قچار

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/79%
حجم
7
0
/
9
0
5
0
M
0

قچار

|مجاز
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/79%
حجم
7
0
/
9
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  5
  0
  /
  4
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/2
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/7%
  • صنعت+2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,500پایین ترین قیمت8,110

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 28/80 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  0
  0
  9
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/73 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 150/96 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/68
9,000بازه قیمت روز7,840
57/51 B
حقیقی
64/24 B
7/87 B
حقوقی
1/15 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
9/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E14/85
 • P/Eگروه35/62
 • EPS548
 • P/S
  2/11
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 10/55 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 13/33 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 18/80 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 86/32 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 119/17 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت زرین دانه سرآشپز-سهامی خاص-51/84%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار6/87%شرکت توشه زرین سپاهان-سهامی خاص-2/98%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/98%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار
  240/80 M
  1/29 M
  شرکت توشه زرین سپاهان-سهامی خاص-
  104/54 M
  7/23 M

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قیستوقیستو
10,770-2/97
808/24 M
16/16 T
5/05%
0/00
0/6711/66
قارومقاروم
99,050-2/96
3/61 B
33/99 T
10/63%
-1/45 B
0/7318/28
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,150-0/14
8/03 B
4/65 T
1/45%
0/00
1/767/8
قشیرقشیر
8,8709/78
51/13 B
6/91 T
2/16%
3/10 B
1/35-
قشکرقشکر
2,7822/57
24/63 B
6/84 T
2/14%
-17/05 B
0/51-
قثابتقثابت
2,764-2/8
59/74 B
17/86 T
5/58%
-2/63 B
0/64-
قزوینقزوین
7,750-1/29
4/89 B
16/04 T
5/01%
-898/66 M
1/349/68
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,190-1/1
6/22 B
14/74 T
4/61%
-445/64 M
1/18/42
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
28,650-4/69
124/47 B
19/91 T
6/22%
-17/92 B
0/3320/26
قهکمتقهکمت
10,790-1/46
10/67 B
30/70 T
9/6%
-5/95 B
0/49/58
قصفهاقصفها
142,890-2/85
10/65 B
27/86 T
8/71%
-230/69 M
0/6418/65
قنیشاقنیشا
2,785-2/77
6/63 B
11/14 T
3/48%
-1/11 B
0/66640/79
قمروقمرو
9,170-2/91
6/88 B
18/34 T
5/73%
-1/92 B
0/616/69
قپیراقپیرا
12,100-4/36
1/57 B
30/60 T
9/57%
-67/43 M
0/7621/48
قنقشقنقش
222,3002/99
12/17 B
30/90 T
9/66%
0/00
2/33154/66
قشرینقشرین
7,610-2/94
20/22 B
19/09 T
5/97%
-3/17 B
0/8688/88
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/41%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------