لسرما
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/08%
حجم
5
0
5
0
7
0
/
7
0
9
0
K
تصویر نماد لسرما

لسرما

|ممنوع-متوقف
سرما آفرین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/08%
حجم معاملات
5
0
5
0
7
0
/
7
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت31,120پایین ترین قیمت29,990

  بازده ماهانه

  لسرماصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

لسرما
 • ارزش بازار
  6/73 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
  5
  0
  7
  0
  ,
  7
  0
  9
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/26
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  536/23 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی4/22
32,390بازه قیمت روز29,310
17/16 B
حقیقی
15/25 B
64/28 M
حقوقی
1/97 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/89
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  486/22 Kسهم
 • تعداد سهام
  218,000,000
 • درصد شناور
  %51/90
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/19
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه فرهنگی بهروزان نور16/04%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-4/68%شخص حقیقی3/66%شخص حقیقی3/29%شخص حقیقی3/21%شخص حقیقی2%بنیادفرهنگی شاهچراغ1/66%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/61%شرکت بنیادفرهنگی شاهچراغ-بامسئولیت محدود-1/51%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد