خپویش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/33%
حجم
1
0
/
2
0
5
0
M
0

خپویش

|مجاز
سازه‌ پویش‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/33%
حجم
1
0
/
2
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  /
  7
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  5/02
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+12/1%
  • صنعت-2/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت24,960پایین ترین قیمت24,310

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 43/24 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/47 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 245/63 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/95
26,450بازه قیمت روز22,990
28/25 B
حقیقی
33/96 B
17/96 B
حقوقی
12/25 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/29
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 705/63 K
 • تعداد سهام1,764,061,000
 • سهام شناور
  17/67 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/41
 • P/Eگروه-233/52
 • EPS3,322
 • P/S
  1/08
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 3/78 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 5/84 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام-سهامی عام-53/86%شرکت مدیریت سرمایه افزابین الملل-سهامی خاص-11/15%شخص حقیقی10/54%شخص حقیقی4/81%شخص حقیقی1/94%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (خودرو و ساخت قطعات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
خاذینخاذین
3,1663/63
27/13 B
14/11 T
0/42%
2/63 B
0/9486/2
خنصیرخنصیر
12,3701/78
51/14 B
21/28 T
0/63%
-3/95 B
0/5427/98
خگسترخگستر
4,6552/34
590/08 B
184/36 T
5/48%
9/11 B
0/5392/07
خکمکخکمک
4,4722/29
50/63 B
18/21 T
0/54%
-6/36 B
1/245/63
خزامیاخزامیا
6,380-4/42
220/46 B
163/79 T
4/87%
-437/87 M
0/87/3
خبهمنخبهمن
1,8372/57
45/92 B
247/33 T
7/35%
-579/76 M
0/712/6
خدیزلخدیزل
4,1450/33
107/99 B
144/98 T
4/31%
17/06 B
0/554/92
خلیبلخلیبل
44,1002/78
20/04 B
64/80 T
1/93%
7/59 B
0/941,874/76
خلنتخلنت
18,2700/22
4/98 B
10/96 T
0/33%
-273/36 M
1/2115/79
خودروخودرو
2,7752/21
336/11 B
837/10 T
24/89%
10/25 B
0/71-
خزرخزر
5,4400/18
19/32 B
19/52 T
0/58%
-2/25 B
1/68/51
ورناورنا
7,0004/49
106/30 B
81/73 T
2/43%
4/68 B
0/9821/66
خمهرخمهر
3,3804/97
131/75 B
22/40 T
0/67%
-1/67 B
0/7945/73
خمحورخمحور
5,4103/35
71/18 B
34/22 T
1/02%
-8/18 B
0/4725/38
خاهنخاهن
5,2705/26
30/55 B
104/97 T
3/12%
-24/22 B
0/7416/84
تشتادتشتاد
6,150-1/79
951/85 M
5/55 T
0/17%
0/00
0/7660/9
خمحرکهخمحرکه
7,9503/18
58/92 B
45/59 T
1/36%
5/20 B
1/4270/4
خموتورخموتور
3,7582/47
13/91 B
22/55 T
0/67%
118/17 M
0/817/44
خفنرخفنر
13,7400/58
15/74 B
15/94 T
0/47%
3/74 M
1/017/76
ریخته گری تبریزریخته گری تبریز
1,0000
100/00 B
0/00
0%---
خشرقخشرق
13,1202/96
27/10 B
14/86 T
0/44%
-2/93 B
0/89/91
خریختخریخت
6,8800/72
31/27 B
16/24 T
0/48%
-26/12 B
0/3712/83
خوسازخوساز
29,7502/25
14/33 B
33/32 T
0/99%
1/02 B
1/1843
ختراکختراک
5,1001/18
11/41 B
32/28 T
0/96%
-191/63 M
0/587/3
خساپاخساپا
2,3830
220/29 B
465/90 T
13/85%
-1/42 B
1/13-
ختورختور
5,0902/57
23/23 B
19/62 T
0/58%
1/56 B
0/8412/17
خکارخکار
4,1421/16
13/04 B
14/33 T
0/43%
268/99 M
1/16/36
خرینگخرینگ
22,1104/07
94/95 B
22/11 T
0/66%
203/18 M
0/7919/11
خچرخشخچرخش
23,5700/17
38/54 B
22/44 T
0/67%
-97/08 M
1/4815/92
ختوقاختوقا
6,2204/3
165/80 B
38/57 T
1/15%
24/18 B
1/3732/03
خاذر
خ
1,0000
0/00
0/00
0%---
خعمراخعمرا
7,690-2/9
2/89 B
10/77 T
0/32%
0/00
0/2950/42
خیمن
خ
1,0000
0/00
1/43 T
0/04%---
خفناورخفناور
54,900-2/95
37/31 B
5/49 T
0/16%
-15/41 B
0/6120/43
خکاوهخکاوه
25,4502/81
79/63 B
67/08 T
2%
0/00
1/6112/86
خبنیانخبنیان
5,5502/96
78/46 B
54/68 T
1/63%
24/18 B
1/14-
خفرمان
خ
373-99/73
0/00
298/40 B
0/01%---
ناما
ن
13,5904/99
105/59 B
14/27 T
0/42%
40/55 B
2/62-
خپارسخپارس
1,2112/94
101/80 B
137/53 T
4/09%
23/13 B
2/21-
خاورخاور
3,5472/43
221/94 B
306/32 T
9/11%
-28/09 B
0/53-
خکرمان
خ
5,2202/33
27/98 B
26/10 T
0/78%
1/05 B
1/67-