سفارس

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/03%
حجم
8
0
2
0
2
0
/
1
0
4
0
K
0

سفارس

|مجاز
سیمان فارس و خوزستان|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/03%
حجم
8
0
2
0
2
0
/
1
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -1/6
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/2%
  • صنعت+0/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت32,490پایین ترین قیمت31,650

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 181/52 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت
  0/01%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -15/64 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 139/40 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/35
34,740بازه قیمت روز30,200
11/01 B
حقیقی
38/80 B
36/29 B
حقوقی
8/50 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
9/91
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/25 M
 • تعداد سهام5,625,000,000
 • سهام شناور
  33/81 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه9/97
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام-51/28%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -11/89%شرکت رادیس-سهامی خاص-1/58%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -1/41%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (سیمان، اهک و گچ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
سآبیکسآبیک
22,200-0/41
10/20 B
65/70 T
3/59%
-1/32 B
2/35-
سبزواسبزوا
4,713-1/17
25/08 B
17/71 T
0/97%
-1/55 B
0/36-
سباقرسباقر
16,710-2/74
3/37 B
10/03 T
0/55%
1/63 B
1/44-
سفانوسفانو
92,840-1/22
2/58 B
46/42 T
2/53%
-984/70 M
0/32-
سصوفیسصوفی
27,790-4/04
7/47 B
30/57 T
1/67%
-915/32 M
0/61-
سخوافسخواف
3,144-2/98
2/66 B
9/01 T
0/49%
0/00
0/77-
سدورسدور
12,250-2/88
12/96 B
7/86 T
0/43%
-739/22 M
0/57-
سارابساراب
33,150-0/12
217/88 M
41/77 T
2/28%
-6/77 M
0/63-
سیلامسیلام
19,0106/67
54/15 B
22/81 T
1/25%
-8/47 B
1-
سبجنوسبجنو
75,960-0/84
2/35 B
29/78 T
1/63%
-437/37 M
1/01-
سارومساروم
42,920-3/6
4/05 B
42/92 T
2/34%
2/12 B
1/86-
سخاشسخاش
91,20011/07
72/39 B
18/24 T
1%
6/95 B
1/5-
سمتازسمتاز
44,8000/78
2/93 B
44/80 T
2/45%
-2/71 B
0/06-
سکرماسکرما
28,960-8/31
4/46 B
43/44 T
2/37%
-3/43 B
0/28-
سقاینسقاین
6,5501/08
15/81 B
26/20 T
1/43%
1/99 B
0/89-
سنیرسنیر
46,310-10/06
20/84 B
10/65 T
0/58%
4/54 B
0/76-
سشمالسشمال
16,590-3/23
2/51 B
28/20 T
1/54%
-2/20 B
0/21-
سیدکوسیدکو
15,080-0/33
14/48 B
90/48 T
4/94%
-404/13 M
0/47-
سخرم
س
1,0000
0/00
343/14 B
0/02%---
سهرمزسهرمز
22,490-15/11
3/97 B
41/02 T
2/24%
173/30 M
0/77-
سمازنسمازن
23,230-5/3
3/26 B
57/29 T
3/13%
-1/74 B
0/59-
سصفهاسصفها
145,380-2/08
131/95 B
72/69 T
3/97%
-172/03 M
1-
سلارسلار
81,900-2/96
114/83 B
19/23 T
1/05%
-3/11 B
0/35-
سپاهاسپاها
20,630-5/64
17/01 B
50/54 T
2/76%
-4/33 B
0/68-
سرودسرود
48,120-3/09
8/19 B
38/98 T
2/13%
-536/45 M
0/99-
سشرقسشرق
13,980-5/97
9/32 B
37/10 T
2/02%
-2/87 B
0/8-
سغربسغرب
41,320-0/63
4/04 B
20/66 T
1/13%
-1/03 B
0/62-
تهران بتون
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
سدشتسدشت
60,280-5
42/54 B
71/13 T
3/88%
-12/55 B
0/53-
سهگمتسهگمت
60,410-0/98
4/93 B
44/03 T
2/4%
-205/36 M
0/42-
سبهانسبهان
102,9700/04
7/25 B
20/59 T
1/12%
-3/85 B
0/38-
سکردسکرد
9,150-3/78
3/11 B
20/13 T
1/1%
-654/35 M
0/57-
سفارسفار
239,9605
43/71 B
55/91 T
3/05%
25/41 B
1/29-
سخوزسخوز
45,320-2/68
4/54 B
63/45 T
3/46%
-2/29 B
0/69-
ساربیلساربیل
22,0903/67
65/28 B
31/81 T
1/74%
17/45 B
1/6-
سترانستران
5,720-1/39
31/43 B
97/24 T
5/31%
241/64 M
0/54-
سخزرسخزر
39,490-5/18
32/46 B
19/75 T
1/08%
-895/92 M
1/21-
سفاروم
س
1,0000
0/00
111/23 B
0/01%---
سکارونسکارون
88,050-2/51
41/56 B
18/39 T
1%
-6/48 B
0/63-
ساوهساوه
132,400-0/82
15/80 B
86/06 T
4/7%
-1/38 B
0/49-
سیتاسیتا
16,4400/61
18/83 B
180/84 T
9/87%
1/19 B
9/62-
سغدیر
س
9,640-4/99
24/29 B
62/66 T
3/42%
-14/39 B
0/15-
اردستاناردستان
26,9200/78
4/62 B
30/55 T
1/67%
-1/17 B
2/65-
ساروجساروج
37,400-1/74
1/09 B
50/12 T
2/74%
-657/31 M
0/84-
ساروجح
س
20,0000
0/00
26/80 T
1/46%---
سفید
س
1,0000
0/00
1/00 T
0/06%---
سناوند
س
1,0000
0/00
1/20 T
0/07%---
سجام
س
3,811-0/23
5/55 B
25/42 T
1/39%
-162/19 M
1/22-