حآسا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/57%
حجم
5
0
8
0
4
0
/
0
0
8
0
K
0

حآسا

|مجاز
آسیا سیر ارس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5/46%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/57%
حجم
5
0
8
0
4
0
/
0
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  6
  0
  1
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/55
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/9%
  • صنعت+0/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,700پایین ترین قیمت9,520

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/30 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -272/68 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 87/46 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/03
10,460بازه قیمت روز9,100
5/33 B
حقیقی
5/61 B
272/68 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/5
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E27/97
 • P/Eگروه10/52
 • EPS340
 • P/S
  2/89
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/79 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/65 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 4/44 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 17/81 B
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توکاریل-سهامی عام-81/8%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فولادمبارکه1/29%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فولادمبارکه
  10/33 M
  141/03 K

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,5204/64
36/97 B
51/20 T
4/43%
10/87 B
1/779/28
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
15,930-3
16/27 B
11/95 T
1/03%
0/00
0/3626/85
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/42%
-7/40 B
0/496/96
حرهشاحرهشا
274,550-2/99
19/61 B
4/12 T
0/36%
-15/61 B
0/31-
حکشتیحکشتی
13,6600/96
437/71 B
788/48 T
68/25%
468/72 M
0/914/85
توریلتوریل
6,030-4/6
40/17 B
42/21 T
3/65%
-9/43 B
0/6512/89
حتوکاحتوکا
4,181-4/03
7/58 B
14/80 T
1/28%
-752/46 M
0/9414/77
حپتروحپترو
44,560-0/92
3/69 B
8/91 T
0/77%
-27/80 M
1/0614/41
حفارسحفارس
2,0732/6
1/79 T
40/94 T
3/54%
-214/73 B
1/18130/04
حریلحریل
2,7234/18
139/94 B
12/98 T
1/12%
27/56 B
0/9719/31
حپارساحپارسا
61,800-0/32
2/69 B
15/45 T
1/34%
-424/20 M
0/728/24
حسیرحسیر
13,800-3/62
32/89 B
16/64 T
1/44%
-6/41 B
0/814/58
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,1960/06
79/24 B
23/74 T
2/06%
-1/30 B
0/98-
حگهرحگهر
12,6300/24
5/05 B
56/08 T
4/85%
-269/46 M
1/15-
حشکوهحشکوه
5,150-2/84
16/49 B
8/89 T
0/77%
-10/97 B
0/63-
حگردشحگردش
3,523-2/13
24/86 B
5/64 T
0/49%
-1/95 B
1/69-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---