خدیزل

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/04%
حجم
1
0
0
0
/
6
0
7
0
M
0

خدیزل

|مجاز
بهمن دیزل|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/04%
حجم
1
0
0
0
/
6
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  8
  0
  /
  6
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -3/07
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/3%
  • صنعت+18/2%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,599پایین ترین قیمت4,484

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۹
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - عرضه و فروش محصولات بهمن دیزل در بورس کالا- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 159/36 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  9
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -15/35 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 96/62 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/33
4,834بازه قیمت روز4,374
25/22 B
حقیقی
40/57 B
23/37 B
حقوقی
8/01 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه بهمن-سهامی عام-82/4%شرکت گروه مالی شهر-سهامی عام -2/11%شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام-1/54%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بهمن گست1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام-
  541/42 M
  300/00 K
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بهمن گست
  379/30 M
  -500/00

نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خاذینخاذین
3,1672/06
41/59 B
14/11 T
0/42%
661/93 M
1-
خنصیرخنصیر
12,6101/68
62/04 B
21/69 T
0/65%
-3/69 B
0/93-
خگسترخگستر
4,910-0/2
427/46 B
194/46 T
5/78%
22/80 B
0/89-
خکمکخکمک
4,3094/92
136/39 B
17/55 T
0/52%
13/54 B
1/37-
خزامیاخزامیا
5,990-0/83
220/95 B
153/78 T
4/57%
-9/44 B
0/51-
خبهمنخبهمن
2,013-1/24
124/14 B
271/03 T
8/06%
-15/85 B
0/78-
خلیبلخلیبل
41,4002/93
10/75 B
60/83 T
1/81%
5/08 B
3/52-
خلنتخلنت
17,8100/11
17/70 B
10/69 T
0/32%
-3/79 B
0/49-
خپویشخپویش
24,5904/7
423/12 B
43/38 T
1/29%
-16/88 B
1/29-
خودروخودرو
3,0100/03
512/53 B
907/98 T
26/99%
-160/90 B
0/91-
خزرخزر
5,3306/97
110/36 B
19/12 T
0/57%
31/35 B
2/59-
ورناورنا
7,0901/14
139/66 B
82/78 T
2/46%
16/42 B
0/89-
خمهرخمهر
3,0075
115/45 B
19/93 T
0/59%
11/19 B
1/23-
خمحورخمحور
5,3804/85
85/24 B
34/03 T
1/01%
-6/48 B
0/98-
خاهنخاهن
5,500-0/55
27/09 B
109/55 T
3/26%
-15/63 B
0/99-
تشتادتشتاد
5,9901/34
6/23 B
5/41 T
0/16%
4/25 B
2/89-
خمحرکهخمحرکه
7,8202/72
95/26 B
44/84 T
1/33%
15/57 B
1/22-
خموتورخموتور
3,6711/69
26/07 B
22/03 T
0/66%
-2/75 B
0/86-
خفنرخفنر
14,0802/35
51/24 B
16/33 T
0/48%
3/72 B
0/89-
ریخته گری تبریزریخته گری تبریز
1,0000
100/00 B
0/00
0%---
خشرقخشرق
12,3601/9
65/15 B
14/00 T
0/42%
2/91 B
0/66-
خریختخریخت
6,810-1/15
37/61 B
16/07 T
0/48%
-7/57 B
0/67-
خوسازخوساز
31,6600/32
9/98 B
35/46 T
1/05%
289/68 M
1/77-
ختراکختراک
5,1107
44/86 B
32/35 T
0/96%
2/91 B
2/12-
خساپاخساپا
2,459-1/33
298/60 B
480/76 T
14/29%
-10/00 B
1/17-
ختورختور
5,2401/94
99/56 B
20/20 T
0/6%
402/66 M
1/16-
خکارخکار
3,8393/11
29/07 B
13/28 T
0/4%
3/65 B
1/22-
خرینگخرینگ
40,7702/16
73/06 B
18/14 T
0/54%-0/69-
خچرخشخچرخش
21,6405/35
26/11 B
20/60 T
0/61%
10/88 B
1/83-
ختوقاختوقا
5,9400/85
139/92 B
36/84 T
1/09%
18/11 B
0/97-
خاذر
خ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خعمراخعمرا
9,380-2/98
73/88 M
13/14 T
0/39%
0/00
1-
خیمن
خ
1,0000
0/00
1/43 T
0/04%---
خفناورخفناور
51,3002/69
25/34 B
5/13 T
0/15%-1/18-
خکاوهخکاوه
24,050-2/83
166/59 B
63/39 T
1/88%
2/57 B
0/69-
خبنیانخبنیان
6,2600/8
15/42 B
61/67 T
1/83%
988/47 M
1/76-
خفرمان
خ
373-99/73
0/00
298/40 B
0/01%---
ناما
ن
12,390-0/64
19/13 B
13/01 T
0/39%
-6/64 B
0/49-
خپارسخپارس
1,232-0/57
81/80 B
139/92 T
4/16%
1/00 B
1/31-
خاورخاور
3,4900/95
309/66 B
301/40 T
8/96%
-48/27 B
0/47-
خکرمان
خ
5,550-0/18
48/73 B
27/75 T
0/82%
-4/54 B
1/13-