غسالم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/92%
حجم
2
0
/
2
0
4
0
M
0

غسالم

|مجاز
سالمین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/69%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/92%
حجم
2
0
/
2
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -5/62
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/3%
  • صنعت+3/7%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,781پایین ترین قیمت4,680

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۱۴
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 21/26 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  4
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/05%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -257/34 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 78/33 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/95
5,121بازه قیمت روز4,451
10/34 B
حقیقی
10/60 B
257/34 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/20 M
 • تعداد سهام4,484,000,000
 • سهام شناور
  42/47 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه11/33
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت اعتبارصنایع کیش-بامسیولیت محدود-31/84%شرکت شیرین عسل-سهامی خاص-20/41%شرکت دامپروری آذربایجان خاوری-سهامی خاص-2/42%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .میزان داریک1/5%شرکت پرورش مرغ تخمگذارآذربایجان خاوری-س.خ-1/34%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .میزان داریک
  67/44 M
  59/50 K

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,060-2/34
23/45 B
15/09 T
1/18%
-11/22 B
0/25-
خودکفاخودکفا
9,710-2/52
43/54 B
72/83 T
5/7%
-9/14 B
1/02-
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
--
غگلغگل
3,794-2/03
26/16 B
37/94 T
2/97%
-18/86 M
0/8-
غدیسغدیس
16,630-2/85
26/66 B
19/45 T
1/52%
-1/10 B
1/06-
غدشتغدشت
26,7100/48
41/08 B
18/21 T
1/43%
-1/04 B
0/88-
غدامغدام
49,1900/97
12/00 B
7/87 T
0/62%
0/00
0/81-
غمهراغمهرا
11,230-0/53
2/49 B
21/34 T
1/67%
496/79 M
2/04-
غفارسغفارس
16,890-4/99
64/57 B
19/59 T
1/53%
-8/50 B
0/67-
غبهنوشغبهنوش
91,8502/75
32/43 B
33/07 T
2/59%
-18/47 B
0/92-
غبشهرغبشهر
2,828-0/35
48/74 B
83/43 T
6/53%
2/72 B
0/45-
غشانغشان
7,0600/14
9/94 B
12/13 T
0/95%
-1/22 B
0/77-
غناب
غ
995,850-3
6/25 B
19/92 T
1/56%
0/00
0/07-
وبشهروبشهر
6,3600/16
14/28 B
95/40 T
7/47%
-41/97 M
1/76-
غشوکوغشوکو
10,720-1/1
11/26 B
4/29 T
0/34%
6/36 B
1/86-
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
75,860-3/46
60/64 B
35/05 T
2/74%
-19/89 B
0/42-
غنوشغنوش
10,940-1/53
35/73 B
10/94 T
0/86%
-422/51 M
0/61-
غشهدغشهد
8,720-2/16
10/63 B
7/14 T
0/56%
-1/53 B
0/93-
غشصفاغشصفا
15,870-1/54
18/45 B
18/35 T
1/44%
8/28 B
0/94-
غپینوغپینو
4,1340/05
35/08 B
37/21 T
2/91%
-13/16 B
0/42-
غپاکغپاک
17,630-0/9
15/55 B
24/43 T
1/91%
0/00
1/48-
غپآذرغپآذر
37,600-1/45
3/09 B
10/90 T
0/85%
-648/43 M
0/47-
غچینغچین
5,2300/19
9/32 B
11/19 T
0/88%
93/77 M
0/55-
غشاذرغشاذر
7,570-2/63
6/67 B
10/37 T
0/81%
-4/01 B
0/28-
غگرجیغگرجی
2,1193/82
17/52 B
7/95 T
0/62%
-538/97 M
1/28-
غاذرغاذر
19,4000/89
65/65 B
6/79 T
0/53%
2/40 B
0/84-
غگلستاغگلستا
18,430-2/3
18/54 B
11/72 T
0/92%
-2/04 B
0/4-
غگلپاغگلپا
41,000-0/73
6/94 B
15/13 T
1/18%
1/11 B
1/19-
غگزغگز
5,415-3/15
175/97 M
2/11 T
0/17%
0/00
0/25-
غشهدابغشهداب
4,014-0/69
29/57 B
24/50 T
1/92%
-4/71 B
0/67-
بهپاکبهپاک
4,729-1/22
24/44 B
19/39 T
1/52%
2/93 B
1/12-
غنیلیغنیلی
6,0001/83
3/10 B
2/40 T
0/19%
0/00
0/5-
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,1900/27
5/44 B
24/97 T
1/95%
147/88 M
1/31-
غبهارغبهار
18,6100/16
10/94 B
7/22 T
0/56%
2/16 B
1/61-
غویتاغویتا
3,306-0/87
42/96 B
23/14 T
1/81%
-580/94 M
1/06-
غگیلاغگیلا
18,920-0/11
7/10 B
7/74 T
0/61%
2/58 B
5/66-
غزرغزر
3,533-0/68
41/56 B
63/59 T
4/98%
-7/47 B
1/48-
غکورشغکورش
8,280-3/42
58/39 B
165/60 T
12/96%
-20/14 B
0/86-
غصینوغصینو
14,5600/2
14/46 B
145/60 T
11/4%
-5/31 B
1/22-
غدانه
غ
7,350-0/54
21/28 B
14/70 T
1/15%
124/95 M
0/75-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/79%---
عالیس
ع
23,500-1/47
75/92 B
70/50 T
5/52%
-55/08 B
1/85-
غپونهغپونه
11,5800/86
2/41 B
10/42 T
0/82%
0/00
0/86-
غمایه
غ
73,7001/52
37/78 B
17/69 T
1/38%
2/36 B
1/02-
آردینه
آ
--------