ثامان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/98%
حجم
5
0
/
7
0
8
0
M
0

ثامان

|مجاز
سامان گستراصفهان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/98%
حجم
5
0
/
7
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  6
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -22/78
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10/1%
  • صنعت+2/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت30,900پایین ترین قیمت30,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۷/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 15/25 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  3
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  1/16%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -4/19 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 380/71 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/34
34,980بازه قیمت روز31,660
169/80 B
حقیقی
173/97 B
4/17 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/69
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 512/82 K
 • تعداد سهام500,000,000
 • سهام شناور
  70/16 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه15/48
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شهرداری اصفهان21/45%سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان2/64%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.توسعه سهام نیکی2/15%شخص حقیقی1/35%شخص حقیقی1/12%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی توسعه بازارتمدن1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.توسعه سهام نیکی
  10/77 M
  227/85 K

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1,853-2/53
1/78 B
4/39 T
0/49%
0/00
1/07-
وثخوزوثخوز
59,350-2/98
11/89 B
4/15 T
0/46%
0/00
1/24-
ثجوانثجوان
13,150-2/87
5/60 B
33/57 T
3/72%
0/00
1/65-
ثالوندثالوند
11,5102/81
10/27 B
9/21 T
1/02%
75/10 M
0/95-
ثقزویثقزوی
14,980-2/94
362/78 M
3/00 T
0/33%
362/78 M
--
وآذروآذر
10,6204/97
76/04 B
19/00 T
2/1%
-2/04 B
0/83-
وتوسوتوس
18,0608/64
94/73 B
36/12 T
4%
-21/30 B
0/73-
ثرودثرود
12,2901/57
10/88 B
6/14 T
0/68%
1/89 B
1/05-
مپسا
م
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثعتماثعتما
27,600-0/91
8/56 B
3/90 T
0/43%
1/24 B
1-
ثاصفاثاصفا
19,2202/98
4/19 B
3/08 T
0/34%
754/24 M
28/75-
ثتوساثتوسا
30,300-1/97
6/32 B
2/91 T
0/32%
-4/90 B
0/43-
ثترانثتران
6,6301/99
7/36 B
11/93 T
1/32%
-2/91 B
0/76-
ثمسکنثمسکن
5,7702/29
23/51 B
36/35 T
4/03%
475/67 M
0/97-
ثزاگرسثزاگرس
57,1002/99
2/28 B
3/77 T
0/42%
0/00
4/5-
کیسونکیسون
2,4262/96
53/15 B
48/91 T
5/42%
20/88 B
2/62-
وساختوساخت
1,737-0/46
15/40 B
53/57 T
5/93%
-1/03 B
0/6-
ثشرقثشرق
11,5903/65
15/29 B
12/75 T
1/41%
5/62 M
1/54-
عمران شرق
ع
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثفارسثفارس
35,0603
205/40 B
63/11 T
6/99%
-141/13 B
0/47-
ثعمراثعمرا
16,6804/23
72/24 B
21/68 T
2/4%
0/00
1/15-
ثنظامثنظام
58,1501/48
14/21 B
4/33 T
0/48%
-2/96 B
1/59-
ثشاهدثشاهد
16,3306/26
1/04 T
102/72 T
11/37%
163/13 B
1/28-
آ س پآ س پ
11,5205/6
14/59 B
11/52 T
1/27%
739/38 M
2-
بناآفرین
ب
1,0000
0/00
0/00
0%---
ثغربثغرب
9,120-0/76
14/40 B
10/94 T
1/21%
-60/21 M
0/85-
کرمانکرمان
1,2350/24
59/07 B
52/64 T
5/83%
395/41 M
0/8-
ثنورثنور
6,170-2/24
19/42 B
7/41 T
0/82%
-56/78 M
0/79-
ثباغثباغ
6,4901/08
3/09 B
17/13 T
1/9%
0/00
1/25-
آبادآباد
62,3304/99
57/66 B
14/96 T
1/66%
11/94 B
1/88-
ثپردیسثپردیس
14,9701/82
105/67 B
29/94 T
3/31%
-40/49 B
1/08-
ثاختثاخت
3,6262/61
34/92 B
32/63 T
3/61%
11/32 B
1/63-
ثنوساثنوسا
7,1001/44
22/60 B
18/67 T
2/07%
-2/93 B
0/96-
ثملی
ث
1,0000
0/00
6/00 T
0/66%---
ثعمسا
ث
1,0000
0/00
684/10 B
0/08%---
ثاژنثاژن
6,900-0/87
298/91 M
2/76 T
0/31%
0/00
1-
ثبهسازثبهساز
2,8642/06
51/58 B
57/65 T
6/38%
-290/01 M
2/15-
ثامیدثامید
2,104-4/87
36/72 B
137/29 T
15/2%
1/82 B
1/94-
ثجنوبثجنوب
13,1101/23
3/13 B
18/35 T
2/03%
-1/90 B
0/44-