وسینا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
حجم
8
0
/
8
0
9
0
M
0

وسینا

|مجاز
بانک سینا|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/36%
حجم
8
0
/
8
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  10/23
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+8%
  • صنعت+1/04%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,994پایین ترین قیمت3,888

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۲۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۸/۲۴
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 99/71 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  8
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/46 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 433/53 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/78
4,187بازه قیمت روز3,641
20/38 B
حقیقی
26/84 B
14/59 B
حقوقی
8/13 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 10/15 M
 • تعداد سهام25,383,850,000
 • سهام شناور
  19/67 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه3/87
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی35/85%نهادصندوق توسعه ملی33%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -4/13%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بانک سین2/19%شرکت توسعه سینا-سهامی خاص-1/95%شرکت سهامی بیمه ایران -سهامی خاص -1/88%شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا-سهامی خاص-1/3%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بانک سین
  556/55 M
  -229/90 K

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وبملتوبملت
4
0
,
6
0
0
0
1
0
-0/95%
3
0
5
0
1
0
/
7
0
0
0
B
0
1624/15 T
32/86%
-28/87 B
0/66-
ومللوملل
3
0
,
1
0
5
0
1
0
0/1%
1
0
9
0
/
2
0
7
0
B
0
63/02 T
1/27%
-6/14 B
1/39-
وپستوپست
9
0
,
6
0
2
0
0
0
-0/31%
2
0
3
0
/
1
0
4
0
B
0
157/68 T
3/19%
-11/91 B
0/34-
وآیندوآیند
1
0
4
0
,
1
0
4
0
0
0
-0/98%
2
0
0
0
2
0
/
4
0
8
0
B
0
226/24 T
4/58%
-138/32 B
0/65-
وکاروکار
2
0
,
1
0
2
0
7
0
-0/09%
4
0
6
0
/
5
0
6
0
B
0
97/84 T
1/98%
193/18 M
0/97-
وپاساروپاسار
2
0
,
9
0
1
0
8
0
-0/07%
7
0
1
0
/
3
0
6
0
B
0
942/42 T
19/07%
-56/33 B
0/4-
وبصادروبصادر
2
0
,
0
0
9
0
2
0
-1/13%
2
0
3
0
0
0
/
8
0
7
0
B
0
366/84 T
7/42%
-49/85 B
0/92-
وتجارتوتجارت
2
0
,
3
0
2
0
2
0
0/17%
2
0
5
0
9
0
/
4
0
9
0
B
0
519/96 T
10/52%
-15/03 B
1/08-
وخاوروخاور
3
0
,
7
0
7
0
6
0
-0/26%
2
0
2
0
/
7
0
6
0
B
0
188/80 T
3/82%
-1/95 B
0/9-
وپارسوپارس
1
0
,
8
0
2
0
8
0
-0/16%
1
0
5
0
7
0
/
6
0
5
0
B
0
285/79 T
5/78%
12/64 B
0/93-
ونوینونوین
5
0
,
7
0
8
0
0
0
-0/17%
1
0
1
0
0
0
/
1
0
4
0
B
0
175/86 T
3/56%
-94/55 B
0/24-
وزمینوزمین
4
0
,
2
0
4
0
8
0
-0/98%
4
0
/
8
0
9
0
B
0
16/99 T
0/34%
-3/61 B
0/26-
سمایهسمایه
5
0
,
2
0
8
0
0
0
2/05%
1
0
6
0
/
5
0
2
0
B
0
21/12 T
0/43%
2/66 B
2/22-
سامان
س
3
0
,
2
0
4
0
8
0
-0/12%
4
0
7
0
/
3
0
6
0
B
0
156/78 T
3/17%
-5/54 B
1/66-