غزر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/24%
حجم
1
0
2
0
/
8
0
6
0
M
0

غزر

|ممنوع-متوقف
صنعتی زر ماکارون|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/24%
حجم
1
0
2
0
/
8
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  5
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -19/47
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/8%
  • صنعت-5/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,568پایین ترین قیمت3,469

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 63/09 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  2
  0
  9
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/12 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 135/42 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/86
3,791بازه قیمت روز3,295
40/49 B
حقیقی
43/36 B
2/87 B
حقوقی
1/27 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
5/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 7/20 M
 • تعداد سهام18,000,000,000
 • سهام شناور
  23/18 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/72
 • P/Eگروه11/33
 • EPS451
 • P/S
  1/18
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 19/61 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 29/72 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی33/03%شرکت توسعه صنعتی غذایی زر-سهامی عام-9/8%شخص حقیقی9/48%شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام-س.خ-9/3%شخص حقیقی7/1%شخص حقیقی7/04%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,2100/59
43/66 B
15/31 T
1/27%
-30/40 B
0/556/46
خودکفاخودکفا
9,070-0/55
61/16 B
68/03 T
5/65%
-40/21 B
0/88/19
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,664-2/87
57/41 B
36/64 T
3/04%
-11/66 B
0/6911/61
غدیسغدیس
15,230-4/52
33/38 B
17/81 T
1/48%
0/00
0/798/29
غدشتغدشت
27,170-3/32
35/63 B
18/53 T
1/54%
-6/30 B
0/55101/69
غدامغدام
50,550-4/97
20/88 B
8/09 T
0/67%
-1/50 B
0/4265
غمهراغمهرا
10,820-3/2
4/02 B
20/56 T
1/71%
0/00
0/829/85
غفارسغفارس
16,330-4/65
72/35 B
18/94 T
1/57%
-445/26 M
0/7918
غبهنوشغبهنوش
81,840-0/15
49/56 B
29/46 T
2/45%
-6/14 B
0/5435/64
غبشهرغبشهر
2,722-2/52
67/22 B
80/30 T
6/67%
-2/07 B
0/566/06
غشانغشان
6,850-1/98
21/90 B
11/77 T
0/98%
305/27 M
1/379/1
غناب
غ
995,450-3
2/64 B
19/91 T
1/65%
0/00
0/551,894/09
وبشهروبشهر
6,230-3/77
13/91 B
93/45 T
7/76%
-2/74 B
0/4913/64
غشوکوغشوکو
10,970-3
5/25 B
4/39 T
0/36%
-1/25 B
0/4615/02
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
73,380-1/77
21/45 B
33/90 T
2/81%
-992/94 M
1/1653/66
غنوشغنوش
10,650-3/63
97/05 B
10/65 T
0/88%
-275/67 M
0/75534/7
غسالمغسالم
4,599-1/2
22/47 B
20/62 T
1/71%
-9/20 B
0/687/02
غشهدغشهد
8,310-1/55
12/32 B
6/81 T
0/56%
-500/62 M
1/048/46
غشصفاغشصفا
18,48015/25
173/26 B
21/37 T
1/77%
11/76 B
0/49/11
غپینوغپینو
4,134-1/6
18/26 B
37/21 T
3/09%
0/00
1/367/77
غپاکغپاک
18,8602/99
252/09 B
26/13 T
2/17%
58/00 B
0/5320/71
غپآذرغپآذر
36,800-0/54
2/20 B
10/67 T
0/89%
-870/33 M
0/7110/75
غچینغچین
5,2801/34
39/38 B
11/30 T
0/94%
2/41 B
0/6911/3
غشاذرغشاذر
7,650-0/4
4/80 B
10/48 T
0/87%
-1/98 B
0/8713/17
غگرجیغگرجی
2,3172/6
45/35 B
8/69 T
0/72%
-4/50 B
1/881,416/28
غاذرغاذر
19,6104/97
173/73 B
6/86 T
0/57%
-33/48 B
1/3920/74
غگلستاغگلستا
18,7100/32
37/62 B
11/90 T
0/99%
1/22 B
1/111/46
غگلپاغگلپا
40,500-1/96
9/72 B
14/94 T
1/24%
-2/10 B
0/458/1
غگزغگز
5,1220/43
3/08 B
1/99 T
0/17%
0/00
0/727/93
غشهدابغشهداب
3,824-3/03
27/64 B
23/34 T
1/94%
-1/66 B
0/7917/49
بهپاکبهپاک
4,403-3/32
12/17 B
18/05 T
1/5%
-683/02 M
0/6311/48
غنیلیغنیلی
6,0702/37
810/78 M
2/43 T
0/2%
183/89 M
1/9480/65
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,170-0/18
4/76 B
24/93 T
2/07%
3/56 M
1/0717/83
غبهارغبهار
18,8300/75
10/26 B
7/31 T
0/61%
-291/85 M
1/9111/7
غویتاغویتا
3,3002/01
44/00 B
23/10 T
1/92%
154/33 M
1/516/16
غگیلاغگیلا
18,160-0/66
18/85 B
7/43 T
0/62%
660/13 M
2/4611/4
غکورشغکورش
7,9300/13
21/07 B
158/60 T
13/17%
-1/36 B
2/24-
غصینوغصینو
14,1802/69
22/50 B
141/80 T
11/77%
-7/66 B
1/68-
غدانه
غ
6,480-4/17
40/64 B
12/96 T
1/08%
0/00
0/48-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/84%---
عالیس
ع
23,550-3/92
79/83 B
70/65 T
5/87%
-51/76 B
3-
غپونهغپونه
11,9501/76
7/54 B
10/76 T
0/89%
-2/13 B
0/91-
غمایه
غ
67,300-2/4
29/06 B
16/15 T
1/34%
-11/86 B
0/56-
آردینه
آ
--------