حآسا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/37%
حجم
1
0
3
0
/
8
0
3
0
M
0

حآسا

|مجاز
آسیا سیر ارس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/37%
حجم
1
0
3
0
/
8
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/68
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+21/11%
  • صنعت+19/6%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,120پایین ترین قیمت10,350

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱۶
   آگهی ثبت افزایش سرمایه
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 19/46 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/77%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -525/74 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 146/44 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/6
11,290بازه قیمت روز9,830
145/71 B
حقیقی
146/23 B
3/82 B
حقوقی
3/30 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/7
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام1,800,000,000
 • سهام شناور
  16/12 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/66
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توکاریل-سهامی عام-81/8%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فولادمبارکه1/06%شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فولادمبارکه
  19/22 M
  26/87 K

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
2
0
7
0
,
1
0
0
0
0
0
-1/99%
0
0
67/62 T
5/9%
-1/20 B
0/69-
حبندرحبندر
1
0
6
0
,
0
0
7
0
0
0
0/25%
0
0
12/05 T
1/05%
0
0/91-
حتایدحتاید
5
0
,
3
0
4
0
1
0
2/36%
0
0
64/09 T
5/59%
-17/01 B
1/05-
حرهشاحرهشا
2
0
5
0
9
0
,
7
0
0
0
0
0
0/02%
0
0
3/90 T
0/34%
0
1/33-
حکشتیحکشتی
1
0
2
0
,
8
0
9
0
0
0
-1/75%
0
0
744/04 T
64/9%
-68/54 B
0/69-
توریلتوریل
5
0
,
9
0
0
0
0
0
-1/34%
0
0
41/30 T
3/6%
1/90 B
0/68-
حپتروحپترو
5
0
6
0
,
2
0
6
0
0
0
5/28%
0
0
11/25 T
0/98%
7/51 B
2/35-
حفارسحفارس
2
0
,
2
0
7
0
9
0
0/13%
0
0
45/01 T
3/93%
-823/63 M
0/93-
حریلحریل
2
0
,
5
0
9
0
3
0
1/65%
0
0
12/36 T
1/08%
-81/81 M
0/97-
حپارساحپارسا
6
0
3
0
,
7
0
0
0
0
0
1/11%
0
0
15/93 T
1/39%
-470/16 M
0/63-
حسیرحسیر
1
0
3
0
,
3
0
1
0
0
0
4/64%
0
0
16/05 T
1/4%
5/67 B
1/28-
حآفرینحآفرین
2
0
,
6
0
4
0
7
0
-2/29%
0
0
19/66 T
1/72%
1/63 B
0/67-
حگهرحگهر
1
0
2
0
,
2
0
8
0
0
0
2/25%
0
0
54/52 T
4/76%
58/94 B
0/42-
حشکوهحشکوه
3
0
,
8
0
6
0
3
0
-2/87%
0
0
6/67 T
0/58%
-1/49 B
0/37-
حگردشحگردش
3
0
,
0
0
8
0
1
0
1/68%
0
0
4/93 T
0/43%
8/20 B
1/08-
حپرتو
ح
5
0
,
0
0
9
0
8
0
-0/25%
0
0
7/65 T
0/67%
3/57 B
5/6-