هرمز

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/52%
حجم
3
0
/
3
0
5
0
M
0

هرمز

|ممنوع-متوقف
فولاد هرمزگان جنوب|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/9%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/52%
حجم
3
0
/
3
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  5
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -3/58
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/8%
  • صنعت-3/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/1%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,830پایین ترین قیمت7,650

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   تصمیمات هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 377/79 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  4
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/56 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 143/35 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/53
8,090بازه قیمت روز7,330
19/21 B
حقیقی
20/77 B
6/65 B
حقوقی
5/09 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/48
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فولادمبارکه اصفهان95/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فلزات اساسی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فالومفالوم
19,3002/98
6/22 B
27/02 T
0/18%
0/00
2/75-
فرآورفرآور
45,4000/92
11/29 B
29/96 T
0/2%
1/73 B
1/53-
وسدیدوسدید
4,7401/86
470/44 B
142/15 T
0/94%
6/39 B
0/78-
فملیفملی
7,0100/28
19/51 B
4206/00 T
27/97%
-14/48 B
0/29-
فولایفولای
7,550-1/96
2/11 B
8/46 T
0/06%
-227/92 M
0/82-
فمرادفمراد
22,3501/97
1/23 B
7/82 T
0/05%
-679/64 M
0/71-
فاهوازفاهواز
7,580-1/98
188/92 M
42/82 T
0/28%
0/00
0/5-
فوکافوکا
11,170-0/18
1/42 B
66/74 T
0/44%
564/55 M
2/38-
فولاژفولاژ
15,070-0/46
168/92 M
361/68 T
2/4%
-64/20 M
0/58-
ارفعارفع
26,300-1/33
20/17 B
315/60 T
2/1%
-10/56 B
0/6-
فخاسفخاس
11,810-1/69
692/11 M
271/63 T
1/81%
0/00
0/55-
فافزافافزا
51,450-0/39
1/53 B
4/63 T
0/03%
604/42 M
1/75-
فسدیدفسدید
192,5000/99
5/79 B
18/83 T
0/13%
0/00
0/32-
فزرینفزرین
5,560-0/72
1/11 B
16/68 T
0/11%
-344/45 M
0/97-
فپنتافپنتا
51,89012/8
33/94 B
53/41 T
0/35%
1/17 B
1/36-
فنوالفنوال
10,2400/78
1/46 B
34/73 T
0/23%
160/41 M
1/06-
فسپافسپا
7,5300/8
2/58 B
29/37 T
0/2%
955/57 M
1/38-
زنگانزنگان
64,500-2/43
146/62 M
6/45 T
0/04%
0/00
0/54-
پارس متال
پ
1,0000
0/00
20/00 B
0%---
فخوزفخوز
3,278-0/73
5/69 B
622/82 T
4/14%
-2/45 B
0/6-
آلومینیوم جنوب
آ
1,0000
0/00
24/00 T
0/16%---
فاسمینفاسمین
5,880-0/85
10/22 B
141/12 T
0/94%
-2/93 B
0/33-
فلولهفلوله
4,4500/29
13/03 B
29/82 T
0/2%
-833/67 M
0/87-
کاوهکاوه
10,890-1/19
3/87 B
348/48 T
2/32%
-3/12 B
0/17-
وتوکاوتوکا
4,431-1/87
167/78 M
53/66 T
0/36%
-26/69 M
1/6-
فباهنرفباهنر
4,753-0/32
7/90 B
116/84 T
0/78%
203/81 M
0/36-
فایرافایرا
7,930-1/39
1/73 B
301/06 T
2%
-1/48 B
0/19-
فسربفسرب
2,089-3/79
1/90 B
23/15 T
0/15%
0/00
0/63-
فنوردفنورد
22,2700/04
5/94 B
35/28 T
0/23%
-137/71 M
0/86-
فجرفجر
8,090-0/62
6/14 B
68/43 T
0/46%
-1/44 B
0/39-
فروسفروس
7,620-0/26
1/53 B
30/48 T
0/2%
-6/70 M
0/83-
فولادفولاد
5,310-0/19
34/38 B
4248/00 T
28/25%
-5/75 B
0/35-
فماکفماک
9,970-4/18
566/70 M
4/04 T
0/03%
-298/28 M
0/24-
زرند
ز
1,0000
0/00
14/50 T
0/1%---
فنفتفنفت
21,200-2/98
10/53 B
25/44 T
0/17%
-472/53 M
0/48-
فسازانفسازان
6,920-0/14
2/71 B
20/76 T
0/14%
-672/21 M
0/35-
کویرکویر
3,6010/5
2/00 B
134/17 T
0/89%
0/00
0/8-
فرویفروی
8,4400/24
1/03 B
15/19 T
0/1%
16/80 M
1/02-
فتوسافتوسا
7,6700/79
3/00 B
10/93 T
0/07%
-1/07 B
2/05-
فگسترفگستر
5,3100/56
2/63 B
7/96 T
0/05%
0/00
1/24-
فروسیلفروسیل
13,320-1/43
93/14 M
21/31 T
0/14%
-29/55 M
0/25-
فجهانفجهان
4,657-0/02
29/78 B
349/27 T
2/32%
-3/14 B
1/61-
فسبزوارفسبزوار
39,050-0/38
3/22 B
156/20 T
1/04%
-1/19 B
0/59-
میدکومیدکو
8,510-0/12
2/76 B
1702/00 T
11/32%
-2/66 B
0/08-
فافقفافق
4,5981/28
314/98 M
21/61 T
0/14%
-98/69 M
0/78-
فسوژفسوژ
21,5501/18
19/96 B
17/24 T
0/12%
-1/26 B
0/76-
فخالص
ف
1,0000
0/00
1/60 T
0/01%---
فغدیرفغدیر
8,550-0/94
846/23 M
299/25 T
1/99%
97/87 M
3/13-
فرودفرود
3,9880/38
5/49 B
21/54 T
0/14%
-2/39 B
0/72-
فروژفروژ
44,0500/57
11/89 B
48/45 T
0/32%
328/38 M
1/54-
ذوبذوب
3,6393/06
200/89 B
257/55 T
1/71%
-15/54 B
0/72-
آلومینا
آ
1,0000
0/00
2/00 T
0/01%---
فتوان
ف
1,0000
0/00
2/60 T
0/02%---
فصبا
ف
35,9003,250
3/95 T
197/45 T
1/31%---
کیمیاکیمیا
6,320-0/47
1/12 B
18/96 T
0/13%
-321/35 M
0/78-