وصنعت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/53%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/29%
حجم
3
0
/
3
0
6
0
M
0

وصنعت

|مجاز
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/53%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/29%
حجم
3
0
/
3
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  9
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -3/08
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4%
  • صنعت+2/6%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,090پایین ترین قیمت2,025

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۱
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/05/31 (شرکت سرمایه گذاری ایران وفرانسه)(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۱۱
   صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/05/31 (شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد)(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 37/17 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -630/11 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 63/83 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/78
2,215بازه قیمت روز1,927
6/26 B
حقیقی
6/89 B
675/63 M
حقوقی
45/53 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 7/20 M
 • تعداد سهام18,000,000,000
 • سهام شناور
  16/62 %
نسبت‌های مالی
 • P/E4/71
 • P/Eگروه11/1
 • EPS437
 • P/S
  4/55
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 5/23 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 7/60 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 13/59 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 10/88 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 17/12 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 29/48 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران -س .ع -50/83%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -16/3%شخص حقیقی6/75%شخص حقیقی3/75%شخص حقیقی2/4%شخص حقیقی2/32%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سرمایه گذاریها)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پردیسپردیس
4,656-0/04
48/00 B
20/95 T
0/36%
-204/84 M
0/936/57
وشمالوشمال
30,1502/9
60/48 B
3/68 T
0/06%
14/67 B
1/5231/47
آریانآریان
4,2602/93
1/79 B
251/34 T
4/27%
0/00
2/27/23
فلاتفلات
25,5002/82
48/25 B
9/93 T
0/17%
3/25 B
0/84-
وسپهوسپه
4,4021/18
16/37 B
133/82 T
2/27%
2/58 B
1/394/93
وبهمنوبهمن
4,925-2/32
27/88 B
68/95 T
1/17%
-6/55 B
0/795/37
وتوصاوتوصا
1,2082/35
36/82 B
42/28 T
0/72%
-569/23 M
0/9912/24
وایراوایرا
4,771-2/98
29/71 B
10/50 T
0/18%
-5/70 B
1/4335/51
اعتلااعتلا
3,9370/08
11/30 B
12/01 T
0/2%
-736/53 M
0/333/33
سنوینسنوین
7,3102/89
3/84 B
7/31 T
0/12%
0/00
38/23
واتیواتی
14,260-0/14
10/01 B
64/17 T
1/09%
-914/83 M
1/125/2
وکادووکادو
8,2202/88
36/16 B
32/77 T
0/56%
5/85 B
1/0614/91
وآرینوآرین
2,0761/02
27/86 B
8/30 T
0/14%
243/95 M
1/2917/49
معیارمعیار
16,7802/96
42/91 B
5/03 T
0/09%
7/42 B
1/4130/3
وگستروگستر
21,900-2/46
50/89 B
17/52 T
0/3%
-16/52 B
0/5136/62
گوهرانگوهران
5,4200/18
13/34 B
35/23 T
0/6%
-2/66 B
0/375/32
وخارزموخارزم
5,6200/9
201/37 B
105/09 T
1/78%
49/12 B
1/343/74
وداناودانا
9,2302/9
15/03 B
12/46 T
0/21%
8/31 B
3/8260/55
سدبیرسدبیر
47,350-2/13
298/18 B
11/84 T
0/2%
782/28 M
0/68161/46
وسکابوسکاب
3,745-0/21
3/48 B
44/94 T
0/76%
-952/17 M
1/14/18
وبیمهوبیمه
1,533-0/65
14/58 B
24/53 T
0/42%
-332/86 M
0/639/57
وتوسموتوسم
5,2702/3
11/68 B
42/16 T
0/72%
-826/49 M
0/863/8
ونیروونیرو
5,9306/68
173/10 B
62/27 T
1/06%
-33/38 B
1/299/15
وسبحانوسبحان
2,8962/55
35/80 B
22/59 T
0/38%
72/70 M
1/24/13
ونیکیونیکی
7,190-0/56
4/52 B
251/65 T
4/27%
-2/33 B
0/486/06
وساپاوساپا
5,1704/37
206/43 B
102/37 T
1/74%
-16/33 B
1/3317/09
وبوعلیوبوعلی
3,4222/89
11/27 B
20/53 T
0/35%
-2/57 B
1/435/48
وصناوصنا
2,3483/31
26/19 B
19/14 T
0/33%
383/57 M
1/295/26
وجامیوجامی
2,026-1/5
17/20 B
4/05 T
0/07%
-875/87 M
0/516/66
وارزش
و
1,0000
0/00
7/60 T
0/13%---
وبرقوبرق
95,450-3
48/88 B
33/57 T
0/57%
-15/27 B
0/384/31
وپویاوپویا
3,238-0/15
10/20 B
22/67 T
0/39%
735/53 K
2/223/29
سرچشمهسرچشمه
8,8000/11
35/06 B
67/32 T
1/14%
-16/96 B
0/4114/5
وآداکوآداک
11,4193
3/06 B
9/93 T
0/17%--18/17
وملتوملت
3,943-1/81
4/48 B
3/94 T
0/07%
-1/24 B
1/3912/65
وفتخاروفتخار
2,2072/97
37/79 B
4/41 T
0/07%
-5/77 B
1/368/98
وآواوآوا
4,777-1/95
19/64 B
6/31 T
0/11%
-142/68 M
0/85/12
صباصبا
3,246-1/22
37/14 B
373/29 T
6/34%
-10/52 B
0/74/48
وسیستا
و
617-4/86
9/98 M
97/62 T
1/66%---
وساشرقی
و
4290/47
6/04 B
87/72 T
1/49%---
وسکهبو
و
1,130-2/65
5/23 M
44/16 T
0/75%---
وسگلستا
و
740-5
33/74 M
88/72 T
1/51%---
وسخوز
و
633-4/9
137/34 M
162/59 T
2/76%---
وساربیل
و
1,280-5
12/16 M
80/91 T
1/37%---
وسلرستا
و
471-3/97
8/23 B
43/77 T
0/74%---
وسیلام
و
1,240-5
5/89 M
6/20 M
0%---
وسفارس
و
1,030-4/95
5/48 M
271/67 T
4/61%---
وسرضوی
و
725-4/97
86/07 M
253/76 T
4/31%---
وسزنجان
و
1,419-4/93
5/02 M
66/77 T
1/13%---
وستهران
و
1,0000
0/00
362/83 T
6/16%---
وسخراج
و
2,209-9/96
8/52 M
135/63 T
2/3%---
وسمازن
و
970-4/95
5/07 M
182/91 T
3/1%---
وسصفا
و
729-4/94
83/44 M
168/58 T
2/86%---
وسهمدا
و
5130/2
13/82 B
58/75 T
1%---
وسقم
و
1,332-4/96
31/99 M
69/69 T
1/18%---
وسمحال
و
1,0000
0/00
712/00 M
0%---
وسهرمز
و
648-2/69
119/88 B
62/28 T
1/06%---
وسکردوسکرد
4310/23
19/82 B
39/31 T
0/67%---
وسکرشا
و
432-0/69
10/49 B
37/02 T
0/63%---
وسمرکز
و
1,400-5
284/38 M
109/16 T
1/85%---
وسیزد
و
1,274-4/95
76/61 M
75/82 T
1/29%---
وسخراش
و
1,369-4/97
26/02 M
93/89 T
1/59%---
وسگیلا
و
433-0/46
5/14 B
64/74 T
1/1%---
وساغربی
و
4290/46
21/33 B
68/11 T
1/16%---
وسکرمان
و
4310/23
45/44 B
76/05 T
1/29%--3/92
وسقزوین
و
1,0000
0/00
59/54 T
1/01%---
وسبوشهر
و
1,260-1/59
12/40 M
60/76 T
1/03%---
وسمنان
و
1,0000
0/00
0/00
0%---
وکبهمنوکبهمن
3,645-0/92
7/14 B
36/45 T
0/62%
2/04 M
6/33-
وسپهر
و
5,510-1/79
24/48 B
413/25 T
7/02%
-1/74 B
2/24-
مدار
م
500-98
0/00
2/30 T
0/04%---
وامینوامین
12,3402/92
37/04 B
123/40 T
2/1%
-602/72 M
3/56-
ومدیرومدیر
4,774-1/55
1/73 M
42/97 T
0/73%
0/00
1-
ولقمانولقمان
2,118-2/88
875/76 M
11/50 T
0/2%
-465/56 M
1/03-
مدیریتمدیریت
3,3660
6/51 B
10/10 T
0/17%
0/00
3/44-
وهامونوهامون
2,6581/59
16/16 B
13/29 T
0/23%
10/67 B
6/22-
وتوسکاوتوسکا
11,9802/95
8/57 B
9/94 T
0/17%
0/00
2/17-
وطوبیوطوبی
2,580-1/63
9/62 B
7/74 T
0/13%
0/00
0/82-
بهیربهیر
9,570-1/98
995/42 M
5/74 T
0/1%
0/00
0/38-
کیانا
ک
1,0000
0/00
2/00 T
0/03%---
امیران
ا
1,0000
0/00
1/50 T
0/03%---
والماس
و
2,889-1/41
44/84 B
11/56 T
0/2%
-7/29 B
0/41-
ومهانومهان
7,690-0/26
13/80 B
230/70 T
3/92%
-1/78 B
0/86-
شهر
ش
2,0830/38
74/90 B
68/74 T
1/17%
-20/92 B
3/89-