سپاها

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/41%
حجم
1
0
/
3
0
7
0
M
0

سپاها

|مجاز
سیمان‌سپاهان‌|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/41%
حجم
1
0
/
3
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  6/28
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+12/9%
  • صنعت+9/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت22,410پایین ترین قیمت21,820

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 54/05 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/06%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 7/48 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 201/38 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/27
23,500بازه قیمت روز20,440
24/57 B
حقیقی
17/09 B
5/71 B
حقوقی
13/19 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/88
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 980/00 K
 • تعداد سهام2,450,000,000
 • سهام شناور
  31/19 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/29
 • P/Eگروه9/97
 • EPS3,046
 • P/S
  3/26
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/89 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 3/41 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 4/20 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 61/30 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 70/94 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 66/14 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام-36/1%شرکت سرمایه گذاری آذر-سهامی خاص -15/85%شرکت سیمان فارس وخوزستان -سهامی عام -5/18%شرکت سرمایه گذاری خوارزمی -سهامی عام -3/4%شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام-1/65%شرکت سیمان ساوه-سهامی عام-1/53%شرکت سیمان ارومیه-سهامی عام-1/47%شرکت سرمایه گذاری ارشک -سهامی عام -1/45%PRXسبد-شرک66041--شرک30630-1/13%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگان1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی مهرگان
  24/82 M
  27/79 K

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیکسآبیک
23,970-1/28
33/89 B
70/93 T
2/46%
-11/92 B
2/217/73
سبزواسبزوا
5,020-1/37
39/73 B
18/86 T
0/66%
-6/93 B
0/631/38
سباقرسباقر
17,2300/81
6/67 B
10/34 T
0/36%
0/00
0/3712/01
سفانوسفانو
97,700-0/09
5/18 B
48/85 T
1/7%
-2/96 B
0/467
سصوفیسصوفی
28,890-0/21
4/69 B
31/78 T
1/1%
-577/28 M
0/866/88
سخوافسخواف
3,219-2/98
6/61 B
9/22 T
0/32%
1/89 B
0/36-
سدورسدور
13,480-0/74
10/81 B
8/65 T
0/3%
396/21 M
1/720/86
سارابساراب
33,3000
915/71 M
41/96 T
1/46%
-843/89 M
0/227/61
سفارسسفارس
34,4600/09
20/17 B
193/84 T
6/74%
-11/02 B
0/847/41
سیلامسیلام
20,0002/91
34/08 B
24/00 T
0/83%
-308/86 M
1/0218/69
سبجنوسبجنو
72,2801/86
11/50 B
28/33 T
0/98%
-19/47 M
3/1911/07
سارومساروم
44,5100
11/68 B
44/51 T
1/55%
3/84 B
2/447/23
سخاشسخاش
81,8500/17
4/64 B
16/37 T
0/57%
-908/96 M
0/936/64
سمتازسمتاز
44,7501/91
11/74 B
44/75 T
1/55%
-3/24 B
0/647/52
سکرماسکرما
31,070-0/42
11/24 B
46/60 T
1/62%
419/15 M
0/936/94
سقاینسقاین
7,080-2/42
109/11 B
28/32 T
0/98%
-5/44 B
0/6217/23
سنیرسنیر
50,870-3/3
18/43 B
11/70 T
0/41%
384/02 M
0/6111/58
سشمالسشمال
17,0700/23
5/34 B
29/02 T
1/01%
-3/89 B
0/37/29
سیدکوسیدکو
15,1301/59
9/37 B
90/78 T
3/15%
-852/67 M
0/696/98
سخرم
س
1,0000
0/00
343/14 B
0/01%---
سهرمزسهرمز
24,870-6/99
19/95 B
45/36 T
1/58%
-12/44 B
0/027/22
سمازنسمازن
24,5401/14
5/15 B
60/52 T
2/1%
-3/78 B
0/66/95
سصفهاسصفها
150,170-0/71
76/78 B
75/08 T
2/61%
5/67 B
0/8530/75
سلارسلار
84,5502/98
27/89 B
19/85 T
0/69%
8/79 B
1/742/55
سرودسرود
49,540-0/12
6/05 B
40/13 T
1/39%
-1/96 B
0/557/87
سشرقسشرق
14,890-0/6
10/13 B
39/51 T
1/37%
-3/96 B
0/869/18
سغربسغرب
42,320-0/05
2/33 B
21/16 T
0/73%
-563/76 M
0/648/82
تهران بتون
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سدشتسدشت
55,6104/05
56/23 B
65/62 T
2/28%
210/86 M
1/2920/77
سهگمتسهگمت
61,670-0/96
2/76 B
44/94 T
1/56%
-2/13 B
0/477/57
سبهانسبهان
108,6700/43
15/76 B
21/73 T
0/76%
-8/17 B
0/8410/09
سکردسکرد
9,5400/21
6/68 B
20/99 T
0/73%
-434/82 M
1/1812/35
سفارسفار
274,620-2/03
44/95 B
63/99 T
2/22%
-23/56 B
0/5821/76
سخوزسخوز
46,610-0/15
1/65 B
65/25 T
2/27%
-1/09 B
0/256/36
ساربیلساربیل
20,0101/05
4/37 B
28/81 T
1%
0/00
1/857/18
سترانستران
55,9000/05
175/78 B
950/30 T
33/02%-0/548/63
سخزرسخزر
42,9600/23
43/92 B
21/48 T
0/75%
-193/52 M
1/1411/55
سفاروم
س
1,0000
0/00
111/23 B
0%---
سکارونسکارون
86,9502/96
27/04 B
18/16 T
0/63%
6/44 B
2/5316/14
ساوهساوه
145,650-0/68
12/72 B
94/67 T
3/29%
-7/80 B
0/887/46
سیتاسیتا
16,470-0/48
11/89 B
181/17 T
6/3%
-6/46 B
3/77-
سغدیر
س
9,8500/92
9/56 B
64/03 T
2/23%
-5/39 B
0/46-
اردستاناردستان
27,790-0/75
22/61 B
31/54 T
1/1%
3/31 B
2/62-
ساروجساروج
38,8500/39
953/79 M
52/06 T
1/81%
-827/81 M
0/18-
ساروجح
س
20,0000
0/00
26/80 T
0/93%---
سفید
س
1,0000
0/00
1/00 T
0/04%---
سناوند
س
1,0000
0/00
1/20 T
0/04%---
سجام
س
3,4674/98
37/97 B
23/12 T
0/8%
7/32 B
1/55-