بگیلان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/19%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/56%
حجم
2
0
5
0
0
0
/
0
0
9
0
K
0

بگیلان

|مجاز
توسعه مسیر برق گیلان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/19%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/56%
حجم
2
0
5
0
0
0
/
0
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  0
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/71
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/7%
  • صنعت+5/1%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,460پایین ترین قیمت15,940

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییرات هزینه نرخ سوخت نیروگاه- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 69/49 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  0
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 801/00 K
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 54/63 M
 • قدرت خریدار به فروشنده5/58
16,870بازه قیمت روز15,270
4/04 B
حقیقی
4/04 B
0/00
حقوقی
801/00 K
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/69
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه31/07
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری برق وانرژی غدیر-سهامی خاص-51%شرکت سرمایه گذاری اهداف-سهامی عام-22/4%شرکت مدیریت انرژی امیدتابان هور-سهامی عام-20/01%شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص -1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (عرضه برق، گاز، بخارواب گرم)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وهوروهور
1,5910/19
4/41 B
121/20 T
8/18%
-1/32 B
0/77-
بمپنابمپنا
7,6000/26
1/35 B
58/73 T
3/97%
-205/39 M
1/09-
نیروگاه عباسپور
ن
1,0000
0/00
0/00
0%---
مشاور نیرو
م
100
0/00
0/00
0%---
دماونددماوند
23,8500/43
73/34 B
131/65 T
8/89%
-28/29 B
0/64-
مبینمبین
26,220-2/5
33/83 B
530/64 T
35/83%
-4/58 B
0/23-
بفجربفجر
19,0200/68
15/00 B
370/89 T
25/04%
-11/50 B
0/36-
بصبا
ب
1,0000
0/00
2/70 T
0/18%---
بکهنوجبکهنوج
1,4841/85
9/89 B
23/82 T
1/61%
-251/17 M
2/29-
بزاگرسبزاگرس
5,6201/09
15/60 B
33/72 T
2/28%
166/80 M
1/21-
بجهرمبجهرم
2,5762/6
55/02 B
62/20 T
4/2%
0/00
1/17-
آباداآبادا
11,470-2/41
7/75 B
28/68 T
1/94%
-181/31 M
2/45-
بپیوندبپیوند
13,040-0/61
8/12 B
39/12 T
2/64%
-103/28 M
3/93-
ومپنا
و
1,0000
0/00
20/00 T
1/35%---
بمولد
ب
6,810-0/58
75/45 B
57/69 T
3/9%
-33/17 B
--