ثشاهد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/21%
حجم (مشکوک)
1
0
1
0
2
0
/
4
0
1
0
M
0

ثشاهد

|مجاز
سرمایه گذاری شاهد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/21%
حجم(مشکوک)
1
0
1
0
2
0
/
4
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  63/36
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/63%
  • صنعت+15/68%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,740پایین ترین قیمت15,510

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۸
   اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/06/20
  • ۱۴۰۲/۹/۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - جزییات تفاهمنامه جدید فروش 70 قطعه اراضی شهرک ناز- گروه ب) منتهی به سال مالی 1403/03/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 101/78 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  1/79%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 10/61 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 408/88 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/88
16,930بازه قیمت روز14,730
1/80 T
حقیقی
1/79 T
14/77 B
حقوقی
25/38 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
10/41
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/52 M
 • تعداد سهام6,290,412,000
 • سهام شناور
  36/11 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه13/41
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  موسسه اندوخته شاهد60/21%بانک دی-سهامی عام-2/31%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار
  85/15 M
  211/20 K

نمادهای هم گروه (انبوه سازی، املاک و مستغلات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
ثنامثنام
1
0
,
7
0
0
0
1
0
-0/18%
0
0
4/03 T
0/41%
0
1/29-
وثخوزوثخوز
5
0
0
0
,
9
0
0
0
0
0
1/39%
0
0
3/56 T
0/36%
0
2/67-
ثجوانثجوان
1
0
2
0
,
8
0
1
0
0
0
1/75%
0
0
32/70 T
3/34%
0
2/22-
ثالوندثالوند
1
0
5
0
,
7
0
3
0
0
0
-2/84%
0
0
12/58 T
1/29%
487/82 M
0/82-
ثقزویثقزوی
1
0
4
0
,
1
0
1
0
0
0
-1/19%
0
0
2/82 T
0/29%
-2/60 B
0/74-
وآذروآذر
8
0
,
5
0
4
0
0
0
-1/73%
0
0
15/28 T
1/56%
-1/21 B
0/88-
وتوسوتوس
1
0
8
0
,
1
0
1
0
0
0
-1/25%
0
0
36/22 T
3/7%
-350/70 M
0/89-
ثرودثرود
1
0
6
0
,
8
0
0
0
0
0
1/7%
0
0
8/40 T
0/86%
927/16 M
0/79-
ثعتماثعتما
2
0
8
0
,
7
0
0
0
0
0
2/13%
0
0
4/06 T
0/41%
0
1/85-
ثاصفاثاصفا
2
0
3
0
,
5
0
5
0
0
0
-0/21%
0
0
3/77 T
0/39%
-1/08 B
2/72-
ثتوساثتوسا
3
0
5
0
,
2
0
5
0
0
0
0/57%
0
0
3/38 T
0/35%
0
1/52-
ثترانثتران
8
0
,
5
0
6
0
0
0
4/26%
0
0
15/41 T
1/58%
-854/27 M
1/16-
ثمسکنثمسکن
8
0
,
8
0
4
0
0
0
4/49%
0
0
55/69 T
5/7%
-16/26 B
1/17-
ثزاگرسثزاگرس
6
0
0
0
,
8
0
5
0
0
0
-0/73%
0
0
4/02 T
0/41%
60/10 M
1/49-
کیسونکیسون
2
0
,
3
0
3
0
5
0
-1/64%
0
0
47/07 T
4/81%
-2/04 B
0/87-
وساختوساخت
2
0
,
1
0
2
0
0
0
1/97%
0
0
65/39 T
6/69%
23/31 B
1/16-
ثشرقثشرق
2
0
9
0
,
1
0
7
0
0
0
4/89%
0
0
32/09 T
3/28%
18/43 B
0/53-
ثفارسثفارس
5
0
2
0
,
4
0
4
0
0
0
-0/63%
0
0
94/39 T
9/65%
-123/00 B
0/75-
ثعمراثعمرا
1
0
6
0
,
7
0
3
0
0
0
-2/16%
0
0
21/75 T
2/22%
-20/12 B
0/88-
ثنظامثنظام
5
0
5
0
,
6
0
5
0
0
0
0/27%
0
0
4/15 T
0/42%
-9/98 B
1/28-
آ س پآ س پ
1
0
5
0
,
9
0
7
0
0
0
0/31%
0
0
15/97 T
1/63%
764/26 M
0/92-
ثغربثغرب
1
0
0
0
,
8
0
7
0
0
0
1/12%
0
0
13/04 T
1/33%
872/04 M
0/94-
ثنورثنور
5
0
,
3
0
0
0
0
0
-2/75%
0
0
6/36 T
0/65%
-6/29 B
0/56-
ثباغثباغ
7
0
,
9
0
0
0
0
0
1/8%
0
0
20/86 T
2/13%
1/91 B
2/17-
ثپردیسثپردیس
1
0
7
0
,
7
0
1
0
0
0
-3/49%
0
0
35/42 T
3/62%
-17/27 B
0/68-
ثاختثاخت
4
0
,
9
0
2
0
2
0
4/61%
0
0
44/30 T
4/53%
111/38 B
1/52-
ثنوساثنوسا
8
0
,
0
0
1
0
0
0
-1/48%
0
0
21/07 T
2/15%
0
0/85-
ثامانثامان
2
0
2
0
,
5
0
2
0
0
0
3/49%
0
0
11/26 T
1/15%
-10/29 B
0/73-
ثبهسازثبهساز
3
0
,
1
0
0
0
3
0
-0/99%
0
0
62/47 T
6/39%
-6/54 B
1/47-
ثامیدثامید
2
0
,
4
0
1
0
8
0
-1/55%
0
0
157/78 T
16/14%
-11/00 B
2/9-
ثجنوبثجنوب
1
0
4
0
,
8
0
7
0
0
0
4/28%
0
0
20/82 T
2/13%
-11/62 B
0/99-