دسانکو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/31%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/31%
حجم
6
0
1
0
2
0
/
1
0
9
0
K
0

دسانکو

|مجاز
داروسازی سبحان انکولوژی|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/31%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/31%
حجم
6
0
1
0
2
0
/
1
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/06
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/8%
  • صنعت-1/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,580پایین ترین قیمت6,400

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 10/46 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  2
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -138/10 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 75/71 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/66
7,160بازه قیمت روز6,240
6/89 B
حقیقی
7/03 B
155/04 M
حقوقی
16/94 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/4
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E11/19
 • P/Eگروه10/54
 • EPS584
 • P/S
  1/68
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه داروئی سبحان-سهامی عام-60/56%شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-8/07%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا1/8%شخص حقیقی1/49%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا
  29/08 M
  158/53 K

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,670-0/83
5/32 B
67/45 T
2/58%
-1/65 B
0/629/68
کاسپینکاسپین
19,330-0/05
2/72 B
27/06 T
1/03%
0/00
1/637/29
دامیندامین
4,2630/9
6/60 B
23/45 T
0/9%
276/86 M
0/367/95
دحاویدحاوی
15,110-2/98
557/46 M
16/32 T
0/62%
0/00
0/55/91
دشیریدشیری
120,7500
546/39 M
6/04 T
0/23%
245/10 M
1/449/27
دکوثردکوثر
11,3802/67
20/58 B
19/35 T
0/74%
-1/01 B
1/9111/13
دلردلر
29,3901/54
11/25 B
66/13 T
2/53%
-721/95 M
0/977/72
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/61%--0/82
وپخشوپخش
18,890-0/69
3/53 B
158/68 T
6/06%
-407/83 M
0/56/29
دفرادفرا
36,5300
1/84 B
51/14 T
1/95%
430/71 M
2/488/73
پخشپخش
17,810-0/61
3/50 B
67/68 T
2/58%
766/68 M
0/910/59
دشیمیدشیمی
30,8100/68
4/72 B
27/73 T
1/06%
-26/55 M
0/737/46
دتماددتماد
48,890-5/27
3/50 B
34/96 T
1/33%
0/00
0/937/01
درازکدرازک
13,770-0/43
7/84 B
28/92 T
1/1%
-114/27 M
0/717/28
والبروالبر
6,0000/33
2/86 B
81/00 T
3/09%
-19/74 M
1/866/57
دسینادسینا
15,0302/73
1/47 B
36/07 T
1/38%
819/86 M
2/327/27
دتولیددتولید
10,2802/09
18/38 B
12/34 T
0/47%
132/31 M
1/2634/17
دزهراویدزهراوی
5,890-0/17
4/61 B
18/87 T
0/72%
141/92 M
0/9970/85
ددامددام
17,9500/17
9/39 B
20/64 T
0/79%
428/26 M
0/8615/74
دبالکدبالک
11,6901/04
4/07 B
9/00 T
0/34%
-23/40 M
0/959/54
داسوهداسوه
44,440-4/75
18/62 B
33/33 T
1/27%
1/87 B
0/87/85
دابوردابور
17,070-1/75
5/32 B
30/73 T
1/17%
1/37 B
1/086/2
دالبردالبر
6,000-0/5
1/80 B
57/00 T
2/18%
-368/67 M
0/657/28
دروزدروز
25,590-1/82
6/33 B
17/91 T
0/68%
-187/04 M
0/4620/97
دجابردجابر
17,8105/49
14/16 B
40/39 T
1/54%
216/62 M
1/6810/99
کی بی سیکی بی سی
17,550-1/37
48/91 B
8/60 T
0/33%
-6/90 B
0/3913/78
دپارسدپارس
57,700-0/97
10/84 B
54/81 T
2/09%
-5/97 B
0/36/59
دلقمادلقما
3,3710/29
11/09 B
22/70 T
0/87%
-939/23 M
0/610/04
دکیمیدکیمی
33,060-0/33
4/42 B
19/04 T
0/73%
-336/31 M
1/688/59
دعبیددعبید
15,0001/6
36/37 B
375/00 T
14/32%
-21/70 B
0/418/11
تیپیکوتیپیکو
30,130-0/53
11/88 B
331/43 T
12/66%
-7/92 B
0/216/94
دیراندیران
8,5004/61
25/94 B
11/30 T
0/43%
-2/00 B
1/3415/03
دفارادفارا
32,5500/61
8/22 B
52/08 T
1/99%
-604/56 M
0/766/37
دارودارو
29,7100/37
3/28 B
77/25 T
2/95%
372/56 M
0/237/87
دسبحاندسبحان
7,2300/28
25/11 B
38/54 T
1/47%
-10/34 B
0/677/98
شتهرانشتهران
62,6501/95
1/28 B
97/69 T
3/73%
0/00
332/1
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/6%-1/75-
برکتبرکت
6,6402/29
68/25 B
115/14 T
4/4%
35/74 B
1/3114/18
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/38%-0/365/49
شفاشفا
23,240-2/97
215/69 M
63/03 T
2/41%
0/00
0/539/26
داوهداوه
12,9201/91
33/19 B
8/99 T
0/34%
-1/19 B
0/6317/02
دکپسولدکپسول
76,9500
2/09 B
23/09 T
0/88%
-352/28 M
0/717/76
درهآوردرهآور
81,4000/8
25/63 B
20/35 T
0/78%
-7/46 B
0/517/45
هجرتهجرت
28,100-1/4
21/37 B
44/96 T
1/72%
-180/77 M
0/715/84
دتوزیعدتوزیع
24,4004/02
16/46 B
43/92 T
1/68%
-1/05 B
1/125/68
دداناددانا
52,250-0/38
12/30 B
125/40 T
4/79%
103/76 M
3/72-
درازیدرازی
20,650-1/2
13/48 B
20/65 T
0/79%
21/36 M
0/6-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/03%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,200-0/99
234/63 M
42/84 T
1/64%
-223/75 M
0/3-