دسانکو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/28%
حجم
1
0
/
5
0
0
0
M
0

دسانکو

|مجاز
داروسازی سبحان انکولوژی|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/28%
حجم
1
0
/
5
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/26
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11/59%
  • صنعت+6/07%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,060پایین ترین قیمت6,820

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ برخی از محصولات- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30
  • ۱۴۰۲/۸/۱۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش نرخ برخی از محصولات- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 11/16 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/09%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -573/23 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 89/86 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/96
7,510بازه قیمت روز6,530
9/79 B
حقیقی
10/37 B
573/23 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/45
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام1,611,000,000
 • سهام شناور
  28/27 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/49
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه داروئی سبحان-سهامی عام-60/46%شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-7/24%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا2/51%شخص حقیقی1/49%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام-
  116/78 M
  -239/00 K
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا
  40/51 M
  -136/99 K

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
8
0
,
9
0
8
0
0
0
-0/11%
1
0
5
0
/
1
0
5
0
B
0
62/64 T
2/51%
-12/22 B
0/36-
کاسپینکاسپین
1
0
8
0
,
7
0
2
0
0
0
0/11%
4
0
4
0
/
3
0
9
0
B
0
26/21 T
1/05%
30/57 B
3/45-
دامیندامین
5
0
,
1
0
2
0
0
0
-5/25%
9
0
5
0
/
9
0
3
0
B
0
28/16 T
1/13%
-11/61 B
0/48-
دحاویدحاوی
1
0
1
0
,
8
0
7
0
0
0
0/34%
2
0
/
5
0
0
0
B
0
12/82 T
0/51%
0
10/33-
دشیریدشیری
1
0
0
0
7
0
,
4
0
0
0
0
0
1/18%
8
0
/
5
0
7
0
B
0
5/37 T
0/21%
1/09 B
1/38-
دکوثردکوثر
1
0
2
0
,
1
0
5
0
0
0
-1/94%
7
0
4
0
/
6
0
5
0
B
0
20/66 T
0/83%
15/49 B
0/99-
دلردلر
3
0
1
0
,
8
0
7
0
0
0
-0/03%
1
0
7
0
/
0
0
6
0
B
0
71/71 T
2/87%
-5/05 B
0/53-
وپخشوپخش
1
0
9
0
,
5
0
8
0
0
0
0/05%
4
0
/
7
0
8
0
B
0
164/47 T
6/58%
-4/17 B
0/25-
دفرادفرا
3
0
6
0
,
8
0
9
0
0
0
0/24%
2
0
/
5
0
1
0
B
0
51/65 T
2/07%
-359/65 M
0/91-
پخشپخش
1
0
7
0
,
9
0
3
0
0
0
1/24%
1
0
0
0
/
3
0
8
0
B
0
68/13 T
2/73%
-1/66 B
1/85-
دشیمیدشیمی
3
0
0
0
,
5
0
9
0
0
0
-0/16%
1
0
3
0
/
5
0
3
0
B
0
27/53 T
1/1%
-10/60 B
0/5-
دتماددتماد
4
0
9
0
,
2
0
2
0
0
0
-1/04%
2
0
4
0
/
8
0
5
0
B
0
35/19 T
1/41%
-16/37 B
0/28-
درازکدرازک
1
0
2
0
,
2
0
5
0
0
0
-1/13%
2
0
4
0
/
2
0
8
0
B
0
25/73 T
1/03%
-43/27 M
0/8-
والبروالبر
6
0
,
0
0
0
0
0
0
0%
1
0
8
0
/
0
0
8
0
B
0
81/00 T
3/24%
-4/72 B
0/7-
دسینادسینا
1
0
5
0
,
7
0
9
0
0
0
0/64%
9
0
/
7
0
0
0
B
0
37/90 T
1/52%
-7/10 B
0/39-
دتولیددتولید
1
0
0
0
,
4
0
0
0
0
0
-2/89%
2
0
2
0
/
0
0
7
0
B
0
12/48 T
0/5%
-326/64 M
0/88-
دزهراویدزهراوی
6
0
,
3
0
4
0
0
0
4/62%
2
0
9
0
/
2
0
1
0
B
0
20/31 T
0/81%
3/74 B
5/45-
ددامددام
1
0
7
0
,
8
0
7
0
0
0
3/96%
7
0
2
0
/
0
0
5
0
B
0
20/55 T
0/82%
5/44 B
1/27-
دبالکدبالک
1
0
0
0
,
2
0
2
0
0
0
-1/26%
1
0
1
0
/
7
0
3
0
B
0
9/40 T
0/38%
-803/59 M
1/34-
داسوهداسوه
4
0
1
0
,
1
0
6
0
0
0
0/17%
2
0
/
3
0
9
0
B
0
30/87 T
1/24%
0
0/77-
دابوردابور
1
0
4
0
,
4
0
3
0
0
0
2/05%
4
0
1
0
/
6
0
2
0
B
0
25/97 T
1/04%
1/11 B
0/72-
دالبردالبر
6
0
,
1
0
5
0
0
0
0/33%
6
0
/
4
0
2
0
B
0
58/42 T
2/34%
-675/83 M
0/88-
دروزدروز
1
0
2
0
,
7
0
2
0
0
0
1/76%
8
0
0
0
/
4
0
2
0
B
0
17/80 T
0/71%
-165/06 M
1/79-
دجابردجابر
1
0
6
0
,
0
0
8
0
0
0
0/06%
3
0
/
1
0
8
0
B
0
36/47 T
1/46%
0
1/06-
کی بی سیکی بی سی
2
0
2
0
,
3
0
0
0
0
0
4/7%
1
0
4
0
4
0
/
0
0
4
0
B
0
10/93 T
0/44%
31/17 B
1/08-
دپارسدپارس
6
0
3
0
,
3
0
8
0
0
0
0/38%
1
0
3
0
/
0
0
2
0
B
0
60/21 T
2/41%
2/16 B
2/53-
دلقمادلقما
2
0
,
9
0
7
0
2
0
1/99%
1
0
8
0
/
1
0
5
0
B
0
20/02 T
0/8%
335/60 M
1/69-
دکیمیدکیمی
3
0
1
0
,
3
0
8
0
0
0
4/88%
3
0
4
0
/
2
0
5
0
B
0
18/07 T
0/72%
2/78 B
1/11-
دعبیددعبید
1
0
5
0
,
9
0
8
0
0
0
-0/25%
3
0
4
0
/
5
0
6
0
B
0
399/50 T
15/99%
-5/16 B
1/72-
تیپیکوتیپیکو
3
0
0
0
,
1
0
2
0
0
0
0/17%
1
0
5
0
/
4
0
5
0
B
0
331/32 T
13/27%
-5/70 B
0/59-
دیراندیران
8
0
,
7
0
1
0
0
0
-2/25%
2
0
3
0
/
6
0
0
0
B
0
11/58 T
0/46%
-485/83 M
0/75-
دفارادفارا
3
0
4
0
,
0
0
7
0
0
0
-0/2%
3
0
5
0
/
9
0
4
0
B
0
54/51 T
2/18%
-13/06 B
0/69-
دارودارو
2
0
8
0
,
4
0
4
0
0
0
-0/7%
3
0
0
0
/
6
0
1
0
B
0
73/94 T
2/96%
-8/90 B
0/27-
دسبحاندسبحان
7
0
,
9
0
2
0
0
0
0/13%
6
0
/
2
0
5
0
B
0
42/21 T
1/69%
-4/85 B
0/46-
برکتبرکت
6
0
,
6
0
0
0
0
0
-1/93%
4
0
8
0
/
9
0
8
0
B
0
114/44 T
4/58%
475/61 M
0/86-
ریشمکریشمک
9
0
,
2
0
1
0
0
0
-1/6%
3
0
5
0
/
5
0
4
0
B
0
9/21 T
0/37%
2/55 B
0/69-
شفاشفا
2
0
1
0
,
7
0
8
0
0
0
0/18%
1
0
2
0
/
9
0
9
0
B
0
59/07 T
2/37%
-989/84 M
0/97-
داوهداوه
1
0
5
0
,
0
0
2
0
0
0
4/89%
1
0
1
0
0
0
/
8
0
8
0
B
0
10/45 T
0/42%
15/04 B
1/22-
دکپسولدکپسول
8
0
2
0
,
7
0
5
0
0
0
0%
1
0
1
0
/
6
0
8
0
B
0
24/82 T
0/99%
-6/48 B
0/29-
درهآوردرهآور
8
0
6
0
,
1
0
0
0
0
0
0/35%
1
0
6
0
/
3
0
1
0
B
0
21/52 T
0/86%
-831/25 M
1/41-
هجرتهجرت
2
0
8
0
,
2
0
0
0
0
0
-0/35%
3
0
/
6
0
3
0
B
0
45/12 T
1/81%
0
0/78-
دتوزیعدتوزیع
2
0
3
0
,
2
0
5
0
0
0
0/65%
3
0
1
0
/
3
0
5
0
B
0
41/85 T
1/68%
2/60 B
1/19-
دداناددانا
5
0
2
0
,
2
0
0
0
0
0
-0/1%
2
0
0
0
/
9
0
5
0
B
0
125/28 T
5/02%
-5/05 B
3/04-
درازیدرازی
2
0
0
0
,
4
0
0
0
0
0
-0/24%
4
0
8
0
/
9
0
4
0
B
0
20/40 T
0/82%
-14/87 B
0/44-
دقاضی
د
2
0
3
0
,
8
0
5
0
0
0
1/06%
4
0
/
3
0
1
0
B
0
40/55 T
1/62%
2/23 B
0/7-