سشمال

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
8
0
9
0
/
5
0
5
0
K
0

سشمال

|مجاز
سیمان شمال|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/35%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
8
0
9
0
/
5
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  5
  0
  3
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/2%
  • صنعت+10/8%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت17,300پایین ترین قیمت17,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 29/12 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -719/40 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 52/28 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/55
18,320بازه قیمت روز15,940
418/26 M
حقیقی
1/14 B
1/11 B
حقوقی
393/00 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 910/75 K
 • تعداد سهام1,700,000,000
 • سهام شناور
  15/67 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه10/31
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان-سهامی خاص66/32%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -5/26%شرکت گروه مالی بانک مسکن-سهامی عام-3/92%IFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی توسعه مل3/18%بانک ملی ایران2/23%صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه1/97%شرکت سیمان داراب-سهامی عام-1/43%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  IFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی توسعه مل
  54/10 M
  -10/80 K

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیکسآبیک
24,290-0/17
9/52 B
71/88 T
2/47%
-4/51 B
1/75-
سبزواسبزوا
5,120-5/08
69/95 B
19/24 T
0/66%
31/53 B
0/96-
سباقرسباقر
17,360-1/03
4/70 B
10/42 T
0/36%
-50/88 M
0/45-
سفانوسفانو
97,8900/51
10/48 B
48/95 T
1/68%
1/96 B
2/37-
سصوفیسصوفی
28,9400/03
10/78 B
31/83 T
1/09%
-933/35 M
0/91-
سخوافسخواف
3,252-2/99
27/37 B
9/32 T
0/32%
0/00
0/82-
سدورسدور
13,500-2/17
14/04 B
8/66 T
0/3%
-1/13 B
0/58-
سارابساراب
33,300-0/21
4/32 B
41/96 T
1/44%
-4/17 B
0/09-
سفارسسفارس
34,4800/55
10/11 B
193/95 T
6/67%
-4/81 B
0/83-
سیلامسیلام
19,240-3/44
42/99 B
23/09 T
0/79%
-28/92 M
0/43-
سبجنوسبجنو
71,980-0/21
2/14 B
28/22 T
0/97%
-1/13 B
4/25-
سارومساروم
44,490-1/03
8/51 B
44/49 T
1/53%
84/04 M
0/99-
سخاشسخاش
81,6600/39
4/68 B
16/33 T
0/56%
0/00
0/86-
سمتازسمتاز
44,4501/13
8/98 B
44/45 T
1/53%
-3/06 B
0/35-
سکرماسکرما
31,1205/1
22/07 B
46/68 T
1/6%
8/73 B
1/95-
سقاینسقاین
7,430-2/96
302/27 B
29/72 T
1/02%
-4/87 B
0/7-
سنیرسنیر
51,810-0/84
10/64 B
11/92 T
0/41%
-4/65 B
0/6-
سیدکوسیدکو
15,1000/8
11/63 B
90/60 T
3/12%
1/01 B
1/9-
سخرم
س
1,0000
0/00
343/14 B
0/01%---
سهرمزسهرمز
26,7400/19
10/99 B
48/77 T
1/68%
-2/24 B
1/27-
سمازنسمازن
24,520-0/04
8/56 B
60/47 T
2/08%
-3/80 B
0/5-
سصفهاسصفها
151,220-1/25
93/02 B
75/61 T
2/6%
-3/45 B
0/74-
سلارسلار
82,1002/94
20/16 B
19/28 T
0/66%
6/91 B
2/88-
سپاهاسپاها
21,9700/18
86/92 B
53/83 T
1/85%
4/85 B
1/05-
سرودسرود
49,470-0/32
13/86 B
40/07 T
1/38%
-7/83 B
0/32-
سشرقسشرق
14,900-0/87
23/15 B
39/54 T
1/36%
-3/37 B
0/92-
سغربسغرب
42,3801/96
4/73 B
21/19 T
0/73%
-442/46 M
0/85-
تهران بتون
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سدشتسدشت
56,780-4/99
6/70 B
67/00 T
2/3%
1/64 B
0/05-
سهگمتسهگمت
61,710-0/54
1/04 B
44/97 T
1/55%
-753/64 M
0/27-
سبهانسبهان
109,4201/61
16/79 B
21/88 T
0/75%
-2/82 B
1/82-
سکردسکرد
9,520-1/87
8/98 B
20/94 T
0/72%
-111/16 M
0/72-
سفارسفار
276,020-0/21
16/23 B
64/31 T
2/21%
-703/08 M
1/62-
سخوزسخوز
46,620-0/45
3/18 B
65/27 T
2/24%
-1/93 B
0/2-
ساربیلساربیل
19,9800/95
8/04 B
28/77 T
0/99%
-1/62 B
1/82-
سترانستران
55,9000/05
175/78 B
950/30 T
32/67%-0/54-
سخزرسخزر
43,030-2/21
47/04 B
21/52 T
0/74%
1/91 B
0/97-
سفاروم
س
1,0000
0/00
111/23 B
0%---
سکارونسکارون
84,5502/98
40/07 B
17/66 T
0/61%
5/16 B
2/18-
ساوهساوه
146,350-0/17
16/11 B
95/13 T
3/27%
-8/27 B
0/8-
سیتاسیتا
16,4900/12
12/36 B
181/39 T
6/24%
-2/61 B
7/28-
سغدیر
س
9,7904/28
13/77 B
63/63 T
2/19%
-2/95 B
0/74-
اردستاناردستان
28,1100/86
9/46 B
31/90 T
1/1%
-893/15 M
4/05-
ساروجساروج
38,850-0/39
308/12 M
52/06 T
1/79%
-259/02 M
0/12-
ساروجح
س
20,0000
0/00
26/80 T
0/92%---
سفید
س
1,0000
0/00
1/00 T
0/03%---
سناوند
س
1,0000
0/00
1/20 T
0/04%---
سجام
س
3,3313/54
22/46 B
22/21 T
0/76%
-6/31 B
1/06-