ونیرو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
19/51%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
16/52%
حجم
2
0
/
5
0
2
0
M
0

ونیرو

|ممنوع-متوقف
سرمایه گذاری نیرو|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
19/51%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
16/52%
حجم
2
0
/
5
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  /
  1
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  41/86
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+38/9%
  • صنعت-0/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,800پایین ترین قیمت6,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 69/61 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 447/37 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/21
6,820بازه قیمت روز5,940
301/08 B
حقیقی
467/13 B
186/90 B
حقوقی
20/85 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/19
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 4/28 M
 • تعداد سهام10,500,000,000
 • سهام شناور
  27/60 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه8/3
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ایران-سهامی خاص-59/29%شرکت توسعه اقتصادی آرین-سهامی عام-9/88%PRXسبد-شرک15835--موس07209-2/17%شخص حقیقی1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  PRXسبد-شرک15835--موس07209-
  228/63 M
  8/45 M

نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیسپردیس
4,6210/22
28/14 B
20/79 T
0/36%
-1/22 B
0/93-
وشمالوشمال
31,9502/9
30/87 B
3/89 T
0/07%
0/00
1/28-
آریانآریان
4,3281/99
22/50 B
255/35 T
4/38%
1/88 B
1/31-
فلاتفلات
23,0502/83
71/04 B
8/98 T
0/15%
15/35 B
1/54-
وسپهوسپه
4,405-0/36
15/90 B
133/91 T
2/3%
-5/65 B
0/26-
وبهمنوبهمن
4,636-1/58
21/36 B
64/90 T
1/11%
-4/47 B
0/46-
وصنعتوصنعت
2,0660/1
6/43 B
37/19 T
0/64%
-1/76 B
0/69-
وتوصاوتوصا
1,155-1/76
20/93 B
40/42 T
0/69%
-581/54 M
0/85-
وایراوایرا
4,7671/3
15/64 B
10/49 T
0/18%
2/87 B
1/27-
اعتلااعتلا
3,8400/05
2/09 B
11/71 T
0/2%
-866/26 M
0/3-
سنوینسنوین
7,390-2/95
6/60 B
7/39 T
0/13%
-1/45 B
0/36-
واتیواتی
13,8900/22
8/11 B
62/51 T
1/07%
-725/21 M
0/59-
وکادووکادو
7,310-2
20/09 B
29/14 T
0/5%
2/03 B
0/94-
وآرینوآرین
2,0761/02
27/86 B
8/30 T
0/14%
243/95 M
1/29-
معیارمعیار
18,8202/97
11/15 B
5/65 T
0/1%
2/27 B
0/93-
وگستروگستر
19,3502/36
24/82 B
15/48 T
0/27%
2/52 B
1/04-
گوهرانگوهران
5,2701/52
7/86 B
34/26 T
0/59%
-1/41 B
0/45-
وخارزموخارزم
5,7201/06
75/54 B
106/96 T
1/83%
-24/78 B
1/07-
وداناودانا
10,270-2/98
38/71 B
13/86 T
0/24%
-12/53 B
0/37-
سدبیرسدبیر
47,2006/95
154/96 B
11/80 T
0/2%
56/46 B
1/44-
وسکابوسکاب
3,726-0/56
668/91 M
44/71 T
0/77%
-303/96 M
5/31-
وبیمهوبیمه
1,530-0/13
11/46 B
24/48 T
0/42%
474/44 M
0/94-
وتوسموتوسم
5,4404/02
28/26 B
43/52 T
0/75%
-1/90 B
0/52-
وسبحانوسبحان
2,9200/62
6/50 B
22/78 T
0/39%
0/00
0/76-
ونیکیونیکی
6,6700/45
57/92 B
233/45 T
4%
-17/80 B
0/76-
وساپاوساپا
5,0001/98
151/27 B
99/00 T
1/7%
-1/71 B
1/16-
وبوعلیوبوعلی
3,455-0/38
6/19 B
20/73 T
0/36%
-3/05 B
1/23-
وصناوصنا
2,251-1/44
14/24 B
18/35 T
0/32%
-812/32 M
0/9-
وجامیوجامی
2,0112/98
24/59 B
4/02 T
0/07%
1/09 B
1/21-
وارزش
و
1,0000
0/00
7/60 T
0/13%---
وبرقوبرق
104,150-2/59
104/59 B
36/63 T
0/63%
-5/88 B
0/74-
وپویاوپویا
3,2651/71
5/40 B
22/86 T
0/39%
0/00
4-
سرچشمهسرچشمه
8,2801/33
25/63 B
63/34 T
1/09%
-15/10 B
0/36-
وآداکوآداک
11,4193
3/06 B
9/93 T
0/17%---
وملتوملت
3,874-1/47
742/51 M
3/87 T
0/07%
-349/44 M
1/77-
وفتخاروفتخار
2,309-0/17
19/11 B
4/62 T
0/08%
-3/27 B
1/66-
وآواوآوا
4,6395/33
12/94 B
6/12 T
0/1%
1/57 M
1/49-
صباصبا
3,1620/51
19/84 B
363/63 T
6/24%
-7/26 B
1/86-
وسیستا
و
617-4/86
9/98 M
97/62 T
1/68%---
وساشرقی
و
4290/47
6/04 B
87/72 T
1/5%---
وسکهبو
و
1,130-2/65
5/23 M
44/16 T
0/76%---
وسگلستا
و
740-5
33/74 M
88/72 T
1/52%---
وسخوز
و
633-4/9
137/34 M
162/59 T
2/79%---
وساربیل
و
1,280-5
12/16 M
80/91 T
1/39%---
وسلرستا
و
471-3/97
8/23 B
43/77 T
0/75%---
وسیلام
و
1,240-5
5/89 M
6/20 M
0%---
وسفارس
و
1,030-4/95
5/48 M
271/67 T
4/66%---
وسرضوی
و
725-4/97
86/07 M
253/76 T
4/35%---
وسزنجان
و
1,419-4/93
5/02 M
66/77 T
1/15%---
وستهران
و
1,0000
0/00
362/83 T
6/22%---
وسخراج
و
2,209-9/96
8/52 M
135/63 T
2/33%---
وسمازن
و
970-4/95
5/07 M
182/91 T
3/14%---
وسصفا
و
729-4/94
83/44 M
168/58 T
2/89%---
وسهمدا
و
5130/2
13/82 B
58/75 T
1/01%---
وسقم
و
1,332-4/96
31/99 M
69/69 T
1/2%---
وسمحال
و
1,0000
0/00
712/00 M
0%---
وسهرمز
و
648-2/69
119/88 B
62/28 T
1/07%---
وسکردوسکرد
4310/23
19/82 B
39/31 T
0/67%---
وسکرشا
و
432-0/69
10/49 B
37/02 T
0/64%---
وسمرکز
و
1,400-5
284/38 M
109/16 T
1/87%---
وسیزد
و
1,274-4/95
76/61 M
75/82 T
1/3%---
وسخراش
و
1,369-4/97
26/02 M
93/89 T
1/61%---
وسگیلا
و
433-0/46
5/14 B
64/74 T
1/11%---
وساغربی
و
4290/46
21/33 B
68/11 T
1/17%---
وسکرمان
و
4310/23
45/44 B
76/05 T
1/3%---
وسقزوین
و
1,0000
0/00
59/54 T
1/02%---
وسبوشهر
و
1,260-1/59
12/40 M
60/76 T
1/04%---
وسمنان
و
1,0000
0/00
0/00
0%---
وکبهمنوکبهمن
3,6311/17
4/11 B
36/31 T
0/62%
96/31 M
7/66-
وسپهر
و
5,5501/28
26/98 B
416/25 T
7/14%
-7/10 B
2/95-
مدار
م
500-98
0/00
2/30 T
0/04%---
وامینوامین
12,3402/92
37/04 B
123/40 T
2/12%
-602/72 M
3/56-
ومدیرومدیر
4,774-1/55
1/73 M
42/97 T
0/74%
0/00
1-
ولقمانولقمان
2,1592/61
4/69 B
11/72 T
0/2%
-4/53 B
0/2-
مدیریتمدیریت
3,340-0/54
3/04 B
10/02 T
0/17%
0/00
3/7-
وهامونوهامون
2,737-1/09
6/72 B
13/69 T
0/23%
-383/43 M
1/68-
وتوسکاوتوسکا
13,8302/98
48/84 B
11/48 T
0/2%
1/99 B
0/87-
وطوبیوطوبی
2,594-1/3
10/20 B
7/78 T
0/13%
-2/31 B
0/52-
بهیربهیر
9,140-3/99
1/70 B
5/48 T
0/09%
0/00
0/38-
کیانا
ک
1,0000
0/00
2/00 T
0/03%---
امیران
ا
1,0000
0/00
1/50 T
0/03%---
والماس
و
2,982-1/29
32/02 B
11/93 T
0/2%
-1/37 B
0/58-
ومهانومهان
7,6400/39
10/96 B
229/20 T
3/93%
-4/86 B
0/52-
شهر
ش
2,0421/74
52/02 B
67/39 T
1/16%
-20/11 B
3/18-