لسرما

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/49%
حجم
6
0
0
0
3
0
/
3
0
7
0
K
0

لسرما

|مجاز
سرما آفرین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/52%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/49%
حجم
6
0
0
0
3
0
/
3
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  5
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -4/1
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/7%
  • صنعت+2%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت30,000پایین ترین قیمت28,310

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 6/35 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  1
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/28%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -698/73 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 122/99 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/64
31,290بازه قیمت روز28,310
16/11 B
حقیقی
16/81 B
1/44 B
حقوقی
738/58 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/84
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 454/27 K
 • تعداد سهام218,000,000
 • سهام شناور
  51/27 %
نسبت‌های مالی
 • P/E70/52
 • P/Eگروه14/63
 • EPS413
 • P/S
  3/90
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 465/08 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 853/62 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه فرهنگی بهروزان نور16%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-4/42%شخص حقیقی3/66%شخص حقیقی3/21%شخص حقیقی3/18%شخص حقیقی2%بنیادفرهنگی شاهچراغ1/66%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/61%شخص حقیقی1/61%شرکت بنیادفرهنگی شاهچراغ-بامسئولیت محدود-1/51%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  6/94 M
  61/00 K
  شخص حقیقی
  4/36 M
  30/67 K

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8400/44
19/64 B
41/04 T
5/45%
-1/12 B
2/496/75
لازمالازما
64,300-0/38
111/40 B
13/99 T
1/86%
-19/59 B
1/06200/21
تپکوتپکو
2,068-2/4
81/05 B
43/68 T
5/8%
-8/08 B
0/87724/65
لخانهلخانه
26,850-2/98
99/62 M
24/16 T
3/21%
0/00
1403/24
تکنوتکنو
8,9006/78
69/20 B
7/48 T
0/99%
10/08 B
1/11123/79
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
13,9901/37
13/83 B
30/78 T
4/09%
-1/52 B
1/566/54
تفیروتفیرو
42,9503
339/86 M
515/40 B
0/07%-119/89
لخزرلخزر
14,6100/2
8/42 B
24/30 T
3/23%
181/22 M
0/987/22
تکمباتکمبا
6,8301/48
23/77 B
11/77 T
1/56%
2/98 B
1/2619/85
تایراتایرا
8,780-1/25
15/87 B
112/38 T
14/93%
-514/09 M
1/166/66
تکشاتکشا
67,120-4/43
22/53 B
13/42 T
1/78%
-1/36 B
1/4286/68
لابسالابسا
6,9004/97
27/81 B
18/63 T
2/48%
2/95 B
3/5913/68
لبوتانلبوتان
14,800-3/18
10/91 B
37/00 T
4/92%
-4/38 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,0900/99
8/62 B
2/87 T
0/38%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,900-3/11
767/66 M
13/77 T
1/83%
0/00
2-
انتخابانتخاب
28,550-1/4
35/37 B
285/50 T
37/92%
-20/99 B
1/27-
گلدیراگلدیرا
8,5404/42
801/92 B
71/43 T
9/49%
181/12 B
1/4-