وبشهر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/1%
حجم
2
0
/
9
0
1
0
M
0

وبشهر

|مجاز
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/1%
حجم
2
0
/
9
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  4
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  17/09
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/8%
  • صنعت-4/3%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,490پایین ترین قیمت6,130

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۸
   اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 94/35 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  7
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -413/57 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 196/83 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/26
6,680بازه قیمت روز5,820
17/52 B
حقیقی
17/93 B
931/41 M
حقوقی
517/84 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
7/98
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/00 M
 • تعداد سهام15,000,000,000
 • سهام شناور
  22/92 %
نسبت‌های مالی
 • P/E13/82
 • P/Eگروه11/33
 • EPS449
 • P/S
  12/77
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/62 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/80 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام-46/31%شرکت.س.صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی عام-8/94%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-8/34%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -4/08%شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام -3/99%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -2/27%صندوق بازنشستگی کشوری1/87%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,150-1/08
22/09 B
15/22 T
1/29%
-12/64 B
0/746/37
خودکفاخودکفا
9,060-1/72
58/18 B
67/95 T
5/75%
-12/65 B
18/29
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,760-2/21
58/67 B
37/60 T
3/18%
-7/46 B
1/0511/84
غدیسغدیس
15,700-4/05
53/37 B
18/36 T
1/55%
2/64 B
0/888/52
غدشتغدشت
28,200-1/83
68/14 B
19/23 T
1/63%
-16/92 B
0/47104/46
غدامغدام
52,5600/29
25/24 B
8/41 T
0/71%
612/12 M
1/4167/64
غمهراغمهرا
10,930-2/01
2/90 B
20/77 T
1/76%
-1/15 B
0/5610
غفارسغفارس
16,160-0/42
20/97 B
18/74 T
1/59%
-3/05 B
1/3718/79
غبهنوشغبهنوش
84,370-4/86
22/11 B
30/37 T
2/57%
-3/92 B
0/38430/05
غبشهرغبشهر
2,774-1/96
39/33 B
81/83 T
6/92%
-6/72 B
0/446/17
غشانغشان
6,820-2/27
18/62 B
11/72 T
0/99%
414/97 M
0/889/08
غناب
غ
995,450-3
2/64 B
19/91 T
1/68%
0/00
0/551,894/09
غشوکوغشوکو
11,0101/09
1/23 B
4/40 T
0/37%
0/00
1/7315/65
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
75,420-1/97
41/67 B
34/84 T
2/95%
-1/32 B
1/2454/11
غنوشغنوش
11,010-0/91
63/31 B
11/01 T
0/93%
775/26 M
0/99548/3
غسالمغسالم
4,665-0/04
20/04 B
20/92 T
1/77%
-3/13 B
0/987/11
غشهدغشهد
8,400-0/24
12/08 B
6/88 T
0/58%
-582/98 M
1/158/49
غشصفاغشصفا
17,94013/48
157/64 B
20/74 T
1/75%
55/25 B
0/938/97
غپینوغپینو
4,181-2/18
28/19 B
37/63 T
3/18%
-11/16 B
0/647/87
غپاکغپاک
18,080-2/61
32/22 B
25/05 T
2/12%
0/00
0/9719/95
غپآذرغپآذر
37,000-0/94
4/89 B
10/73 T
0/91%
-28/99 M
1/2410/71
غچینغچین
5,2102/35
32/43 B
11/15 T
0/94%
1/03 B
0/9911/19
غشاذرغشاذر
7,7001/06
8/05 B
10/55 T
0/89%
-133/83 M
2/0513/36
غگرجیغگرجی
2,3055
73/41 B
8/64 T
0/73%
-2/83 B
1/671,383/94
غاذرغاذر
18,900-3/87
55/93 B
6/62 T
0/56%
-924/42 M
0/9119/49
غگلستاغگلستا
18,6203/32
61/37 B
11/84 T
1%
2/81 B
1/211/45
غگلپاغگلپا
40,800-2/61
29/61 B
15/06 T
1/27%
-3/11 B
0/368/31
غگزغگز
5,327-3/67
1/54 B
2/07 T
0/17%
0/00
0/6327/67
غشهدابغشهداب
3,928-1/62
42/97 B
23/97 T
2/03%
3/72 B
1/2718/09
بهپاکبهپاک
4,399-0/53
62/71 B
18/04 T
1/53%
-16/93 B
0/4611/81
غنیلیغنیلی
5,910-1/51
583/73 M
2/36 T
0/2%
0/00
0/778/25
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,180-1/16
6/02 B
24/95 T
2/11%
0/00
1/0917/78
غبهارغبهار
18,740-2/97
17/24 B
7/27 T
0/61%
-4/12 B
0/8811/54
غویتاغویتا
3,239-3/73
31/73 B
22/67 T
1/92%
-451/20 M
0/9815/93
غگیلاغگیلا
18,120-0/39
14/60 B
7/42 T
0/63%
2/50 B
3/8111/47
غزرغزر
3,543-0/9
43/37 B
63/77 T
5/39%
-2/87 B
1/867/79
غکورشغکورش
7,940-2/5
34/35 B
158/80 T
13/43%
-10/08 B
1-
غصینوغصینو
14,110-0/35
19/60 B
141/10 T
11/94%
-6/00 B
1/32-
غدانه
غ
6,720-3/62
46/80 B
13/44 T
1/14%
0/00
0/6-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/85%---
عالیس
ع
24,150-1/65
89/58 B
72/45 T
6/13%
-73/51 B
3/42-
غپونهغپونه
11,910-0/17
7/77 B
10/72 T
0/91%
-225/60 M
1/03-
غمایه
غ
68,600-0/94
23/86 B
16/46 T
1/39%
-6/71 B
0/86-
آردینه
آ
--------