زفکا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
7/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
10/14%
حجم(مشکوک)
1
0
7
0
/
0
0
0
0
M
0

زفکا

|مجاز
کشت و دامداری فکا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
7/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
10/14%
حجم(مشکوک)
1
0
7
0
/
0
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  1
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  2/01
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11/6%
  • صنعت+1/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت18,720پایین ترین قیمت17,560

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۴
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 27/36 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  3
  0
  0
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 47/68 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 457/33 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/96
18,720بازه قیمت روز16,280
301/38 B
حقیقی
253/70 B
8/69 B
حقوقی
56/37 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/61
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E9/69
 • P/Eگروه15/21
 • EPS1,835
 • P/S
  2/23
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/64 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 4/58 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 6/41 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین-سهامی خاص-64/98%شرکت بیمه دانا-سهامی عام-3/56%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن -سهامی خاص -1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,330-2/93
17/66 B
3/90 T
0/8%
0/00
0/86-
تلیسهتلیسه
4,195-4/38
106/93 B
20/95 T
4/3%
-2/03 B
0/6414/73
زمگسازمگسا
36,3400
11/73 B
10/90 T
2/24%
-2/44 B
0/748/93
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,290-2/96
34/47 B
9/54 T
1/96%
-2/87 B
0/5148/63
زگلدشتزگلدشت
24,6501/9
27/05 B
17/25 T
3/54%
-8/38 B
0/5718/09
زشگزازشگزا
8,550-1/52
35/92 B
8/21 T
1/68%
-2/06 B
0/768/99
زبینازبینا
3,7442/77
24/38 B
13/63 T
2/8%
-4/79 B
1/138/53
زقیامزقیام
3,0105/78
68/38 B
20/76 T
4/26%
-3/43 M
0/97/5
زپارسزپارس
38,6102/1
34/20 B
53/87 T
11/05%
-1/35 B
0/8921/05
زکشتزکشت
19,570-0/36
18/42 B
11/74 T
2/41%
-344/52 M
1/1712/99
جوینجوین
6,550-1/64
37/93 B
48/83 T
10/02%
-8/94 B
0/535/94
زدشتزدشت
27,9503/6
30/17 B
19/29 T
3/96%
-278/60 M
1/1611/16
زماهانزماهان
7,850-3/27
19/09 B
8/87 T
1/82%
7/18 B
0/64-
سیمرغسیمرغ
31,7607/27
103/10 B
41/29 T
8/47%
4/78 B
1/88/43
زشریفزشریف
5,730-3/08
59/74 B
13/78 T
2/83%
11/41 B
0/658/8
زکوثرزکوثر
28,420-2/78
62/63 B
56/84 T
11/66%
8/31 B
1/3113/63
زملاردزملارد
18,8306/99
27/15 B
15/06 T
3/09%
6/97 B
37/56-
سپیدسپید
27,570-4/98
66/68 B
82/71 T
16/97%
-13/54 B
1/21-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/21%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/1%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/04%---
زفجر
ز
17,8405/63
63/68 B
16/06 T
3/29%
-4/00 B
5/51-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/46%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---