کساپا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/68%
حجم
4
0
0
0
8
0
/
6
0
7
0
K
0

کساپا

|مجاز
سایپاشیشه|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/68%
حجم
4
0
0
0
8
0
/
6
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  3
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  15/72
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/5%
  • صنعت+7/6%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,100پایین ترین قیمت13,100

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۲
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 33/35 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/02%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 3/68 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 892/26 M
 • قدرت خریدار به فروشنده18/14
24,960بازه قیمت روز10
5/35 B
حقیقی
1/67 B
0/00
حقوقی
3/68 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
7/79
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 408/05 K
 • تعداد سهام2,628,104,000
 • سهام شناور
  83/34 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه14/66
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ایرانی تولیداتومبیل سایپا-سهامی عام-68/24%شخص حقیقی1/46%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سایر محصولات کانی غیرفلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کایتا کایتا
42,600-2/93
616/89 M
8/52 T
1/99%
-348/88 M
0/87-
توس
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سپرمیسپرمی
66,700-0/97
270/15 M
2/35 T
0/55%
0/00
0/75-
ساذریساذری
17,640-2/95
154/08 M
4/02 T
0/94%
0/00
0/67-
سفارودسفارود
14,270-1/51
3/14 B
1/73 T
0/4%
-86/86 M
0/89-
کرازیکرازی
1,602-0/87
28/03 B
46/62 T
10/88%
-1/25 B
0/58-
سایراسایرا
62,000-1/61
1/91 B
2/83 T
0/66%
-751/42 M
0/55-
کابگنکابگن
9,6101/91
19/29 M
902/38 B
0/21%
0/00
--
سفاسیسفاسی
4,7160/79
13/01 B
3/11 T
0/73%
2/52 B
2/83-
کفرآورکفرآور
19,3602/98
18/31 B
3/48 T
0/81%
2/30 B
0/68-
مقره سازی
م
1,0000
0/00
230/00 B
0/05%---
کسراکسرا
6,420-0/62
26/83 B
28/04 T
6/55%
-639/00 M
1/2-
کتوکاکتوکا
9,8203/98
13/92 B
19/64 T
4/58%
238/32 M
1/64-
کگازکگاز
36,000-2/02
16/12 B
30/60 T
7/14%
-6/22 B
0/68-
کبادهکباده
18,8302/95
4/73 B
14/03 T
3/28%
3/16 B
39/22-
کقزویکقزوی
27,6504/96
272/22 B
39/48 T
9/22%
160/49 B
1/86-
کورزکورز
10,210-5/23
3/05 B
20/42 T
4/77%
0/00
0/25-
کمرجانکمرجان
5,870-3/81
23/95 B
6/46 T
1/51%
-5/39 B
0/39-
کهمداکهمدا
5,490-1/27
11/82 B
41/17 T
9/61%
-1/42 B
0/65-
توکا بتن
ت
1,0000
0/00
97/45 B
0/02%---
کخاککخاک
16,370-1/04
2/27 B
57/30 T
13/38%
-367/61 M
1/14-
کپشیرکپشیر
14,4800/28
9/62 B
21/72 T
5/07%
1/67 B
1/1-
کفپارسکفپارس
5,730-1/55
25/12 B
9/28 T
2/17%
2/14 B
0/99-
کسرامکسرام
6,7500/9
82/19 B
6/62 T
1/55%
-4/62 B
0/91-
کفراکفرا
9,980-0/69
7/68 B
19/96 T
4/66%
-4/32 B
0/38-
کاذرکاذر
5,330-0/75
6/54 B
10/66 T
2/49%
-718/67 M
1/25-
کمیناکمینا
12,9800/85
17/37 B
16/52 T
3/86%
-1/28 B
1/65-
شلیاشلیا
11,760-2/98
131/22 M
5/88 T
1/37%
0/00
1-
ستبرا
س
1,0000
0/00
100/00 B
0/02%---
کایزدکایزد
9,3300/21
1/31 B
6/53 T
1/52%
-176/90 M
0/91-