ثامان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/29%
حجم
3
0
/
7
0
0
0
M
0

ثامان

|مجاز
سامان گستراصفهان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/29%
حجم
3
0
/
7
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  0
  0
  /
  6
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -10/65
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/82%
  • صنعت+13/56%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت22,760پایین ترین قیمت21,400

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/06/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 10/89 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  4
  0
  8
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/74%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 151/02 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/55
23,640بازه قیمت روز21,400
80/65 B
حقیقی
80/65 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/13
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 666/08 K
 • تعداد سهام500,000,000
 • سهام شناور
  68/28 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه13/16
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شهرداری اصفهان21/45%سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان2/64%موسسه س.میادین میوه وتره باروموادغذایی اصفهان2/41%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.توسعه سهام نیکی1/6%شخص حقیقی1/35%شخص حقیقی1/12%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی توسعه بازارتمدن1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.توسعه سهام نیکی
  8/05 M
  9/44 K

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1
0
,
6
0
9
0
3
0
-0/47%
4
0
/
0
0
1
0
B
0
4/01 T
0/42%
-332/60 M
0/86-
وثخوزوثخوز
5
0
1
0
,
6
0
5
0
0
0
1/47%
1
0
0
0
/
5
0
0
0
B
0
3/62 T
0/38%
0
0/5-
ثجوانثجوان
1
0
3
0
,
1
0
9
0
0
0
2/97%
2
0
4
0
/
7
0
5
0
B
0
33/67 T
3/49%
0
2/31-
ثالوندثالوند
1
0
5
0
,
2
0
7
0
0
0
-2/92%
4
0
4
0
/
0
0
6
0
B
0
12/22 T
1/27%
2/22 B
0/96-
ثقزویثقزوی
1
0
4
0
,
3
0
0
0
0
0
1/35%
2
0
5
0
/
9
0
3
0
B
0
2/86 T
0/3%
-9/31 B
0/6-
وآذروآذر
8
0
,
3
0
9
0
0
0
-1/76%
5
0
4
0
/
5
0
6
0
B
0
15/01 T
1/56%
-2/98 B
0/77-
وتوسوتوس
1
0
7
0
,
8
0
3
0
0
0
-1/55%
1
0
9
0
/
2
0
5
0
B
0
35/66 T
3/7%
-408/90 M
0/75-
ثرودثرود
1
0
6
0
,
5
0
7
0
0
0
-1/37%
1
0
3
0
6
0
/
1
0
3
0
B
0
8/29 T
0/86%
-5/11 B
0/67-
ثعتماثعتما
2
0
9
0
,
3
0
5
0
0
0
2/27%
1
0
7
0
/
7
0
8
0
B
0
4/15 T
0/43%
0
1/03-
ثاصفاثاصفا
2
0
2
0
,
8
0
5
0
0
0
-2/97%
3
0
1
0
/
1
0
7
0
B
0
3/66 T
0/38%
-16/76 B
0/03-
ثتوساثتوسا
3
0
6
0
,
2
0
5
0
0
0
2/84%
2
0
7
0
/
7
0
1
0
B
0
3/48 T
0/36%
-16/35 B
0/61-
ثترانثتران
8
0
,
2
0
5
0
0
0
-3/62%
7
0
0
0
/
3
0
5
0
B
0
14/85 T
1/54%
-24/17 B
0/52-
ثمسکنثمسکن
8
0
,
5
0
7
0
0
0
-3/05%
2
0
2
0
8
0
/
1
0
5
0
B
0
53/99 T
5/6%
-54/05 B
0/88-
ثزاگرسثزاگرس
6
0
0
0
,
9
0
5
0
0
0
0/16%
1
0
2
0
/
1
0
9
0
B
0
4/02 T
0/42%
0
2/7-
کیسونکیسون
2
0
,
3
0
4
0
2
0
0/3%
7
0
9
0
/
7
0
1
0
B
0
47/21 T
4/9%
1/37 B
1-
وساختوساخت
2
0
,
1
0
0
0
9
0
-0/52%
8
0
1
0
/
6
0
9
0
B
0
65/05 T
6/75%
14/20 B
1/47-
ثشرقثشرق
3
0
0
0
,
5
0
8
0
0
0
4/83%
1
0
8
0
2
0
/
6
0
6
0
B
0
33/64 T
3/49%
17/94 B
0/81-
ثفارسثفارس
5
0
0
0
,
3
0
8
0
0
0
-3/93%
3
0
2
0
2
0
/
0
0
9
0
B
0
90/68 T
9/4%
-27/18 B
0/62-
ثعمراثعمرا
1
0
6
0
,
5
0
4
0
0
0
-1/14%
6
0
7
0
/
4
0
8
0
B
0
21/50 T
2/23%
-4/56 B
1/21-
ثنظامثنظام
5
0
5
0
,
5
0
5
0
0
0
-0/18%
6
0
/
7
0
0
0
B
0
4/14 T
0/43%
-656/28 M
1/44-
ثشاهدثشاهد
1
0
6
0
,
0
0
8
0
0
0
-0/62%
7
0
5
0
0
0
/
8
0
6
0
B
0
101/15 T
10/49%
10/40 B
0/91-
آ س پآ س پ
1
0
6
0
,
8
0
8
0
0
0
5/7%
1
0
3
0
8
0
/
6
0
9
0
B
0
16/88 T
1/75%
18/00 B
2/49-
ثغربثغرب
1
0
1
0
,
1
0
8
0
0
0
2/85%
1
0
1
0
5
0
/
1
0
0
0
B
0
13/42 T
1/39%
844/67 M
1/54-
ثنورثنور
5
0
,
3
0
2
0
0
0
0/38%
1
0
8
0
/
3
0
5
0
B
0
6/39 T
0/66%
-326/13 M
1/02-
ثباغثباغ
7
0
,
8
0
6
0
0
0
-0/51%
7
0
/
9
0
7
0
B
0
20/75 T
2/15%
-1/56 B
1/14-
ثپردیسثپردیس
1
0
6
0
,
8
0
6
0
0
0
-4/8%
1
0
4
0
9
0
/
2
0
3
0
B
0
33/72 T
3/5%
14/39 B
0/68-
ثاختثاخت
4
0
,
7
0
4
0
5
0
-3/6%
2
0
1
0
4
0
/
4
0
0
0
B
0
42/70 T
4/43%
-13/74 B
0/73-
ثنوساثنوسا
7
0
,
7
0
3
0
0
0
-3/5%
4
0
3
0
/
8
0
0
0
B
0
20/33 T
2/11%
-1/08 B
0/8-
ثبهسازثبهساز
3
0
,
0
0
4
0
6
0
-1/84%
1
0
3
0
1
0
/
6
0
7
0
B
0
61/32 T
6/36%
-16/78 B
1/56-
ثامیدثامید
2
0
,
3
0
6
0
7
0
-2/11%
4
0
4
0
/
3
0
8
0
B
0
154/45 T
16/02%
-22/09 B
2/38-
ثجنوبثجنوب
1
0
4
0
,
6
0
8
0
0
0
-1/28%
2
0
3
0
/
4
0
6
0
B
0
20/55 T
2/13%
-14/66 B
0/4-