پی پاد

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/08%
حجم
2
0
/
6
0
0
0
M
0

پی پاد

|مجاز
پرداخت الکترونیک پاسارگاد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/08%
حجم
2
0
/
6
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  6
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -25/63
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-20/9%
  • صنعت-1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,820پایین ترین قیمت13,980

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/30
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 42/33 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  8
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت
  0/09%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/18 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 129/63 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/44
15,820بازه قیمت روز14,320
59/24 B
حقیقی
72/71 B
15/09 B
حقوقی
1/62 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/35
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/20 M
 • تعداد سهام3,000,000,000
 • سهام شناور
  18/99 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه28/05
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فناوری اطلاعات وارتباطات پاسارگادآریان-52/93%شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان-سهامی خاص-10/31%شرکت کاشفان نواندیش پارس-سهامی خاص-9/98%BFMصندوق.س.ا.ب.اندیشه زرین پاسارگاد7/77%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
23,1001/52
8/56 B
14/44 T
1/49%
455/83 M
1/0829/34
مفاخرمفاخر
10,2800
10/47 B
8/62 T
0/89%
-250/50 M
0/781,279/49
فن آوافن آوا
5,210-1/33
6/87 B
11/46 T
1/18%
-306/60 M
0/35141/42
رتاپرتاپ
4,118-1/78
10/01 B
37/06 T
3/81%
-3/14 B
1/1818/79
رانفوررانفور
5,800-2/93
7/30 B
208/80 T
21/47%
-3/57 B
0/4215/48
مدارانمداران
9,180-0/43
11/16 B
17/90 T
1/84%
-8/54 B
0/2410/38
رکیشرکیش
3,274-1/19
5/10 B
22/92 T
2/36%
1/53 B
0/72-
آپآپ
6,7901/93
9/02 B
37/68 T
3/88%
1/25 B
0/8438/82
سیستمسیستم
18,000-0/33
4/42 B
180/00 T
18/51%
-1/38 B
0/5618/92
پرداختپرداخت
10,300-3/19
2/05 B
82/40 T
8/47%
-128/70 M
0/2868/08
سپسپ
16,230-0/49
209/95 M
185/67 T
19/1%
-209/95 M
0/1872/53
رافزارافزا
17,8800/39
9/94 B
6/26 T
0/64%
-1/84 B
3/0113/23
سپیدارسپیدار
73,3000
5/51 B
51/31 T
5/28%
-2/66 B
2/87-
توسنتوسن
21,7000/23
3/64 B
65/10 T
6/7%
-2/95 B
1/27-
تپسیتپسی
6,7903/31
14/44 B
16/72 T
1/72%
-2/19 B
1/16-
فن افزار
ف
14,3400/07
21/96 B
21/51 T
2/21%
-2/86 B
--
مرقام
م
8,9401/01
6/64 B
4/47 T
0/46%
0/00
1/68-