ثباغ

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/52%
حجم
1
0
/
5
0
2
0
M
0

ثباغ

|مجاز
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/52%
حجم
1
0
/
5
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  8
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/14
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/6%
  • صنعت+1/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,500پایین ترین قیمت6,360

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   کمیته انتصابات

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/11 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/49 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 56/46 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/35
6,960بازه قیمت روز6,060
3/33 B
حقیقی
9/82 B
6/49 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/93
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 778/82 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E18/61
 • P/Eگروه27/28
 • EPS343
 • P/S
  16/73
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/57 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/64 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/77 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 17/43 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 22/26 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بانک سپه55/44%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -9/35%شرکت بین المللی توسعه ساختمان-سهامی عام-9/23%شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص -5/59%شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص -2/21%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر1/27%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.آرمان انصار1/21%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص -
  147/71 M
  307/89 K

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,857-2/63
2/25 B
4/40 T
0/5%
0/00
1/0619/58
وثخوزوثخوز
60,500-2/93
9/44 B
4/24 T
0/48%
0/00
1/811/12
ثجوانثجوان
13,230-2/93
5/09 B
33/77 T
3/81%
0/00
1/39154/98
ثالوندثالوند
11,370-3/09
13/24 B
9/10 T
1/03%
-1/46 B
0/6110/6
ثقزویثقزوی
14,990-2/99
3/50 B
3/00 T
0/34%
0/00
0/5359
وآذروآذر
10,4604/97
387/87 B
18/71 T
2/11%
80/48 B
1/8-
وتوسوتوس
17,1906/39
108/52 B
34/38 T
3/88%
2/02 B
1/2930/37
ثرودثرود
12,130-4/84
36/91 B
6/07 T
0/68%
-2/87 B
0/569/07
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
27,5002/8
44/14 B
3/89 T
0/44%
8/79 B
0/7722/53
ثاصفاثاصفا
19,1103
3/55 B
3/06 T
0/34%
0/00
16/5-
ثتوساثتوسا
30,500-2/89
13/60 B
2/93 T
0/33%
-11/63 B
0/4-
ثترانثتران
6,5200
24/43 B
11/74 T
1/32%
-5/10 B
0/73-
ثمسکنثمسکن
5,680-4/42
70/62 B
35/78 T
4/04%
-933/79 M
0/65/55
ثزاگرسثزاگرس
56,9003
1/82 B
3/76 T
0/42%
584/50 M
29/47-
کیسونکیسون
2,365-3
73/71 B
47/68 T
5/38%
-29/72 B
0/878/5
وساختوساخت
1,745-3/53
26/78 B
53/82 T
6/07%
2/15 B
0/6321/93
ثشرقثشرق
11,2403/9
46/66 B
12/36 T
1/4%
1/47 B
2/92124/31
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
34,0000/03
195/21 B
61/20 T
6/9%
-140/71 B
0/5118/77
ثعمراثعمرا
16,060-6/99
152/09 B
20/88 T
2/35%
46/66 M
0/6616/03
ثنظامثنظام
57,4501/77
22/65 B
4/28 T
0/48%
-4/94 B
1/46490/89
ثشاهدثشاهد
15,490-6/97
1/16 T
97/44 T
10/99%
4/05 B
0/7954/47
آ س پآ س پ
10,8901/27
14/41 B
10/89 T
1/23%
266/72 M
1/59135/24
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
9,170-3/73
39/44 B
11/00 T
1/24%
-655/71 M
0/958/12
کرمانکرمان
1,2270
130/38 B
52/29 T
5/9%
-1/33 B
0/92101/77
ثنورثنور
6,260-2/82
43/60 B
7/52 T
0/85%
-559/84 M
0/74157/64
آبادآباد
59,900-3/83
174/24 B
14/38 T
1/62%
0/00
0/68663/35
ثپردیسثپردیس
14,8300/14
185/87 B
29/66 T
3/35%
-63/25 B
1/1824/54
ثاختثاخت
3,524-0/25
32/99 B
31/72 T
3/58%
-19/42 B
0/84-
ثنوساثنوسا
6,950-4/58
41/75 B
18/28 T
2/06%
-3/18 B
0/54102/97
ثامانثامان
32,100-4/98
350/96 B
16/05 T
1/81%
10/71 B
0/4237/48
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/68%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/08%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
298/91 M
2/76 T
0/31%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
2,822-3/89
130/71 B
56/81 T
6/41%
-1/58 B
1/05-
ثامیدثامید
2,112-4/55
32/77 B
137/81 T
15/54%
-3/71 B
2/98-
ثجنوبثجنوب
13,040-0/98
2/85 B
18/26 T
2/06%
-816/93 M
0/93-