سفار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/29%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/35%
حجم
1
0
9
0
7
0
/
0
0
3
0
K
تصویر نماد سفار

سفار

|مجاز
سیمان فارس|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/29%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/35%
حجم معاملات
1
0
9
0
7
0
/
0
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  6
  0
  /
  8
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  6/62
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت301,890پایین ترین قیمت273,210

  بازده ماهانه

  سفارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3,928,225,970ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سفار
 • ارزش بازار
  67/24 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  7
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/93 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  292/23 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/01
301,950بازه قیمت روز273,210
52/31 B
حقیقی
56/24 B
4/61 B
حقوقی
679/68 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/95
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  93/20 Kسهم
 • تعداد سهام
  233,000,000
 • درصد شناور
  %9/85
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/91
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام-87/57%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین2/58%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد