سصوفی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/93%
حجم
5
0
4
0
7
0
/
1
0
2
0
K
0

سصوفی

|مجاز
سیمان صوفیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/83%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/93%
حجم
5
0
4
0
7
0
/
1
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/63
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/1%
  • صنعت+3/9%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت29,020پایین ترین قیمت28,450

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 31/54 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/30 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 147/58 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/95
30,690بازه قیمت روز26,690
9/89 B
حقیقی
11/19 B
5/79 B
حقوقی
4/49 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/1
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 475/59 K
 • تعداد سهام1,100,000,000
 • سهام شناور
  28/71 %
نسبت‌های مالی
 • P/E6/84
 • P/Eگروه9/97
 • EPS4,195
 • P/S
  2/38
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 631/58 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 939/36 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام-57/73%شرکت سیمان فارس وخوزستان -سهامی عام -6/93%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز1/69%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-1/41%شرکت سیمان داراب-سهامی عام-1/22%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1/15%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/14%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیکسآبیک
23,310-1/4
177/52 B
68/98 T
2/4%
-12/54 B
1/687/49
سبزواسبزوا
4,9304/21
36/85 B
18/53 T
0/64%
-13/71 M
1/2430/76
سباقرسباقر
16,920-2/98
7/45 B
10/15 T
0/35%
-53/15 M
0/4411/4
سفانوسفانو
94,630-0/49
3/72 B
47/31 T
1/65%
-772/08 M
0/866/74
سخوافسخواف
3,2370/16
116/18 B
9/27 T
0/32%
32/09 B
1/45-
سدورسدور
13,120-0/38
15/55 B
8/42 T
0/29%
-111/36 M
0/7720/37
سارابساراب
33,2200/27
3/33 B
41/86 T
1/46%
-3/06 B
0/147/61
سفارسسفارس
33,120-1/26
60/30 B
186/30 T
6/48%
-37/37 B
0/467/09
سیلامسیلام
19,010-1/19
27/17 B
22/81 T
0/79%
409/40 M
0/6818/06
سبجنوسبجنو
75,5802/46
11/28 B
29/63 T
1/03%
1/64 B
1/2711/62
سارومساروم
43,560-3/57
8/28 B
43/56 T
1/51%
-560/10 M
0/846/97
سخاشسخاش
80,6001/04
2/45 B
16/12 T
0/56%
-47/20 M
0/56/61
سمتازسمتاز
45,0501/23
14/03 B
45/05 T
1/57%
-7/08 B
0/687/53
سکرماسکرما
30,460-3/05
8/16 B
45/69 T
1/59%
-4/76 B
0/376/69
سقاینسقاین
7,190-3/11
69/75 B
28/76 T
1%
-6/07 B
0/5517/01
سنیرسنیر
49,290-5/42
6/73 B
11/34 T
0/39%
0/00
1/0311/33
سشمالسشمال
16,960-1/23
3/49 B
28/83 T
1%
-1/99 B
0/267/14
سیدکوسیدکو
15,130-0/99
5/76 B
90/78 T
3/16%
571/86 M
1/316/82
سخرم
س
1,0000
0/00
343/14 B
0/01%---
سهرمزسهرمز
23,300-12/87
26/69 B
42/50 T
1/48%
-6/94 B
0/766/76
سمازنسمازن
23,800-3/34
38/68 B
58/69 T
2/04%
-34/85 B
0/136/64
سصفهاسصفها
145,240-3/85
196/92 B
72/62 T
2/52%
-5/84 B
0/4129/59
سلارسلار
89,6502/99
81/14 B
21/05 T
0/73%
8/07 B
0/5645/12
سپاهاسپاها
21,440-2/64
45/61 B
52/53 T
1/83%
-23/31 B
0/387/02
سرودسرود
49,410-0/34
7/31 B
40/02 T
1/39%
-735/10 M
0/497/86
سشرقسشرق
14,480-3/29
12/59 B
38/42 T
1/34%
-5/07 B
0/848/93
سغربسغرب
42,020-1/43
2/05 B
21/01 T
0/73%
-955/56 M
0/938/64
تهران بتون
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سدشتسدشت
60,5504/78
69/53 B
71/45 T
2/48%
2/67 B
1/2521/51
سهگمتسهگمت
60,670-1/56
5/72 B
44/22 T
1/54%
-1/78 B
0/977/43
سبهانسبهان
107,080-0/52
7/30 B
21/42 T
0/74%
-345/65 M
0/819/77
سکردسکرد
9,340-1/79
5/59 B
20/55 T
0/71%
-296/72 M
0/9812/1
سفارسفار
255,100-3/7
43/18 B
59/44 T
2/07%
-15/11 B
0/3220/38
سخوزسخوز
46,480-1/07
2/72 B
65/07 T
2/26%
-733/55 M
0/66/29
ساربیلساربیل
20,0100/25
3/53 B
28/81 T
1%
2/34 M
1/777/12
سترانستران
55,9000/05
175/78 B
950/30 T
33/04%-0/548/63
سخزرسخزر
41,750-1/49
16/79 B
20/88 T
0/73%
-190/94 M
0/7611/2
سفاروم
س
1,0000
0/00
111/23 B
0%---
سکارونسکارون
92,2002/18
59/65 B
19/25 T
0/67%
28/49 B
2/1716/96
ساوهساوه
141,300-1/57
14/01 B
91/84 T
3/19%
-11/73 B
0/487/22
سیتاسیتا
16,440-0/24
55/16 B
180/84 T
6/29%
-14/04 B
8/6-
سغدیر
س
9,810-1/42
3/16 B
63/77 T
2/22%
-1/75 B
0/83-
اردستاناردستان
27,480-0/26
10/96 B
31/19 T
1/08%
-2/46 B
2/23-
ساروجساروج
38,850-0/77
1/53 B
52/06 T
1/81%
-1/08 B
0/1-
ساروجح
س
20,0000
0/00
26/80 T
0/93%---
سفید
س
1,0000
0/00
1/00 T
0/04%---
سناوند
س
1,0000
0/00
1/20 T
0/04%---
سجام
س
3,7964/99
75/43 B
25/32 T
0/88%
11/45 B
0/73-