سهگمت

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/21%
حجم
2
0
9
0
/
4
0
2
0
K
0

سهگمت

|مجاز
سیمان هگمتان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/21%
حجم
2
0
9
0
/
4
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  7
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/25
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/9%
  • صنعت+1/6%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت61,620پایین ترین قیمت59,670

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۹
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 44/12 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -783/20 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 44/62 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/51
64,840بازه قیمت روز56,360
981/56 M
حقیقی
1/76 B
783/20 M
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/55
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 291/52 K
 • تعداد سهام728,789,000
 • سهام شناور
  16/72 %
نسبت‌های مالی
 • P/E7/43
 • P/Eگروه9/97
 • EPS8,074
 • P/S
  3/53
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 203/29 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 437/44 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان تهران-سهامی عام-68/31%صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده2/25%شرکت سیمان داراب-سهامی عام-2/02%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز1/73%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو1/57%PRXسبد-شرک37608--شرک24406-1/45%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .سینابهگزین1/45%صندوق سرمایه گذاری سهامی سپندکاریزما1/27%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1/09%شرکت سرمایه گذاری ارشک -سهامی عام -1/06%صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیکسآبیک
22,880-1/73
22/85 B
67/71 T
2/38%
-1/22 B
5/77/32
سبزواسبزوا
4,840-3/61
47/21 B
18/19 T
0/64%
-3/71 B
0/7429/83
سباقرسباقر
16,890-1/18
6/92 B
10/13 T
0/36%
0/00
1/0711/48
سفانوسفانو
93,380-2/57
5/62 B
46/69 T
1/64%
-2/81 B
0/466/6
سصوفیسصوفی
28,250-3/73
14/38 B
31/07 T
1/09%
-719/96 M
0/56/64
سخوافسخواف
3,165-2/98
3/64 B
9/07 T
0/32%
0/00
0/29-
سدورسدور
12,810-2/37
13/66 B
8/22 T
0/29%
-956/03 M
0/6719/86
سارابساراب
33,240-1/26
5/58 B
41/88 T
1/47%
-5/20 B
0/067/49
سفارسسفارس
32,470-2/26
94/03 B
182/64 T
6/42%
-51/19 B
0/276/95
سیلامسیلام
17,230-1/39
96/86 B
20/68 T
0/73%
-25/91 B
0/416/71
سبجنوسبجنو
76,490-2/2
4/31 B
29/98 T
1/05%
-1/75 B
0/5411/34
سارومساروم
43,080-3/82
4/78 B
43/08 T
1/51%
-582/16 M
0/896/96
سخاشسخاش
85,8907/36
26/47 B
17/18 T
0/6%
-14/60 B
0/437/02
سمتازسمتاز
44,6000/22
9/75 B
44/60 T
1/57%
-7/25 B
0/567/49
سکرماسکرما
29,540-6/23
11/60 B
44/31 T
1/56%
-6/73 B
0/296/47
سقاینسقاین
6,790-7/51
53/58 B
27/16 T
0/95%
493/72 M
0/715/8
سنیرسنیر
48,680-6/43
16/32 B
11/20 T
0/39%
-437/60 M
1/2211/21
سشمالسشمال
16,830-1/41
5/63 B
28/61 T
1/01%
-4/68 B
0/137/13
سیدکوسیدکو
15,100-0/73
1/81 B
90/60 T
3/19%
266/68 M
1/266/82
سخرم
س
1,0000
0/00
343/14 B
0/01%---
سهرمزسهرمز
22,660-15/82
16/80 B
41/33 T
1/45%
-4/98 B
0/696/54
سمازنسمازن
23,300-5/79
17/76 B
57/46 T
2/02%
-11/31 B
0/586/48
سصفهاسصفها
140,9201/26
202/84 B
70/46 T
2/48%
4/99 B
0/9328/67
سلارسلار
84,400-2/99
142/25 B
19/82 T
0/7%
-16/88 B
0/2842/48
سپاهاسپاها
21,310-4/32
41/26 B
52/21 T
1/84%
-3/31 B
0/856/9
سرودسرود
48,520-2/67
10/06 B
39/30 T
1/38%
-3/59 B
0/687/67
سشرقسشرق
14,160-5/57
12/20 B
37/57 T
1/32%
-3/25 B
0/978/72
سغربسغرب
41,810-0/81
4/16 B
20/91 T
0/73%
-800/24 M
1/788/68
تهران بتون
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سدشتسدشت
65,2005
57/93 B
76/94 T
2/71%
714/26 M
0/8723/05
سبهانسبهان
103,970-2/29
22/00 B
20/79 T
0/73%
-3/89 B
1/129/48
سکردسکرد
9,190-4/31
8/71 B
20/22 T
0/71%
-3/42 B
0/7811/79
سفارسفار
242,720-5/2
41/26 B
56/55 T
1/99%
-18/31 B
0/1819/24
سخوزسخوز
45,840-2/46
12/97 B
64/18 T
2/26%
1/68 B
0/846/17
ساربیلساربیل
20,8404/96
101/68 B
30/01 T
1/06%
40/58 B
1/827/44
سترانستران
55,9000/05
175/78 B
950/30 T
33/43%-0/548/63
سخزرسخزر
39,400-8/96
72/89 B
19/70 T
0/69%
-3/35 B
0/6110/35
سفاروم
س
1,0000
0/00
111/23 B
0%---
سکارونسکارون
89,7001/05
23/56 B
18/73 T
0/66%
-218/56 M
1/3116/87
ساوهساوه
138,400-1/97
8/55 B
89/96 T
3/16%
-1/67 B
1/777/03
سیتاسیتا
16,440-0/36
30/54 B
180/84 T
6/36%
-410/78 M
15/65-
سغدیر
س
10,1201/23
34/63 B
65/78 T
2/31%
1/74 B
0/67-
اردستاناردستان
27,170-1/43
25/81 B
30/84 T
1/08%
2/21 B
5/17-
ساروجساروج
37,900-3/15
4/70 B
50/79 T
1/79%
-2/94 B
0/49-
ساروجح
س
20,0000
0/00
26/80 T
0/94%---
سفید
س
1,0000
0/00
1/00 T
0/04%---
سناوند
س
1,0000
0/00
1/20 T
0/04%---
سجام
س
3,8684/03
48/36 B
25/80 T
0/91%
511/29 M
1/09-