وسینا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/94%
حجم
4
0
/
4
0
0
0
M
0

وسینا

|مجاز
بانک سینا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-5/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/94%
حجم
4
0
/
4
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -2/89
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-9/1%
  • صنعت-0/6%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,450پایین ترین قیمت3,272

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 84/05 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -9/60 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 77/17 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/46
3,547بازه قیمت روز3,083
4/32 B
حقیقی
13/92 B
10/23 B
حقوقی
631/11 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/45
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 10/15 M
 • تعداد سهام25,383,850,000
 • سهام شناور
  18/68 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/05
 • P/Eگروه8/18
 • EPS544
 • P/S
  1/98
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 10/41 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 20/03 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی35/85%نهادصندوق توسعه ملی33%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -4/13%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بانک سین2/18%شرکت توسعه سینا-سهامی خاص-1/95%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/88%شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا-سهامی خاص-1/3%شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بانک سین
  554/87 M
  198/40 K

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,113-2/9
367/83 B
150/25 T
2/6%
-10/70 B
0/67-
وبملتوبملت
4,494-2/21
450/53 B
1586/38 T
27/44%
-71/97 B
0/673/07
ومللوملل
3,080-1/35
4/23 B
61/60 T
1/07%
-1/17 B
0/68-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
14,5101/68
265/94 B
225/96 T
3/91%
-193/72 B
1/032/68
وپستوپست
10,500-0/67
27/04 B
172/10 T
2/98%
-20/38 B
0/355/57
وآیندوآیند
16,070-0/25
123/23 B
257/12 T
4/45%
-67/44 B
0/68-
وسالتوسالت
15,7502/35
295/13 B
117/86 T
2/04%
-4/54 B
0/646/8
وکاروکار
2,295-1/82
17/43 B
105/57 T
1/83%
296/24 M
0/977/22
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
2,962-0/24
29/93 B
142/98 T
2/47%
-3/98 B
1/664/52
وپاساروپاسار
2,7210
125/31 B
878/80 T
15/2%
-111/67 B
0/284/09
وبصادروبصادر
2,156-2/14
210/51 B
378/06 T
6/54%
-129/01 B
0/4863/49
وتجارتوتجارت
2,5970/78
680/70 B
581/54 T
10/06%
-352/24 B
0/594/27
وخاوروخاور
3,9220/54
18/57 B
196/10 T
3/39%
1/24 B
1/985/92
وپارسوپارس
1,778-2/35
61/20 B
277/97 T
4/81%
6/46 B
0/79/79
ونوینونوین
6,1800/49
279/27 B
188/03 T
3/25%
19/40 B
1/123/8
وزمینوزمین
5,740-1/21
9/75 B
22/96 T
0/4%
-1/18 B
0/31-
سمایهسمایه
7,320-2/87
472/90 M
29/28 T
0/51%
0/00
0/5-
وگردشوگردش
7,720-2/08
65/18 B
115/80 T
2%
-9/75 B
1/083/79
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/01%---