سکرما
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/03%
حجم
2
0
0
0
6
0
/
4
0
6
0
K
تصویر نماد سکرما

سکرما

|مجاز
سیمان کرمان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/03%
حجم معاملات
2
0
0
0
6
0
/
4
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  2
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/42
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت30,880پایین ترین قیمت30,120

  بازده ماهانه

  سکرماصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,046,215,260ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سکرما
 • ارزش بازار
  45/44 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/05 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  162/23 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/57
32,420بازه قیمت روز28,180
3/89 B
حقیقی
5/94 B
2/36 B
حقوقی
309/95 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/99
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  600/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  1,500,000,000
 • درصد شناور
  %17/35
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/81
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان-سهامی خاص61/09%شرکت سرمایه گذاری ملی ایران -سهامی عام -13/51%IFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی توسعه مل2/64%بانک ملی ایران2/01%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-1/8%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/6%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد