زقیام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/74%
حجم(مشکوک)
5
0
0
0
/
2
0
1
0
M
0

زقیام

|مجاز
کشت و دام قیام اصفهان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/74%
حجم(مشکوک)
5
0
0
0
/
2
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  8
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/01
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/6%
  • صنعت+1/8%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,000پایین ترین قیمت2,823

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۶
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 20/45 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  2
  0
  9
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 184/15 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 329/53 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/11
3,000بازه قیمت روز2,608
134/78 B
حقیقی
134/60 B
14/15 B
حقوقی
14/33 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/14
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E7/58
 • P/Eگروه15/21
 • EPS396
 • P/S
  1/94
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 10/33 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 14/67 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس-س.خ-44/34%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی31/88%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  79/68 M
  100/22 K

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,330-2/93
17/66 B
3/90 T
0/79%
0/00
0/86-
تلیسهتلیسه
4,2506/98
197/26 B
21/22 T
4/3%
21/72 B
1/9615/66
زمگسازمگسا
36,4604/28
17/84 B
10/94 T
2/21%
-82/02 M
1/619/12
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,410-3/37
36/35 B
9/75 T
1/97%
-3/47 B
0/8950/49
زگلدشتزگلدشت
24,5506/98
73/53 B
17/18 T
3/48%
27/05 B
1/7118/99
زشگزازشگزا
8,5306/63
55/33 B
8/19 T
1/66%
8/44 B
1/49/29
زبینازبینا
3,7604/08
38/39 B
13/69 T
2/77%
138/33 M
1/168/64
زپارسزپارس
38,1503/79
72/31 B
53/23 T
10/78%
2/77 B
1/1921/4
زکشتزکشت
19,6703/12
52/45 B
11/80 T
2/39%
-126/98 M
1/0813/44
جوینجوین
6,690-0/74
21/18 B
49/88 T
10/1%
-7/90 B
1/126/05
زدشتزدشت
27,4006/64
53/77 B
18/91 T
3/83%
7/63 B
1/9111/48
زماهانزماهان
7,9600/63
31/12 B
8/99 T
1/82%
5/16 B
1/11-
سیمرغسیمرغ
30,8002/06
51/72 B
40/04 T
8/11%
-3/36 B
0/888/02
زفکازفکا
17,5006/94
230/29 B
26/25 T
5/32%
55/87 B
1/459/65
زشریفزشریف
5,8506/91
148/14 B
14/07 T
2/85%
54/27 B
1/319/13
زکوثرزکوثر
28,390-0/03
109/41 B
56/78 T
11/5%
18/61 B
1/2914/31
زملاردزملارد
17,2506/96
110/90 B
13/80 T
2/79%
1/35 B
5/69-
سپیدسپید
28,570-2/18
32/83 B
85/71 T
17/35%
-11/52 B
1/65-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/21%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/1%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/04%---
زفجر
ز
17,4604/97
74/37 B
15/71 T
3/18%
-2/87 B
15/73-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/43%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---