کروی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/66%
حجم
2
0
/
2
0
6
0
M
تصویر نماد کروی

کروی

|ممنوع-متوقف
توسعه معادن روی ایران|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/66%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/66%
حجم معاملات
2
0
/
2
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  4
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت6,020پایین ترین قیمت5,940

  بازده ماهانه

  کرویصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

کروی
 • ارزش بازار
  60/00 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  2
  0
  5
  0
  6
  0
  ,
  0
  0
  4
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  61/88 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/51
6,420بازه قیمت روز5,580
10/52 B
حقیقی
11/17 B
2/94 B
حقوقی
2/29 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
0/79
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  4/00 Mسهم
 • تعداد سهام
  10,000,000,000
 • درصد شناور
  %37/46
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 7/28
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار-سهای خاص-50/06%شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانی2/23%شرکت بازارتهاترارکان-سهامی خاص-1/96%شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران-سهامی خاص-1/58%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص -1/58%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/37%شرکت سرمایه گذاری آینده نگرالگوریتم -سهامی خاص1/36%شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن -سهامی خاص -1/34%شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان -سهامی خاص -1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد