زدشت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/58%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/04%
حجم
4
0
7
0
7
0
/
0
0
9
0
K
0

زدشت

|مجاز
کشت و صنعت دشت خرم دره|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/58%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/04%
حجم
4
0
7
0
7
0
/
0
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/06
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/2%
  • صنعت-0/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت27,950پایین ترین قیمت26,750

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 18/70 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  1
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -852/23 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 138/44 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/51
29,300بازه قیمت روز25,500
23/40 B
حقیقی
24/24 B
1/31 B
حقوقی
466/44 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/83
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E11/01
 • P/Eگروه15/21
 • EPS2,447
 • P/S
  2/56
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس-س.خ-38/38%بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی34/19%شخص حقیقی1/78%شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا1/21%شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ1/21%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجا
  8/41 M
  12/00 K
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین
  6/92 M
  -282/19 K

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,330-2/93
17/66 B
3/90 T
0/8%
0/00
0/86-
تلیسهتلیسه
4,089-1/62
31/64 B
20/42 T
4/18%
1/32 B
0/6414/71
زمگسازمگسا
36,090-0/94
9/36 B
10/83 T
2/21%
-1/48 B
0/578/81
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,170-2/27
50/77 B
9/32 T
1/91%
-304/67 M
0/547/99
زگلدشتزگلدشت
23,950-2/23
19/09 B
16/77 T
3/43%
-8/13 B
0/8418/05
زشگزازشگزا
8,390-0/7
12/13 B
8/05 T
1/65%
-254/90 M
0/558/92
زبینازبینا
3,7132/03
9/64 B
13/52 T
2/77%
-3/88 B
0/728/57
زقیامزقیام
2,956-0/5
17/34 B
20/39 T
4/17%
-2/36 B
1/157/55
زپارسزپارس
38,2602/26
11/87 B
53/39 T
10/92%
-659/15 M
0/721/16
زکشتزکشت
19,030-1/79
16/27 B
11/42 T
2/34%
-680/59 M
0/6112/87
جوینجوین
6,6001/07
8/36 B
49/20 T
10/07%
-2/47 B
0/576/05
زماهانزماهان
7,710-1/78
27/21 B
8/71 T
1/78%
16/67 B
1/29-
سیمرغسیمرغ
32,2805/68
82/90 B
41/96 T
8/59%
-9/43 B
0/998/44
زفکازفکا
17,630-4/28
75/82 B
26/45 T
5/41%
6/05 B
0/779/48
زشریفزشریف
5,500-3/67
48/69 B
13/23 T
2/71%
24/27 B
0/638/49
زکوثرزکوثر
27,370-2/85
48/80 B
54/74 T
11/2%
9/54 B
0/8413/64
زملاردزملارد
20,0206/9
929/67 B
16/02 T
3/28%
35/08 B
0/94-
سپیدسپید
27,010-6/7
55/78 B
81/03 T
16/58%
-6/65 B
0/97-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/21%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/1%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/04%---
زفجر
ز
17,290-2/41
42/07 B
15/56 T
3/18%
6/18 B
6/04-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/46%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---