غسالم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/84%
حجم
6
0
/
4
0
4
0
M
0

غسالم

|مجاز
سالمین|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/78%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/84%
حجم
6
0
/
4
0
4
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  4/98
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/1%
  • صنعت-2/4%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,750پایین ترین قیمت4,570

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 21/05 T
 • تعداد معاملات
  4
  0
  4
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت
  0/14%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 30/27 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 204/97 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/25
4,981بازه قیمت روز4,331
30/13 B
حقیقی
30/10 B
95/12 M
حقوقی
125/39 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/66
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/20 M
 • تعداد سهام4,484,000,000
 • سهام شناور
  42/47 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/24
 • P/Eگروه11/33
 • EPS655
 • P/S
  1/54
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 5/72 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 10/81 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت اعتبارصنایع کیش-بامسیولیت محدود-31/84%شرکت شیرین عسل-سهامی خاص-20/41%شرکت دامپروری آذربایجان خاوری-سهامی خاص-2/42%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .میزان داریک1/5%شرکت پرورش مرغ تخمگذارآذربایجان خاوری-س.خ-1/34%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .میزان داریک
  67/59 M
  60/86 K

نمادهای هم گروه (محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
صنایع شیر
ص
1,0000
0/00
0/00
0%---
غمینوغمینو
10,2502/2
26/95 B
15/38 T
1/21%
-2/85 B
0/86/46
خودکفاخودکفا
9,3900/86
33/30 B
70/42 T
5/55%
-13/05 B
1/178/54
غیوانغیوان
15,9400/95
15/94 K
263/01 B
0/02%
0/00
1-
غگلغگل
3,7920/05
43/06 B
37/92 T
2/99%
-10/74 B
1/211/94
غدیسغدیس
15,840-0/69
24/32 B
18/53 T
1/46%
-7/90 B
0/68/77
غدشتغدشت
28,9904/11
170/82 B
19/77 T
1/56%
2/82 B
1/65108/4
غدامغدام
49,8202/8
18/39 B
7/97 T
0/63%
-254/30 M
1/0165/45
غمهراغمهرا
10,980-1/07
10/41 B
20/86 T
1/64%
9/13 B
2/0310/32
غفارسغفارس
15,9903/13
55/76 B
18/55 T
1/46%
143/19 M
1/1418/79
غبهنوشغبهنوش
90,250-1/95
12/59 B
32/49 T
2/56%
-3/75 B
0/47464/91
غبشهرغبشهر
2,8160/18
30/09 B
83/07 T
6/55%
9/77 B
0/986/3
غشانغشان
6,890-2/13
26/39 B
11/84 T
0/93%
-2/09 B
0/459/09
غناب
غ
995,600-3
414/31 M
19/91 T
1/57%
0/00
0/171,894/18
وبشهروبشهر
6,240-3/3
15/53 B
93/60 T
7/38%
98/44 M
0/8713/71
غشوکوغشوکو
10,990-2/34
7/67 B
4/40 T
0/35%
-376/60 M
0/315/23
آرد تجارت
آ
1,0000
0/00
0/00
0%---
غالبرغالبر
75,7104/99
34/83 B
34/98 T
2/76%
5/33 B
1/4455/52
غنوشغنوش
10,9401/02
64/61 B
10/94 T
0/86%
1/31 B
1/17548/3
غشهدغشهد
8,320-0/36
13/18 B
6/82 T
0/54%
-479/83 M
0/728/49
غشصفاغشصفا
16,010-0/69
4/58 B
18/51 T
1/46%
-768/86 M
0/427/85
غپینوغپینو
4,324-1/4
16/27 B
38/92 T
3/07%
-3/95 B
1/138/12
غپاکغپاک
18,6900/05
65/33 B
25/89 T
2/04%
-5/15 B
0/6620/67
غپآذرغپآذر
36,7501/78
5/20 B
10/66 T
0/84%
331/79 M
0/7310/8
غچینغچین
5,130-1/16
16/92 B
10/98 T
0/86%
-338/02 M
0/6910/94
غشاذرغشاذر
7,4701/19
18/32 B
10/23 T
0/81%
1/62 B
0/5913/38
غگرجیغگرجی
2,1122/23
14/26 B
7/92 T
0/62%
-4/78 B
0/971,287/53
غاذرغاذر
19,1903/98
108/77 B
6/72 T
0/53%
-8/54 B
0/9120/18
غگلستاغگلستا
18,090-1/53
19/55 B
11/50 T
0/91%
564/34 M
0/5511/04
غگلپاغگلپا
41,7500/24
11/71 B
15/41 T
1/21%
219/52 M
1/548/43
غگزغگز
5,4644/54
1/14 B
2/13 T
0/17%
0/00
1/4328/98
غشهدابغشهداب
4,056-0/03
48/77 B
24/76 T
1/95%
-61/00 M
1/5618/41
بهپاکبهپاک
4,573-2/56
25/23 B
18/75 T
1/48%
1/83 B
0/4512/07
غنیلیغنیلی
6,1801/63
1/48 B
2/47 T
0/2%
0/00
1/3883/31
غکولاک
غ
1,0000
0/00
50/00 B
0%---
تبرکتبرک
11,180-0/27
8/36 B
24/95 T
1/97%
29/73 M
0/9917/78
غبهارغبهار
18,9802/98
34/43 B
7/36 T
0/58%
5/88 B
1/5811/8
غویتاغویتا
3,3262/75
33/67 B
23/28 T
1/83%
-91/33 M
1/2516/44
غگیلاغگیلا
18,160-0/76
12/80 B
7/43 T
0/59%
20/73 M
2/5511/54
غزرغزر
3,549-0/45
27/54 B
63/88 T
5/04%
-350/09 M
2/117/79
غکورشغکورش
8,040-0/87
26/64 B
160/80 T
12/68%
-2/22 B
1/7-
غصینوغصینو
14,4400/28
7/70 B
144/40 T
11/38%
-1/42 B
1/32-
غدانه
غ
6,8800
30/23 B
13/76 T
1/08%
5/70 M
0/83-
زرنام
ز
480-97/92
0/00
10/08 T
0/8%---
عالیس
ع
24,1501/25
47/41 B
72/45 T
5/71%
-26/68 B
5/13-
غپونهغپونه
11,980-2/74
3/17 B
10/78 T
0/85%
322/93 M
0/75-
غمایه
غ
70,250-3/21
47/04 B
16/86 T
1/33%
-15/81 B
0/47-
آردینه
آ
--------