وبشهر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/6%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/6%
حجم
6
0
/
6
0
6
0
M
0

وبشهر

|مجاز
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/6%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/6%
حجم
6
0
/
6
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  47/49
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+28/16%
  • صنعت+7/24%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,120پایین ترین قیمت6,760

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۸/۳۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۸/۱۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 104/85 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 3/07 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 261/94 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/24
7,360بازه قیمت روز6,400
41/39 B
حقیقی
38/31 B
5/16 B
حقوقی
8/23 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
8/95
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/00 M
 • تعداد سهام15,000,000,000
 • سهام شناور
  22/91 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/36
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی-سهامی عام-46/31%شرکت .س .صندوق بازنشستگی کشوری -سهامی عام -8/94%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-8/34%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -4/08%شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام -3/99%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -2/27%صندوق بازنشستگی کشوری1/87%شرکت گروه مالی پارسیان -سهامی خاص -1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
غمینوغمینو
1
0
0
0
,
4
0
7
0
0
0
-0/1%
0
0
15/71 T
1/34%
-9/54 B
0/85-
خودکفاخودکفا
9
0
,
8
0
0
0
0
0
2/62%
0
0
73/50 T
6/27%
-30/82 B
1/15-
غگلغگل
3
0
,
8
0
3
0
0
0
-3/16%
0
0
38/30 T
3/27%
-952/94 M
0/74-
غدیسغدیس
1
0
5
0
,
2
0
8
0
0
0
-2/3%
0
0
17/87 T
1/52%
-5/92 B
0/81-
غدشتغدشت
2
0
6
0
,
2
0
6
0
0
0
3/55%
0
0
17/91 T
1/53%
104/08 M
0/95-
غدامغدام
5
0
3
0
,
1
0
1
0
0
0
-0/77%
0
0
8/50 T
0/72%
0
0/85-
غمهراغمهرا
1
0
0
0
,
4
0
9
0
0
0
-0/57%
0
0
19/93 T
1/7%
-1/64 B
0/56-
غفارسغفارس
1
0
2
0
,
1
0
5
0
0
0
-0/65%
0
0
14/09 T
1/2%
-795/12 M
0/63-
غبهنوشغبهنوش
8
0
1
0
,
0
0
0
0
0
0
1/53%
0
0
29/16 T
2/49%
-2/30 B
0/91-
غشانغشان
6
0
,
9
0
5
0
0
0
0/14%
0
0
11/94 T
1/02%
-2/87 B
1/14-
غشوکوغشوکو
1
0
0
0
,
9
0
3
0
0
0
-0/55%
0
0
4/37 T
0/37%
-9/35 M
0/53-
غالبرغالبر
7
0
9
0
,
9
0
5
0
0
0
-1/3%
0
0
36/94 T
3/15%
-1/34 B
0/81-
غنوشغنوش
1
0
2
0
,
7
0
4
0
0
0
4/25%
0
0
12/74 T
1/09%
-155/20 M
1/28-
غسالمغسالم
4
0
,
6
0
3
0
6
0
-2/13%
0
0
20/79 T
1/77%
-10/52 B
0/59-
غشهدغشهد
3
0
,
9
0
7
0
1
0
-4/17%
0
0
7/54 T
0/64%
0
0/38-
غشصفاغشصفا
1
0
8
0
,
0
0
1
0
0
0
-5/11%
0
0
20/82 T
1/78%
-1/01 B
0/81-
غپینوغپینو
3
0
,
8
0
8
0
5
0
-1/94%
0
0
34/97 T
2/98%
944/64 K
0/76-
غپاکغپاک
1
0
6
0
,
2
0
2
0
0
0
-0/06%
0
0
22/47 T
1/92%
15/06 B
0/76-
غپآذرغپآذر
3
0
7
0
,
1
0
0
0
0
0
0/41%
0
0
10/76 T
0/92%
-259/51 M
1/18-
غچینغچین
4
0
,
8
0
4
0
5
0
1/53%
0
0
10/37 T
0/89%
-3/24 B
0/97-
غشاذرغشاذر
8
0
,
1
0
4
0
0
0
-1/21%
0
0
11/15 T
0/95%
-2/97 B
0/7-
غگرجیغگرجی
2
0
,
3
0
8
0
9
0
-4/02%
0
0
8/96 T
0/77%
-2/46 B
0/75-
غاذرغاذر
1
0
6
0
,
5
0
3
0
0
0
-0/66%
0
0
5/79 T
0/49%
-32/96 M
0/66-
غگلستاغگلستا
1
0
9
0
,
1
0
0
0
0
0
0/63%
0
0
12/15 T
1/04%
522/37 M
0/78-
غگلپاغگلپا
4
0
7
0
,
3
0
0
0
0
0
0/85%
0
0
17/45 T
1/49%
-921/02 M
0/72-
غگزغگز
6
0
,
3
0
8
0
0
0
1/63%
8
0
/
7
0
7
0
B
0
2/48 T
0/21%
638/10 M
1/08-
غشهدابغشهداب
3
0
,
1
0
6
0
2
0
-1/06%
0
0
19/30 T
1/65%
-7/17 B
0/73-
بهپاکبهپاک
4
0
,
6
0
6
0
0
0
-2/53%
0
0
19/11 T
1/63%
-1/07 B
0/69-
غنیلیغنیلی
5
0
,
1
0
5
0
0
0
1/58%
2
0
/
3
0
4
0
B
0
2/06 T
0/18%
0
1/31-
تبرکتبرک
1
0
4
0
,
3
0
4
0
0
0
-3/3%
0
0
32/00 T
2/73%
-3/18 B
0/88-
غبهارغبهار
1
0
8
0
,
5
0
9
0
0
0
0/22%
0
0
7/21 T
0/62%
0
1/23-
غویتاغویتا
2
0
,
9
0
2
0
4
0
-1/18%
0
0
20/47 T
1/75%
211/89 M
0/99-
غگیلاغگیلا
1
0
9
0
,
0
0
9
0
0
0
1%
0
0
7/81 T
0/67%
572/87 M
3/51-
غزرغزر
3
0
,
4
0
3
0
8
0
-1/72%
0
0
61/88 T
5/28%
105/72 M
1/48-
غکورشغکورش
7
0
,
4
0
7
0
0
0
-0/67%
0
0
149/40 T
12/75%
-266/64 M
1/27-
غصینوغصینو
1
0
3
0
,
8
0
7
0
0
0
-2/67%
0
0
138/70 T
11/84%
-1/12 B
0/67-
غدانه
غ
6
0
,
2
0
5
0
0
0
-1/42%
0
0
12/50 T
1/07%
6/22 B
0/53-
عالیس
ع
2
0
1
0
,
8
0
5
0
0
0
-0/23%
0
0
65/55 T
5/59%
-10/88 B
3/26-
غپونهغپونه
1
0
4
0
,
6
0
1
0
0
0
3/25%
0
0
13/15 T
1/12%
12/97 B
1/25-
غمایه
غ
7
0
0
0
,
3
0
0
0
0
0
-1/82%
0
0
16/87 T
1/44%
-6/47 B
0/69-
غمارگ
غ
1
0
,
4
0
8
0
2
0
0/95%
0
0
14/10 T
1/2%
1/48 B
1/79-