کساپا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
11/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/97%
حجم
1
0
6
0
9
0
/
1
0
7
0
K
0

کساپا

|مجاز
سایپاشیشه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
11/48%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/97%
حجم
1
0
6
0
9
0
/
1
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  4
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  7/48
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+13/2%
  • صنعت-1/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,560پایین ترین قیمت14,560

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 36/71 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 613/70 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 991/10 M
 • قدرت خریدار به فروشنده6/88
14,340بازه قیمت روز12,980
5/95 B
حقیقی
5/33 B
0/00
حقوقی
613/70 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
8/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 408/05 K
 • تعداد سهام2,628,104,000
 • سهام شناور
  83/34 %
نسبت‌های مالی
 • P/E74/19
 • P/Eگروه14/66
 • EPS196
 • P/S
  7/11
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایرانی تولیداتومبیل سایپا-سهامی عام-68/24%شخص حقیقی1/46%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
41,900-2/98
974/13 M
8/38 T
1/97%
-329/54 M
0/79269/31
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,450-0/97
1/98 B
2/34 T
0/55%
0/00
5-
ساذریساذری
17,540-2/96
136/16 M
4/00 T
0/94%
0/00
0/5-
سفارودسفارود
14,5102/98
9/99 B
1/76 T
0/41%
2/80 B
1/73-
کرازیکرازی
1,6100/87
32/18 B
46/85 T
11/01%
-617/77 M
0/469/19
سایراسایرا
58,800-1/92
9/65 B
2/68 T
0/63%
-5/05 B
0/412/67
کابگنکابگن
9,8001/98
55/16 M
920/22 B
0/22%
0/00
43/27
سفاسیسفاسی
4,987-2/46
4/15 B
3/29 T
0/77%
0/00
1/54219/99
کفرآورکفرآور
21,100-3
11/78 B
3/80 T
0/89%
-3/38 B
1/1112/57
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
5,9201/35
11/89 B
25/86 T
6/08%
-279/04 M
0/7612/72
کتوکاکتوکا
12,1100/08
56/26 B
24/22 T
5/69%
6/25 B
1/7831/43
کگازکگاز
33,9203/22
11/60 B
28/83 T
6/78%
-1/89 B
1/1821/51
کبادهکباده
20,250-2/88
27/10 B
15/09 T
3/55%
-3/40 B
0/9314/76
کقزویکقزوی
25,7000/39
12/97 B
36/70 T
8/62%
-847/26 M
0/86/7
کورزکورز
10,080-2/98
283/19 M
20/16 T
4/74%
0/00
194/29
کمرجانکمرجان
6,1003/04
14/76 B
6/71 T
1/58%
-884/07 M
0/9630/81
کهمداکهمدا
5,380-2/18
16/90 B
40/35 T
9/48%
-8/35 B
0/566/15
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,3002/29
10/79 B
57/05 T
13/41%
-2/02 B
0/638/68
کپشیرکپشیر
13,540-0/96
14/94 B
20/31 T
4/77%
-614/43 M
0/4510/56
کفپارسکفپارس
5,7601/57
75/57 B
9/33 T
2/19%
-511/62 M
0/9314/89
کسرامکسرام
6,5902/49
26/46 B
6/47 T
1/52%
2/56 B
1/2344/97
کفراکفرا
9,990-0/2
4/69 B
19/98 T
4/7%
-2/67 B
0/6117/66
کاذرکاذر
5,1601/55
5/68 B
10/32 T
2/42%
-92/66 M
0/759/48
کمیناکمینا
14,0700/51
34/55 B
17/91 T
4/21%
-297/20 M
1/65-
شلیاشلیا
10,990-3
1/24 B
5/50 T
1/29%
0/00
0/5324/7
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,060-0/33
10/64 B
6/34 T
1/49%
-13/51 M
0/58-