شبصیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/49%
حجم
9
0
9
0
1
0
/
8
0
4
0
K
0

شبصیر

|مجاز
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/49%
حجم
9
0
9
0
1
0
/
8
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/57
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8/66%
  • صنعت+3/48%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت31,000پایین ترین قیمت29,950

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۲۴
   پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۶/۲۶
   شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 76/25 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -5/55 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 121/59 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/6
32,150بازه قیمت روز29,150
9/00 B
حقیقی
14/54 B
21/36 B
حقوقی
15/81 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/36
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام2,500,000,000
 • سهام شناور
  17/46 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/55
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر-سهامی خاص-22/58%مؤسسه بنیادپانزده خرداد19/99%شرکت واسط مالی خرداد-بامسئولیت محدود-16/12%شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران-سهامی عا6/06%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -4/61%شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران-سهامی خاص-3/33%شرکت نفت پارس-سهامی عام-2/99%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا2/12%شخص حقیقی1/92%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -1/69%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .تدبیرگران فردا
  53/11 M
  -100/00 K

نمادهای هم گروه (محصولات شیمیایی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فسافسا
9
0
2
0
8
0
-0/85%
0
0
3/24 T
0/01%
0
0/25-
تاپیکوتاپیکو
1
0
8
0
,
6
0
4
0
0
0
0/87%
0
0
1891/96 T
8/88%
-13/42 B
1/08-
شستانشستان
5
0
,
5
0
2
0
0
0
2/79%
0
0
27/60 T
0/13%
9/37 B
1/45-
پاکشوپاکشو
6
0
,
6
0
5
0
0
0
0%
0
0
319/20 T
1/5%
-4/11 B
0/9-
شتولیشتولی
1
0
5
0
,
4
0
8
0
0
0
-0/45%
0
0
3/87 T
0/02%
-609/60 M
0/54-
شلردشلرد
7
0
,
8
0
8
0
0
0
-1/87%
0
0
70/92 T
0/33%
-14/10 B
1/57-
دارابداراب
9
0
3
0
6
0
-0/11%
0
0
3/19 T
0/01%
0
1-
سایناساینا
4
0
5
0
,
7
0
0
0
0
0
-2/25%
0
0
11/43 T
0/05%
-1/44 B
0/61-
مارونمارون
1
0
5
0
9
0
,
6
0
0
0
0
0
0/19%
0
0
1276/80 T
5/99%
-2/33 B
0/46-
شتوکاشتوکا
2
0
3
0
,
8
0
0
0
0
0
0/42%
0
0
8/93 T
0/04%
447/23 M
0/95-
شکبیرشکبیر
7
0
1
0
,
9
0
5
0
0
0
0%
0
0
259/02 T
1/22%
-57/72 M
0/37-
ممسنیممسنی
1
0
4
0
,
9
0
3
0
0
0
2/61%
0
0
20/75 T
0/1%
737/88 M
0/95-
زنجانزنجان
2
0
,
3
0
2
0
9
0
2/83%
0
0
14/27 T
0/07%
2/33 B
2/86-
پارسانپارسان
4
0
1
0
,
8
0
6
0
0
0
0/17%
0
0
1695/33 T
7/96%
16/93 B
1/7-
شکلرشکلر
4
0
1
0
,
8
0
8
0
0
0
0/02%
0
0
41/88 T
0/2%
-13/67 B
0/2-
جهرمجهرم
8
0
8
0
5
0
0/11%
0
0
2/93 T
0/01%
0
1/64-
کازروکازرو
1
0
5
0
,
1
0
1
0
0
0
-0/07%
0
0
18/59 T
0/09%
0
0/79-
شفارسشفارس
2
0
,
1
0
7
0
3
0
0/05%
0
0
25/94 T
0/12%
-827/77 M
0/94-
شصفهاشصفها
2
0
1
0
9
0
,
5
0
0
0
0
0
-0/18%
0
0
65/85 T
0/31%
-646/65 M
0/06-
شلعابشلعاب
1
0
6
0
,
0
0
3
0
0
0
-1/66%
0
0
9/62 T
0/04%
-4/58 B
0/52-
وپترو
و
3
0
5
0
,
0
0
9
0
0
0
0/03%
0
0
63/86 T
0/3%
-9/10 B
0/75-
زاگرسزاگرس
1
0
3
0
6
0
,
3
0
5
0
0
0
0/48%
0
0
327/24 T
1/54%
120/29 B
0/73-
شرنگیشرنگی
1
0
5
0
,
3
0
9
0
0
0
0/26%
0
0
15/39 T
0/07%
-1/62 B
0/9-
جمجم
4
0
0
0
,
4
0
9
0
0
0
0/27%
0
0
728/82 T
3/42%
143/99 B
3/23-
شفنشفن
5
0
,
7
0
8
0
0
0
-0/17%
0
0
178/89 T
0/84%
-6/77 B
0/79-
شاراکشاراک
3
0
0
0
,
9
0
3
0
0
0
-0/35%
0
0
249/42 T
1/17%
-25/86 B
0/55-
شکفشکف
3
0
2
0
,
3
0
0
0
0
0
-0/31%
0
0
8/07 T
0/04%
636/00 M
0/97-
شپاکساشپاکسا
2
0
,
5
0
7
0
6
0
0%
0
0
23/75 T
0/11%
0
--
شپدیسشپدیس
1
0
7
0
0
0
,
1
0
2
0
0
0
0/14%
0
0
1020/72 T
4/79%
-27/70 B
0/58-
شیرازشیراز
2
0
2
0
,
1
0
8
0
0
0
-0/09%
0
0
339/35 T
1/59%
-32/73 B
0/59-
شسیناشسینا
4
0
,
6
0
3
0
1
0
-2/73%
0
0
16/66 T
0/08%
291/53 M
0/51-
شاملاشاملا
2
0
2
0
,
3
0
2
0
0
0
0/04%
0
0
60/26 T
0/28%
-9/87 B
0/78-
شخارکشخارک
4
0
5
0
,
9
0
7
0
0
0
0/04%
0
0
275/82 T
1/29%
-12/71 B
0/52-
فارسفارس
1
0
1
0
,
0
0
7
0
0
0
0/27%
0
0
5418/77 T
25/44%
-61/35 B
0/52-
شیرانشیران
5
0
,
0
0
7
0
7
0
0/04%
0
0
276/36 T
1/3%
-6/83 B
1/6-
شپارسشپارس
8
0
,
6
0
7
0
0
0
0%
0
0
9/54 T
0/04%
670/71 M
1/7-
شگلشگل
6
0
,
8
0
5
0
0
0
2/39%
0
0
17/81 T
0/08%
-2/02 B
1/33-
شکربنشکربن
6
0
,
0
0
9
0
0
0
0/66%
0
0
38/89 T
0/18%
15/62 B
0/69-
کرماشاکرماشا
1
0
8
0
,
4
0
8
0
0
0
-0/32%
0
0
195/66 T
0/92%
251/58 M
0/65-
شدوصشدوص
2
0
4
0
,
1
0
1
0
0
0
0/13%
0
0
22/90 T
0/11%
-3/77 B
0/87-
پترولپترول
2
0
,
0
0
3
0
5
0
0%
3
0
1
0
4
0
/
0
0
9
0
B
0
203/50 T
0/95%
-124/89 B
0/9-
شویندهشوینده
2
0
1
0
,
1
0
0
0
0
0
-0/28%
0
0
21/10 T
0/1%
-26/57 M
1/01-
شپلیشپلی
1
0
,
1
0
7
0
4
0
-2/41%
0
0
32/81 T
0/15%
482/53 M
0/57-
پارسپارس
2
0
,
4
0
6
0
8
0
-0/08%
0
0
1174/89 T
5/51%
-5/51 B
0/45-
نورینوری
1
0
4
0
9
0
,
8
0
9
0
0
0
-0/12%
0
0
1349/01 T
6/33%
-67/77 B
0/66-
شفاراشفارا
5
0
,
2
0
7
0
0
0
-2/23%
0
0
24/51 T
0/12%
-3/53 B
0/25-
خراسانخراسان
1
0
4
0
3
0
,
3
0
7
0
0
0
-0/27%
0
0
256/62 T
1/21%
1/39 B
0/49-
جم پیلنجم پیلن
1
0
8
0
3
0
,
3
0
0
0
0
0
0/04%
0
0
366/60 T
1/72%
-195/75 M
0/67-
شپتروشپترو
1
0
,
8
0
6
0
3
0
-1/22%
0
0
18/63 T
0/09%
-171/61 M
1/54-
شصدفشصدف
3
0
6
0
,
2
0
0
0
0
0
-0/14%
0
0
25/34 T
0/12%
-534/20 M
2/13-
کلرکلر
4
0
6
0
,
1
0
5
0
0
0
-0/75%
0
0
30/23 T
0/14%
-3/50 B
0/82-
قرنقرن
1
0
1
0
,
0
0
3
0
0
0
-0/18%
0
0
66/18 T
0/31%
-5/81 B
0/97-
شگویاشگویا
1
0
6
0
,
9
0
9
0
0
0
-0/18%
0
0
407/04 T
1/91%
-32/33 B
1/64-
آریاآریا
8
0
0
0
,
6
0
5
0
0
0
-0/06%
0
0
1109/06 T
5/21%
-40/13 B
0/72-
شارومشاروم
1
0
3
0
,
8
0
5
0
0
0
-3/69%
0
0
27/70 T
0/13%
-1/47 B
1/43-
بوعلیبوعلی
6
0
0
0
,
4
0
2
0
0
0
-0/92%
0
0
867/03 T
4/07%
-111/32 B
0/38-
کیمیاتککیمیاتک
1
0
1
0
,
0
0
1
0
0
0
0/27%
0
0
66/06 T
0/31%
-635/80 M
6/14-
شغدیرشغدیر
6
0
6
0
,
4
0
2
0
0
0
0/12%
0
0
86/35 T
0/41%
-4/95 B
0/62-
شکامشکام
4
0
,
4
0
1
0
6
0
2/41%
0
0
34/00 T
0/16%
3/38 B
1/86-