وملل

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5/14%
حجم
6
0
/
1
0
1
0
M
0

وملل

|مجاز
اعتباری ملل|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5/14%
حجم
6
0
/
1
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  0
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -4/67
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-15/9%
  • صنعت-1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,050پایین ترین قیمت2,926

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت کارگزاری ملل پویا)
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 59/02 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  7
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/91 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 71/03 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/52
3,234بازه قیمت روز2,926
14/35 B
حقیقی
17/26 B
3/71 B
حقوقی
799/19 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-3/55
 • EPS-689
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/76 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 4/57 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 8/63 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 9/00 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 17/08 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت زاگرس تجارت کیمیاپایدار-سهامی خاص-8/82%IFMصندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو8/36%شرکت توسعه توس بان امین-سهامی خاص-7/83%شرکت گسترش سرمایه هوشمند-سهامی خاص-7/32%شرکت گروه مالی ملل-سهامی خاص-5/42%شرکت افق رهبادخاوران توس-سهامی خاص-4/54%BFMصندوق س .اختصاصی بازارگردانی پاداش .پ .پ4/09%شخص حقیقی3/68%صندوق س دراوراق بهاداربادرآمدثابت اعتمادملل3/44%شخص حقیقی3/33%شخص حقیقی3/01%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل2/37%موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر2/36%شرکت تامین انرژی سپنتاتوس-سهامی خاص-1/62%شرکت تجارت نصرالبرز-سهامی خاص-1/16%شخص حقیقی1/06%شرکت خاوران جم گسترش تابران-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  IFMصندوق سرمایه گذاری بازارگردانی نوین پیشرو
  836/85 M
  -646/96 K

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,095-4/31
347/63 B
147/82 T
2/56%
-34/09 B
0/67-
وبملتوبملت
4,485-0/18
677/25 B
1583/20 T
27/42%
-311/66 B
0/333/08
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,5300/14
54/95 B
226/27 T
3/92%
-38/16 B
0/862/67
وپستوپست
10,430-1/81
36/45 B
170/96 T
2/96%
-31/93 B
0/235/49
وآیندوآیند
15,750-1/99
68/00 B
252/00 T
4/37%
-61/42 B
0/29-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/04%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,283-1/31
13/59 B
105/02 T
1/82%
274/37 M
1/037/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,950-1/08
22/63 B
142/40 T
2/47%
-8/54 B
0/924/52
وپاساروپاسار
2,7210/04
190/95 B
878/80 T
15/22%
-127/30 B
0/364/08
وسیناوسینا
3,297-7/18
9/89 B
83/69 T
1/45%
-3/59 B
0/745/95
وبصادروبصادر
2,128-0/88
198/49 B
373/15 T
6/46%
-103/77 B
0/663/25
وتجارتوتجارت
2,577-0/66
642/91 B
577/06 T
9/99%
-401/02 B
0/344/24
وخاوروخاور
3,9571/94
63/49 B
197/85 T
3/43%
26/75 B
3/126/03
وپارسوپارس
1,762-2/76
38/03 B
275/47 T
4/77%
689/19 M
0/79/67
ونوینونوین
6,060-1/78
146/95 B
184/38 T
3/19%
-15/89 B
1/143/78
وزمینوزمین
5,690-0/87
6/19 B
22/76 T
0/39%
-3/99 B
0/17-
سمایهسمایه
7,320-2/87
50/51 M
29/28 T
0/51%
0/00
1-
وگردشوگردش
7,530-2/98
22/05 B
112/95 T
1/96%
-76/30 M
0/953/77
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/02%---