ددانا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/76%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/1%
حجم
1
0
2
0
1
0
/
5
0
2
0
K
0

ددانا

|مجاز
داروسازی دانا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/76%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/1%
حجم
1
0
2
0
1
0
/
5
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  3
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/22
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/6%
  • صنعت-1/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت52,600پایین ترین قیمت51,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 125/52 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -355/92 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 75/77 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/46
56,000بازه قیمت روز48,700
3/03 B
حقیقی
3/39 B
3/29 B
حقوقی
2/94 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/54
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین-سهامی عام-34/73%شرکت سرمایه گذاری شفادارو-سهامی خاص-22/96%شرکت جابرابن حیان14/65%IFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی توسعه مل14/22%شرکت داروسازی اسوه-سهامی عام-3/24%شرکت صنعتی کیمیدارو-سهامی عام-2/37%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  IFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی توسعه مل
  341/36 M
  24/00 K

نمادهای هم گروه (مواد و محصولات دارویی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحادسبحا
9,670-1/24
5/04 B
67/45 T
2/7%
-1/65 B
0/54-
کاسپینکاسپین
19,3300
2/41 B
27/06 T
1/08%
0/00
3-
دامیندامین
4,2591/37
5/89 B
23/42 T
0/94%
276/86 M
0/36-
دحاویدحاوی
15,110-2/98
557/46 M
16/32 T
0/65%
0/00
0/5-
دشیریدشیری
120,750-1/28
486/04 M
6/04 T
0/24%
245/10 M
2/69-
دکوثردکوثر
11,3502/05
16/77 B
19/30 T
0/77%
-1/01 B
1/61-
دلردلر
29,3601/71
9/67 B
66/06 T
2/64%
190/05 M
1/48-
دتهران دتهران
29,8000
30/99 B
16/09 T
0/64%---
دسانکودسانکو
6,4800
3/04 B
10/44 T
0/42%
-138/10 M
0/58-
وپخشوپخش
18,8900
3/48 B
158/68 T
6/34%
-407/83 M
0/51-
دفرادفرا
36,5200/82
1/24 B
51/13 T
2/04%
281/65 M
3/52-
پخشپخش
17,810-0/67
3/42 B
67/68 T
2/71%
766/68 M
1/48-
دشیمیدشیمی
30,7900/39
3/14 B
27/71 T
1/11%
-26/55 M
0/95-
دتماددتماد
48,890-5/27
3/39 B
34/96 T
1/4%
0/00
0/81-
درازکدرازک
13,780-0/72
6/49 B
28/94 T
1/16%
-114/27 M
0/62-
والبروالبر
6,0000/17
2/52 B
81/00 T
3/24%
-19/74 M
2/79-
دسینادسینا
15,0302/73
1/47 B
36/07 T
1/44%
819/86 M
3/96-
دتولیددتولید
10,2701/69
16/86 B
12/32 T
0/49%
142/55 M
1/41-
دزهراویدزهراوی
5,890-0/51
4/09 B
18/87 T
0/75%
141/92 M
0/79-
ددامددام
17,9500/17
9/09 B
20/64 T
0/82%
248/06 M
0/79-
دبالکدبالک
11,6900/17
3/89 B
9/00 T
0/36%
-23/40 M
1/06-
داسوهداسوه
44,490-3/72
16/11 B
33/37 T
1/33%
-117/74 M
0/3-
دابوردابور
17,070-0/93
5/11 B
30/73 T
1/23%
1/27 B
0/9-
دالبردالبر
6,000-0/83
1/58 B
57/00 T
2/28%
-368/67 M
0/46-
دروزدروز
25,610-2/86
5/79 B
17/92 T
0/72%
-187/04 M
0/38-
دجابردجابر
17,7906/08
13/78 B
40/35 T
1/61%
216/62 M
2/16-
کی بی سیکی بی سی
17,550-2/47
46/10 B
8/60 T
0/34%
-6/90 B
0/36-
دپارسدپارس
57,700-0/9
10/77 B
54/81 T
2/19%
-5/90 B
0/26-
دلقمادلقما
3,3730
9/71 B
22/72 T
0/91%
-939/23 M
0/43-
دکیمیدکیمی
33,070-0/36
3/27 B
19/05 T
0/76%
-181/36 M
1/7-
دعبیددعبید
14,9901/07
32/09 B
374/75 T
14/98%
-17/60 B
0/65-
تیپیکوتیپیکو
30,130-0/63
10/42 B
331/43 T
13/25%
-6/95 B
0/34-
دیراندیران
8,5004/73
24/58 B
11/30 T
0/45%
-1/89 B
1/5-
دفارادفارا
32,5200/46
4/64 B
52/03 T
2/08%
-77/86 M
0/92-
دارودارو
29,7100/94
1/87 B
77/25 T
3/09%
0/00
0/23-
دسبحاندسبحان
7,230-0/55
23/97 B
38/54 T
1/54%
-10/34 B
0/54-
شتهرانشتهران
62,6501/95
1/28 B
97/69 T
3/9%
0/00
3-
دقاضیدقاضی
24,6502/86
6/03 B
41/91 T
1/68%-1/75-
برکتبرکت
6,6301/07
60/04 B
114/96 T
4/59%
36/42 B
1/7-
ریشمکریشمک
33,250-1/93
85/04 B
9/97 T
0/4%-0/36-
شفاشفا
23,240-2/97
215/69 M
63/03 T
2/52%
0/00
1/5-
داوهداوه
12,9202/3
32/37 B
8/99 T
0/36%
-1/19 B
0/64-
دکپسولدکپسول
77,0000/26
1/99 B
23/10 T
0/92%
-304/34 M
0/79-
درهآوردرهآور
81,4001/66
24/37 B
20/35 T
0/81%
-7/54 B
0/47-
هجرتهجرت
28,0500/35
14/67 B
44/88 T
1/79%
658/19 M
0/82-
دتوزیعدتوزیع
24,4003/17
14/87 B
43/92 T
1/75%
-91/57 M
1/94-
درازیدرازی
20,650-1/44
13/34 B
20/65 T
0/82%
21/36 M
0/52-
بیوتیک
ب
1,000-99/9
0/00
802/90 B
0/03%---
دقاضیح
د
--------
دقاضی
د
25,200-0/99
234/63 M
42/84 T
1/71%
-223/75 M
0-