انتخاب

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/44%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/75%
حجم
1
0
/
3
0
7
0
M
0

انتخاب

|مجاز
گروه انتخاب الکترونیک آرمان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/44%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/75%
حجم
1
0
/
3
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  8
  0
  /
  6
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -7/24
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/8%
  • صنعت+1/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت28,650پایین ترین قیمت27,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 281/50 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  3
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -13/11 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 131/56 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/04
30,500بازه قیمت روز26,600
17/37 B
حقیقی
30/48 B
21/21 B
حقوقی
8/10 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
59/58
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/26
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب-سهامی خاص-65/42%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی آسمان زاگرس20/66%شرکت بازرگانی اعتمادتجارت زرین پاک -سهامی خاص -3/2%صندوق سرمایه گذاری افرانمادپایدار1/05%کدواسط ماده ی106دستوالعمل اجرایی بخش31%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی آسمان زاگرس
  2/07 B
  10/00 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8500/15
16/17 B
41/10 T
8/7%
-1/88 B
1/346/73
لازمالازما
66,2002/96
72/68 B
14/40 T
3/05%
-19/89 B
0/43201/43
تپکوتپکو
2,1223
86/85 B
44/82 T
9/49%
-8/07 B
2/1745/65
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
5/12%
0/00
1403/24
تکنوتکنو
9,1007/01
155/70 B
7/64 T
1/62%
70/09 B
1/45124/06
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/02%---
تپمپیتپمپی
13,9500/14
23/20 B
30/69 T
6/5%
-6/61 B
1/26/52
تفیروتفیرو
44,2002/91
21/39 M
530/40 B
0/11%
0/00
120/47
لخزرلخزر
14,6300/89
7/66 B
24/33 T
5/15%
2/00 B
1/917/21
تکمباتکمبا
6,650-3/22
22/66 B
11/46 T
2/42%
-1/39 B
0/7419/09
تایراتایرا
8,690-2/38
22/92 B
111/23 T
23/54%
2/72 B
0/816/58
تکشاتکشا
65,110-4/99
42/26 B
13/02 T
2/76%
2/25 B
0/8383/94
لابسالابسا
7,2404/93
83/47 B
19/55 T
4/14%
10/84 B
1/5514/21
لسرمالسرما
29,080-3/64
10/34 B
6/34 T
1/34%
509/09 M
0/9771/17
لبوتانلبوتان
14,670-1/35
7/06 B
36/67 T
7/76%
-2/24 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,120-0/25
8/04 B
2/88 T
0/61%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,800-2/99
506/04 M
13/76 T
2/91%
0/00
0/5-
گلدیراگلدیرا
8,3400/98
210/17 B
69/75 T
14/77%
-38/33 B
0/94-