زپارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/05%
حجم
6
0
1
0
9
0
/
7
0
8
0
K
0

زپارس

|مجاز
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
3/43%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/05%
حجم
6
0
1
0
9
0
/
7
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  3
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  30/2
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+5/9%
  • صنعت+10/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت38,400پایین ترین قیمت36,830

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۴
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
  • ۱۴۰۲/۶/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 52/79 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  7
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/90 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 209/94 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/1
38,920بازه قیمت روز35,220
20/57 B
حقیقی
22/47 B
2/88 B
حقوقی
981/07 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
11/5
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 558/14 K
 • تعداد سهام1,395,340,000
 • سهام شناور
  10/82 %
نسبت‌های مالی
 • P/E21/27
 • P/Eگروه13/1
 • EPS1,803
 • P/S
  7/66
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 747/91 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/53 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 1/85 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 28/75 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 123/06 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت شهرکهای کشاورزی-سهامی خاص-38/12%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام-34/03%شرکت مدیریت طرح وتوسعه آینده پویا-سهامی خاص-14/37%IFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی توسعه مل1/44%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  IFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی توسعه مل
  20/13 M
  -15/74 K

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,5602/98
149/36 B
3/99 T
0/87%
0/00
1/25-
تلیسهتلیسه
4,0892/66
28/90 B
20/42 T
4/45%
681/73 M
1/0614/97
زمگسازمگسا
35,900-1/46
12/90 B
10/77 T
2/35%
-5/26 B
0/318/91
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,6502/91
51/80 B
10/18 T
2/22%
12/10 B
1/252/43
زگلدشتزگلدشت
24,2002/77
7/66 B
16/94 T
3/69%
286/18 M
0/6118/09
زشگزازشگزا
8,470-2/09
13/88 B
8/13 T
1/77%
1/57 B
0/829/03
زبینازبینا
3,672-0/68
6/68 B
13/37 T
2/91%
182/87 M
0/748/3
زقیامزقیام
2,883-1/54
18/56 B
19/88 T
4/33%
-1/69 B
0/347/28
زکشتزکشت
19,2805/41
28/30 B
11/57 T
2/52%
1/33 B
1/7313/2
جوینجوین
6,750-0/88
14/82 B
50/32 T
10/96%
-2/66 B
0/946/08
زدشتزدشت
26,6501/7
6/19 B
18/39 T
4%
-70/28 M
0/7110/99
زماهانزماهان
7,940-2/56
11/17 B
8/97 T
1/95%
-71/10 M
0/5-
سیمرغسیمرغ
28,6301/23
28/85 B
37/22 T
8/11%
-5/97 B
0/57/54
زفکازفکا
15,920-1/42
11/24 B
23/88 T
5/2%
-6/64 B
0/478/68
زشریفزشریف
5,520-0/18
11/13 B
13/27 T
2/89%
5/29 B
1/838/54
زکوثرزکوثر
31,2400/13
116/26 B
62/48 T
13/61%
41/83 B
3/1415/35
زملاردزملارد
16,540-0/54
28/50 B
13/23 T
2/88%
2/21 B
3/56-
سپیدسپید
29,060-0/48
38/08 B
87/18 T
18/99%
-6/92 B
2/49-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/23%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/11%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/05%---
زفجر
ز
16,710-1/77
16/92 B
15/04 T
3/28%
-2/41 B
5/04-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/61%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---