ددانا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/98%
حجم
6
0
2
0
1
0
/
3
0
5
0
K
تصویر نماد ددانا

ددانا

|مجاز
داروسازی دانا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/98%
حجم معاملات
6
0
2
0
1
0
/
3
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  /
  8
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/92
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت47,800پایین ترین قیمت45,250

  بازده ماهانه

  دداناصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,554,768,700ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ددانا
 • ارزش بازار
  110/88 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  4
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/03
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/55 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  128/39 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/24
48,950بازه قیمت روز42,550
10/27 B
حقیقی
11/83 B
18/51 B
حقوقی
16/96 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
3/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  960/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  2,400,000,000
 • درصد شناور
  %7/77
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/86
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-34/73%شرکت سرمایه گذاری شفادارو-سهامی خاص-22/96%شرکت داروسازی جابرابن حیان-سهامی عام-14/65%IFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی توسعه مل13/28%شرکت داروسازی اسوه-سهامی عام-3/24%شرکت صنعتی کیمیدارو-سهامی عام-2/37%شرکت گروه توسعه اقتصادی بام-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد