سپید

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/7%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/67%
حجم
2
0
/
0
0
7
0
M
0

سپید

|مجاز
سپید ماکیان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/7%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-6/67%
حجم
2
0
/
0
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  5
  0
  /
  7
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -47/84
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/8%
  • صنعت-0/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت27,380پایین ترین قیمت26,470

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 81/03 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  8
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -6/65 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 166/02 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/95
30,560بازه قیمت روز26,580
41/67 B
حقیقی
45/25 B
27/33 B
حقوقی
23/76 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/20 M
 • تعداد سهام3,000,000,000
 • سهام شناور
  23/87 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه13/1
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی24/53%شخص حقیقی24/53%شخص حقیقی23/57%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان2/27%شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس -سهامی خاص -1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,330-2/93
17/66 B
3/90 T
0/91%
0/00
0/86-
تلیسهتلیسه
4,089-1/62
31/64 B
20/42 T
4/79%
1/32 B
0/69-
زمگسازمگسا
36,090-0/94
9/36 B
10/83 T
2/54%
-1/48 B
0/51-
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,170-2/27
50/77 B
9/32 T
2/19%
-304/67 M
0/52-
زگلدشتزگلدشت
23,950-2/23
19/09 B
16/77 T
3/93%
-8/13 B
0/8-
زشگزازشگزا
8,390-0/7
12/13 B
8/05 T
1/89%
-254/90 M
0/57-
زبینازبینا
3,7132/03
9/64 B
13/52 T
3/17%
-3/88 B
0/64-
زقیامزقیام
2,956-0/5
17/34 B
20/39 T
4/78%
-2/36 B
1/14-
زپارسزپارس
38,2602/26
11/87 B
53/39 T
12/52%
-659/15 M
0/71-
زکشتزکشت
19,030-1/79
16/27 B
11/42 T
2/68%
-680/59 M
0/68-
جوینجوین
6,6001/07
8/36 B
49/20 T
11/54%
-2/47 B
0/79-
زدشتزدشت
27,100-3/58
12/92 B
18/70 T
4/38%
-852/23 M
0/56-
زماهانزماهان
7,710-1/78
27/21 B
8/71 T
2/04%
16/67 B
1/24-
سیمرغسیمرغ
32,2805/68
82/90 B
41/96 T
9/84%
-9/43 B
1/08-
زفکازفکا
17,630-4/28
75/82 B
26/45 T
6/2%
6/05 B
0/82-
زشریفزشریف
5,500-3/67
48/69 B
13/23 T
3/1%
24/27 B
0/65-
زکوثرزکوثر
27,370-2/85
48/80 B
54/74 T
12/84%
9/54 B
0/9-
زملاردزملارد
20,0206/9
929/67 B
16/02 T
3/76%
35/08 B
0/98-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/24%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/12%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/05%---
زفجر
ز
17,290-2/41
42/07 B
15/56 T
3/65%
6/18 B
6/5-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/81%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---