اتکای

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/51%
حجم
1
0
4
0
7
0
/
9
0
4
0
K
0

اتکای

|مجاز
بیمه اتکایی ایرانیان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/51%
حجم
1
0
4
0
7
0
/
9
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  6
  0
  8
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/43
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/7%
  • صنعت-0/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,000پایین ترین قیمت5,830

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 46/96 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -12/44 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 41/67 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/62
6,250بازه قیمت روز5,670
1/67 B
حقیقی
1/68 B
12/44 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
2/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E6/86
 • P/Eگروه22/29
 • EPS854
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بیمه پاسارگاد-سهامی عام -9/53%شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص-5/82%شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد-س .خ -4/8%شرکت سام گروه-سهامی خاص-3/9%شرکت داناگسترکاسپین-سهامی خاص-3/89%شرکت بازرگانی همقدم-سهامی خاص-3/82%شرکت مدبران ساخت آریان-سهامی خاص-3/54%شرکت آرمان نگرخاورمیانه-سهامی خاص-2/56%شرکت آرمان گسترخردمند-سهامی خاص-2/56%شرکت داراگسترفردا-سهامی خاص-2/47%شرکت توسعه مدیریت پارس حافظ-سهامی خاص-2/46%شرکت نیک اندیشان سروش فجر-سهامی خاص-2/31%شرکت سرمایه گذاری پارس آریان -سهامی عام -2/09%شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان-سهامی خاص-1/98%شرکت لیزینگ پاسارگاد-سهامی خاص-1/95%شرکت گسترش تجارت وتوسعه تامین آتیه-سهامی خاص-1/92%شرکت تجارت پیشگان میهن نگرپارس-سهامی خاص-1/86%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/83%شرکت نوآوران توسعه وتجارت خاورمیانه-سهامی خاص1/79%شرکت سامان ساخت آریان-سهامی خاص-1/74%شرکت ایماژآفتاب-سهامی خاص-1/73%شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد-سهامی خاص-1/7%شرکت آرمان گسترظفرمند-سهامی خاص-1/55%شرکت دانش گستران آتی سازپویا-سهامی خاص-1/29%شرکت مهرآوران نیکوپایدارماندگار-سهامی خاص-1/25%شرکت نیک اندیشان ارغوان پایدار-سهامی خاص-1/09%شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-1/05%شرکت سپهرخردایرانیان-سهامی خاص-1/03%شرکت بارقه امیدایرانیان-سهامی خاص-1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,9772/98
2/33 B
9/25 T
0/43%
510/90 M
8/2852/38
ودیودی
10,3900
21/89 B
61/82 T
2/89%
-14/16 B
1/0112/63
وسرمدوسرمد
1,786-2/96
2/32 B
12/08 T
0/56%
0/00
0/52-
وسینوسین
2,476-1/28
7/45 B
14/55 T
0/68%
263/56 M
1/181/96
ملتملت
1,6240/56
6/65 B
49/79 T
2/33%
956/50 M
1/4318/16
آسیاآسیا
2,035-1/22
16/37 B
63/09 T
2/95%
4/86 B
1/2310/72
ورازیورازی
1,5391/19
19/85 B
29/30 T
1/37%
-2/96 B
0/879/41
پارسیانپارسیان
3,0352/88
23/20 B
39/45 T
1/84%
13/61 B
1/1618/66
کوثرکوثر
3,456-1/26
55/68 B
86/40 T
4/04%
-4/03 B
0/694/35
آرمانآرمان
6,510-0/15
5/23 B
19/53 T
0/91%
-650/00 M
0/2117/26
بپاسبپاس
20,2000
14/43 B
1236/97 T
57/79%
-13/61 B
0/0835/9
میهنمیهن
15,890-0/06
26/39 B
23/84 T
1/11%
-4/08 B
1/063/88
بسامابساما
9,030-0/22
10/01 B
45/15 T
2/11%
-1/24 B
0/4315/98
ماما
4,595-1
5/03 B
36/76 T
1/72%
-541/19 M
1/646/48
دانادانا
3,9990/53
64/65 B
77/81 T
3/63%
-16/99 B
0/811/27
البرزالبرز
3,2780/24
16/08 B
114/73 T
5/36%
-9/24 B
0/769/18
وحکمتوحکمت
2,5413
16/85 B
7/91 T
0/37%
9/41 B
2/78-
نویننوین
1,7970/5
11/18 B
8/98 T
0/42%
498/51 M
0/77-
ومعلمومعلم
2,417-4/7
17/80 B
14/04 T
0/66%
7/12 B
0/33-
بخاوربخاور
5,390-5/17
23/93 B
12/94 T
0/6%
-1/13 B
0/813/38
بارانباران
6,020-2/87
200/19 B
7/22 T
0/34%
53/78 B
0/97-
بنوبنو
4,1431/82
6/09 B
24/86 T
1/16%
-27/70 M
1/03-
اتکاماتکام
5,570-3/22
2/88 B
44/56 T
2/08%
686/49 M
0/5-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,8023/44
20/32 B
9/01 T
0/42%
-432/16 M
1/66-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/51%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,752-0/74
11/64 B
8/76 T
0/41%
-1/54 B
1/16-
بتهرانبتهران
3,450-2/06
33/76 B
17/25 T
0/81%
4/02 B
1/28-
کاریزکاریز
3,007-0/1
1/38 B
7/22 T
0/34%
159/66 M
1/63-
وفردا
و
1,6352/96
7/57 B
8/18 T
0/38%
0/00
3/8-
وآفری
و
2,9414/98
24/76 B
35/29 T
1/65%
-13/86 B
0/3-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---