تکنو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
7/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
8/21%
حجم
1
0
7
0
/
1
0
0
0
M
0

تکنو

|مجاز
تکنوتار|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
7/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
8/21%
حجم
1
0
7
0
/
1
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  5
  0
  /
  7
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  4/78
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/1%
  • صنعت+1/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,340پایین ترین قیمت8,700

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   اعلامیه پذیره نویسی عمومی

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/64 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  2
  0
  5
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  2/04%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 70/09 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 280/32 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/45
9,340بازه قیمت روز8,460
142/96 B
حقیقی
72/88 B
12/75 B
حقوقی
82/83 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/09 M
 • تعداد سهام840,000,000
 • سهام شناور
  92/75 %
نسبت‌های مالی
 • P/E124/06
 • P/Eگروه14/73
 • EPS73
 • P/S
  11/46
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 9/53 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 6/08 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 4/26 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 83/39 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 48/07 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی5/93%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا4/5%شخص حقیقی3/05%شخص حقیقی2/87%شخص حقیقی1/8%شخص حقیقی1/67%شخص حقیقی1/63%شخص حقیقی1/17%شخص حقیقی1/09%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  14/58 M
  2/68 M
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا
  11/06 M
  274/00 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8500/15
16/17 B
41/10 T
5/51%
-1/88 B
1/346/73
لازمالازما
66,2002/96
72/68 B
14/40 T
1/93%
-19/89 B
0/43201/43
تپکوتپکو
2,1223
86/85 B
44/82 T
6/01%
-8/07 B
2/1745/65
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/24%
0/00
1403/24
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
13,9500/14
23/20 B
30/69 T
4/11%
-6/61 B
1/26/52
تفیروتفیرو
44,2002/91
21/39 M
530/40 B
0/07%
0/00
120/47
لخزرلخزر
14,6300/89
7/66 B
24/33 T
3/26%
2/00 B
1/917/21
تکمباتکمبا
6,650-3/22
22/66 B
11/46 T
1/53%
-1/39 B
0/7419/09
تایراتایرا
8,690-2/38
22/92 B
111/23 T
14/9%
2/72 B
0/816/58
تکشاتکشا
65,110-4/99
42/26 B
13/02 T
1/75%
2/25 B
0/8383/94
لابسالابسا
7,2404/93
83/47 B
19/55 T
2/62%
10/84 B
1/5514/21
لسرمالسرما
29,080-3/64
10/34 B
6/34 T
0/85%
509/09 M
0/9771/17
لبوتانلبوتان
14,670-1/35
7/06 B
36/67 T
4/91%
-2/24 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,120-0/25
8/04 B
2/88 T
0/39%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,800-2/99
506/04 M
13/76 T
1/84%
0/00
0/5-
انتخابانتخاب
28,150-2/44
38/60 B
281/50 T
37/72%
-13/11 B
1/04-
گلدیراگلدیرا
8,3400/98
210/17 B
69/75 T
9/35%
-38/33 B
0/94-