سیمرغ

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
7/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/48%
حجم
3
0
/
2
0
5
0
M
0

سیمرغ

|مجاز
سیمرغ|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
7/27%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
5/48%
حجم
3
0
/
2
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  3
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  35/52
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+14/4%
  • صنعت+1/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت32,590پایین ترین قیمت30,710

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 41/29 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  5
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت
  0/25%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 4/78 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 332/39 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/8
32,950بازه قیمت روز28,650
97/06 B
حقیقی
92/28 B
6/13 B
حقوقی
10/91 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
8/72
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 520/00 K
 • تعداد سهام1,300,000,000
 • سهام شناور
  33/27 %
نسبت‌های مالی
 • P/E8/43
 • P/Eگروه13/1
 • EPS3,834
 • P/S
  1/43
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/47 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/39 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت خدمات پشتیبانی مهر78-سهامی خاص-40/27%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ17/49%بانک تجارت5/96%شرکت صنعتی مقواسازی شرق-سهامی خاص-1/75%PRXسبد-شرک15835--موس07209-1/25%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (زراعت و خدمات وابسته)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کورزی
ک
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
آیندهآینده
9,330-2/93
17/66 B
3/90 T
0/82%
0/00
0/86-
تلیسهتلیسه
4,195-4/38
106/93 B
20/95 T
4/42%
-2/03 B
0/6414/73
زمگسازمگسا
36,3400
11/73 B
10/90 T
2/3%
-2/44 B
0/748/93
ابریشم
ا
1,000,0000
0/00
0/00
0%---
آبینآبین
5,290-2/96
34/47 B
9/54 T
2/01%
-2/87 B
0/5148/63
زگلدشتزگلدشت
24,6501/9
27/05 B
17/25 T
3/65%
-8/38 B
0/5718/09
زشگزازشگزا
8,550-1/52
35/92 B
8/21 T
1/73%
-2/06 B
0/768/99
زبینازبینا
3,7442/77
24/38 B
13/63 T
2/88%
-4/79 B
1/138/53
زقیامزقیام
3,0105/78
68/38 B
20/76 T
4/38%
-3/43 M
0/97/5
زپارسزپارس
38,6102/1
34/20 B
53/87 T
11/38%
-1/35 B
0/8921/05
زکشتزکشت
19,570-0/36
18/42 B
11/74 T
2/48%
-344/52 M
1/1712/99
جوینجوین
6,550-1/64
37/93 B
48/83 T
10/31%
-8/94 B
0/535/94
زدشتزدشت
27,9503/6
30/17 B
19/29 T
4/07%
-278/60 M
1/1611/16
زماهانزماهان
7,850-3/27
19/09 B
8/87 T
1/87%
7/18 B
0/64-
زفکازفکا
18,2407/37
310/13 B
27/36 T
5/78%
47/68 B
0/969/69
زشریفزشریف
5,730-3/08
59/74 B
13/78 T
2/91%
11/41 B
0/658/8
زکوثرزکوثر
28,420-2/78
62/63 B
56/84 T
12/01%
8/31 B
1/3113/63
زملاردزملارد
18,8306/99
27/15 B
15/06 T
3/18%
6/97 B
37/56-
سپیدسپید
27,570-4/98
66/68 B
82/71 T
17/47%
-13/54 B
1/21-
اجداد
ا
1,0000
0/00
1/04 T
0/22%---
دیزباد
د
1,0000
0/00
503/21 B
0/11%---
زسپاها
ز
1,0000
0/00
220/00 B
0/05%---
زفجر
ز
17,8405/63
63/68 B
16/06 T
3/39%
-4/00 B
5/51-
فردوس
ف
1,0000
0/00
12/00 T
2/54%---
زهلال
ز
1,0000
0/00
0/00
0%---