کوثر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/9%
حجم
1
0
0
0
/
6
0
4
0
M
0

کوثر

|مجاز
بیمه کوثر|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/9%
حجم
1
0
0
0
/
6
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  7
  0
  /
  4
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/46
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+20/6%
  • صنعت+6/7%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,561پایین ترین قیمت3,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - نتایج مزایده املاک- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 88/05 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  0
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -13/28 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 162/46 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/85
3,731بازه قیمت روز3,377
19/98 B
حقیقی
33/26 B
17/52 B
حقوقی
4/24 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
4/18
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه22/54
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح19/77%شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان -س .خ -17/98%صندوق بیمه عمرپرسنل سپاه10%صندوق بیمه عمرپرسنل ناجا10%صندوق بیمه عمرپرسنل آجا10%شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان-س.خ-3/51%شرکت آینده سازان فردای کوثر-سهامی خاص-3/15%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگان2/22%شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص -1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان -س .خ -
  3/04 B
  1/39 M
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگان
  374/95 M
  1/56 M

نمادهای هم گروه (بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظوحافظ
4,223-0/05
30/87 B
7/85 T
0/37%
-22/57 B
0/29-
ودیودی
10,6200/28
89/37 B
63/19 T
3%
-30/85 B
0/8-
وسرمدوسرمد
1,8200
9/43 B
12/31 T
0/58%
0/00
1/26-
وسینوسین
2,3765/52
6/13 B
13/97 T
0/66%
3/59 B
6/98-
اتکایاتکای
5,840-3/83
12/07 B
46/72 T
2/22%
-6/01 B
0/13-
ملتملت
1,676-1/83
13/17 B
51/38 T
2/44%
-4/99 B
0/46-
آسیاآسیا
2,010-1/04
13/22 B
62/31 T
2/96%
1/21 B
0/97-
ورازیورازی
1,5500/45
24/15 B
29/51 T
1/4%
-755/26 M
0/71-
پارسیانپارسیان
3,120-1/92
2/83 B
40/56 T
1/93%
-65/99 M
0/4-
آرمانآرمان
6,540-2/74
3/79 B
19/62 T
0/93%
-36/29 M
3/54-
بپاسبپاس
20,3000
94/31 B
1243/09 T
59/01%
-92/12 B
0/05-
میهنمیهن
15,3700/79
65/34 B
23/05 T
1/09%
-2/59 B
1/15-
بسامابساما
9,5200/84
4/72 B
47/60 T
2/26%
-1/14 B
0/86-
ماما
4,662-1/41
2/33 B
37/30 T
1/77%
-447/30 M
0/97-
دانادانا
3,864-0/62
64/40 B
75/18 T
3/57%
7/34 B
0/85-
البرزالبرز
3,1946/46
69/15 B
111/79 T
5/31%
22/09 B
2/63-
وحکمتوحکمت
2,507-2/98
11/32 B
7/81 T
0/37%
-3/36 B
0/54-
نویننوین
1,7950/78
9/85 B
8/97 T
0/43%
1/90 B
1/1-
ومعلمومعلم
2,432-1/25
5/85 B
14/13 T
0/67%
133/07 M
1/77-
بخاوربخاور
5,290-0/34
128/08 B
12/70 T
0/6%
3/07 B
1/12-
بارانباران
5,1192/99
61/08 B
6/14 T
0/29%
7/72 B
1/38-
بنوبنو
4,4010
11/15 B
26/41 T
1/25%
-786/08 M
0/73-
اتکاماتکام
5,6703/77
15/59 B
45/36 T
2/15%
-1/76 B
1/15-
بیمه پردیس
ب
500-50
412/50 B
1/50 T
0/07%---
وتعاونوتعاون
1,808-1/85
12/40 B
9/04 T
0/43%
0/00
0/44-
اتکاسااتکاسا
4,3882/98
91/75 B
10/97 T
0/52%-4/38-
بهامرز
ب
500-50
360/00 B
1/20 T
0/06%---
آواپارسآواپارس
1,710-0/52
16/68 B
8/55 T
0/41%
-1/23 B
1/28-
بتهرانبتهران
3,3174/64
87/52 B
16/59 T
0/79%
20/68 B
1/25-
کاریزکاریز
3,039-0/36
10/98 B
7/29 T
0/35%
-6/56 B
0/4-
وفردا
و
1,4632/95
43/36 B
7/32 T
0/35%
13/60 B
3/06-
وآفری
و
3,112-1/22
3/96 B
37/34 T
1/77%
-361/46 M
0/86-
معین
م
1,0000
0/00
0/00
0%---