کترام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/27%
حجم
7
0
/
9
0
4
0
M
تصویر نماد کترام

کترام

|مجاز
تولیدی کاشی تکسرام|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/27%
حجم معاملات
7
0
/
9
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -10/98
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,030پایین ترین قیمت6,730

  بازده ماهانه

  کترامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  2,621,664,330ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کترام
 • ارزش بازار
  11/55 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  8
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/47
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  2/62 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  176/71 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/54
7,530بازه قیمت روز6,550
52/66 B
حقیقی
50/04 B
1/46 B
حقوقی
4/08 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
8/72
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/04 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,696,407,000
 • درصد شناور
  %61/00
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/09
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی6/94%شخص حقیقی6/44%شخص حقیقی5/7%شرکت ترمه سرامیک-سهامی خاص-5/36%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی سهم آشنایکم4/17%شخص حقیقی3/61%شرکت.ت ایثارگری خ.ح ونقل.گ وا.ک.ایده آل شهرآرا1/96%صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین1/73%شخص حقیقی1/71%شخص حقیقی1/38%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد