وسکاب
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/05%
حجم
4
0
/
2
0
6
0
M
تصویر نماد وسکاب

وسکاب

|مجاز
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/05%
حجم معاملات
4
0
/
2
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  /
  1
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/69
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,924پایین ترین قیمت1,900

  بازده ماهانه

  وسکابصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,328,169,047ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وسکاب
 • ارزش بازار
  45/82 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/33 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  90/94 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/54
2,043بازه قیمت روز1,777
4/91 B
حقیقی
7/24 B
3/23 B
حقوقی
897/54 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  9/60 Mسهم
 • تعداد سهام
  24,000,000,000
 • درصد شناور
  %24/25
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/26
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ59/74%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -16/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد