وسینا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/58%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/86%
حجم
4
0
/
6
0
4
0
M
0

وسینا

|مجاز
بانک سینا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/58%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/86%
حجم
4
0
/
6
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -21/69
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/2%
  • صنعت+9/5%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,481پایین ترین قیمت3,362

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۱۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/04/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 87/65 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -9/67 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 78/50 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/3
3,726بازه قیمت روز3,240
5/50 B
حقیقی
15/16 B
10/33 B
حقوقی
655/81 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/52
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 10/15 M
 • تعداد سهام25,383,850,000
 • سهام شناور
  18/68 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/31
 • P/Eگروه8/18
 • EPS544
 • P/S
  2/07
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 10/25 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 22/34 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 34/71 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 36/13 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 88/73 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 123/23 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی35/85%نهادصندوق توسعه ملی33%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -4/13%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بانک سین2/18%شرکت توسعه سینا-سهامی خاص-1/95%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/88%شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا-سهامی خاص-1/3%شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا-سهامی خ1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بانک سین
  553/59 M
  181/68 K

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دیدی
1,156-0/86
257/68 B
156/06 T
2/7%
-38/09 B
0/81-
وبملتوبملت
4,534-0/29
402/25 B
1600/50 T
27/73%
-169/56 B
0/433/11
ومللوملل
3,132-0/13
10/13 B
62/64 T
1/08%
1/43 B
1/03-
توسعهتوسعه
2,717-0/98
5/34 B
0/00
0%---
وشهروشهر
13,6002/95
381/29 B
211/79 T
3/67%
-25/41 B
1/032/5
وپستوپست
10,640-0/84
38/10 B
174/40 T
3/02%
-15/82 B
0/435/64
وآیندوآیند
15,3301/79
310/86 B
245/28 T
4/25%-1/17-
وسالتوسالت
15,3402/94
180/01 B
114/79 T
1/99%
9/65 B
0/716/69
وکاروکار
2,359-1/27
21/81 B
108/51 T
1/88%
8/51 B
1/27/45
ونور
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/05%---
سامانسامان
3,003-0/07
8/70 B
144/95 T
2/51%
2/71 B
1/384/63
وپاساروپاسار
2,7310/07
84/15 B
882/03 T
15/28%
-47/76 B
0/274/09
وبصادروبصادر
2,212-1/44
87/24 B
387/88 T
6/72%
-10/96 B
1/1765/03
وتجارتوتجارت
2,5140/71
248/33 B
562/95 T
9/76%
-149/49 B
0/574/17
وخاوروخاور
3,877-0/13
52/45 B
193/85 T
3/36%
21/02 B
3/185/85
وپارسوپارس
1,818-0/71
38/83 B
284/23 T
4/92%
-3/05 B
0/7310/12
ونوینونوین
5,860-0/17
52/73 B
178/29 T
3/09%
-19/83 B
1/33/65
وزمینوزمین
5,910-0/67
18/53 B
23/64 T
0/41%
2/69 B
0/68-
سمایهسمایه
7,340-4/89
851/10 M
29/36 T
0/51%
0/00
0/25-
وگردشوگردش
7,810-0/39
78/89 B
117/15 T
2/03%
-9/51 B
1/23/91
ورفاه
و
467-99/79
0/00
289/77 T
5/02%---