27 B
62/55 T
1/07%
38/21 M
1/03-
وکادووکادو
7,310-2/39
6/57 B
29/14 T
0/5%
3/56 B
1/51-
وآرینوآرین
2,0761/02
27/86 B
8/30 T
0/14%
243/95 M
1/29-
معیارمعیار
18,6002/97
2/69 B
5/58 T
0/1%
1/82 B
12/34-
وگستروگستر
19,2503/14
9/40 B
15/40 T
0/26%
1/21 B
0/94-
وخارزموخارزم
5,7000/71
29/70 B
106/59 T
1/82%
-15/08 B
0/74-
وداناودانا
10,380-2/98
23/17 B
14/01 T
0/24%
-2/43 B
0/74-
سدبیرسدبیر
46,7505/61
37/75 B
11/69 T
0/2%
14/73 B
1/06-
وسکابوسکاب
3,726-1/18
103/11 M
44/71 T
0/76%
-33/98 M
1/14-
وبیمهوبیمه
1,516-2/73
50/09 B
24/26 T
0/41%
211/52 M
0/94-
وتوسموتوسم
5,4404/02
28/26 B
43/52 T
0/74%
-1/90 B
0/52-
ونیروونیرو
6,38010/9
488/08 B
66/99 T
1/14%
-166/05 B
1/21-
وسبحانوسبحان
2,9120/28
1/05 B
22/71 T
0/39%
0/00
0/9-
ونیکیونیکی
6,6501/05
14/66 B
232/75 T
3/97%
235/63 M
2/23-
وساپاوساپا
4,930-2/58
40/18 B
97/61 T
1/67%
161/83 M
0/81-
وبوعلیوبوعلی
3,4540/2
3/53 B
20/72 T
0/35%
-3/23 B
0/44-
وصناوصنا
2,282-2/01
2/32 B
18/60 T
0/32%
1/45 M
0/69-
وجامیوجامی
1,974-0/86
950/65 M
3/95 T
0/07%
0/00
1/14-
وارزش
و
1,0000
0/00
7/60 T
0/13%---
وبرقوبرق
105,4501/25
45/80 B
37/09 T
0/63%
3/68 B
0/71-
وپویاوپویا
3,2560/53
650/75 M
22/79 T
0/39%
0/00
2/92-
سرچشمهسرچشمه
8,2800/36
10/15 B
63/34 T
1/08%
-6/07 B
0/65-
وآداکوآداک
11,4193
3/06 B
9/93 T
0/17%---
وملتوملت
3,876-1/96
107/26 M
3/88 T
0/07%
0/00
2-
وفتخاروفتخار
2,313-1/08
5/56 B
4/63 T
0/08%
-1/49 B
0/91-
وآواوآوا
4,5360/22
2/04 B
5/99 T
0/1%
0/00
1/55-
صباصبا
3,1660/57
8/70 B
364/09 T
6/21%
-6/33 B
0/49-
وسیستا
و
617-4/86
9/98 M
97/62 T
1/67%---
وساشرقی
و
4290/47
6/04 B
87/72 T
1/5%---
وسکهبو
و
1,130-2/65
5/23 M
44/16 T
0/75%---
وسگلستا
و
740-5
33/74 M
88/72 T
1/51%---
وسخوز
و
633-4/9
137/34 M
162/59 T
2/77%---
وساربیل
و
1,280-5
12/16 M
80/91 T
1/38%---
وسلرستا
و
471-3/97
8/23 B
43/77 T
0/75%---
وسیلام
و
1,240-5
5/89 M
6/20 M
0%---
وسفارس
و
1,030-4/95
5/48 M
271/67 T
4/64%---
وسرضوی
و
725-4/97
86/07 M
253/76 T
4/33%---
وسزنجان
و
1,419-4/93
5/02 M
66/77 T
1/14%---
وستهران
و
1,0000
0/00
362/83 T
6/19%---
وسخراج
و
2,209-9/96
8/52 M
135/63 T
2/31%---
وسمازن
و
970-4/95
5/07 M
182/91 T
3/12%---
وسصفا
و
729-4/94
83/44 M
168/58 T
2/88%---
وسهمدا
و
5130/2
13/82 B
58/75 T
1%---
وسقم
و
1,332-4/96
31/99 M
69/69 T
1/19%---
وسمحال
و
1,0000
0/00
712/00 M
0%---
وسهرمز
و
648-2/69
119/88 B
62/28 T
1/06%---
وسکردوسکرد
4310/23
19/82 B
39/31 T
0/67%---
وسکرشا
و
432-0/69
10/49 B
37/02 T
0/63%---
وسمرکز
و
1,400-5
284/38 M
109/16 T
1/86%---
وسیزد
و
1,274-4/95
76/61 M
75/82 T
1/29%---
وسخراش
و
1,369-4/97
26/02 M
93/89 T
1/6%---
وسگیلا
و
433-0/46
5/14 B
64/74 T
1/1%---
وساغربی
و
4290/46
21/33 B
68/11 T
1/16%---
وسکرمان
و
4310/23
45/44 B
76/05 T
1/3%---
وسقزوین
و
1,0000
0/00
59/54 T
1/02%---
وسبوشهر
و
1,260-1/59
12/40 M
60/76 T
1/04%---
وسمنان
و
1,0000
0/00
0/00
0%---
وکبهمنوکبهمن
3,5690/3
1/10 B
35/69 T
0/61%
-797/44 K
3/41-
وسپهر
و
5,5701/65
12/88 B
417/75 T
7/13%
624/24 M
2/98-
مدار
م
500-98
0/00
2/30 T
0/04%---
وامینوامین
12,3402/92
37/04 B
123/40 T
2/11%
-602/72 M
3/56-
ومدیرومدیر
4,774-1/55
1/73 M
42/97 T
0/73%
0/00
1-
ولقمانولقمان
2,1481/54
504/08 M
11/66 T
0/2%
-496/59 M
0/06-
مدیریتمدیریت
3,343-0/93
408/89 M
10/03 T
0/17%
0/00
2-
وهامونوهامون
2,742-0/33
1/87 B
13/71 T
0/23%
-494/38 M
0/84-
وتوسکاوتوسکا
13,4702/98
1/64 B
11/18 T
0/19%
0/00
1-
وطوبیوطوبی
2,6602/14
2/20 B
7/98 T
0/14%
331/77 K
0/68-
بهیربهیر
9,140-3/99
408/13 M
5/48 T
0/09%
0/00
0/38-
کیانا
ک
1,0000
0/00
2/00 T
0/03%---
امیران
ا
1,0000
0/00
1/50 T
0/03%---
والماس
و
3,006-0/73
8/77 B
12/02 T
0/2%
37/71 M
0/71-
ومهانومهان
7,640-0/52
2/43 B
229/20 T
3/91%
-877/39 M
1/22-
شهر
ش
2,015-0/4
11/31 B
66/50 T
1/14%
-966/46 M
2/04-