پی پاد

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/38%
حجم
7
0
/
0
0
6
0
M
0

پی پاد

|مجاز
پرداخت الکترونیک پاسارگاد|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/38%
حجم
7
0
/
0
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  1
  0
  /
  7
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -56/35
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-20%
  • صنعت-0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,900پایین ترین قیمت14,320

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/30
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 43/23 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  8
  0
  0
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت
  0/23%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 13/05 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 166/59 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/42
15,820بازه قیمت روز14,320
96/62 B
حقیقی
83/57 B
5/07 B
حقوقی
18/12 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/44
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/20 M
 • تعداد سهام3,000,000,000
 • سهام شناور
  18/99 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه28/05
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فناوری اطلاعات وارتباطات پاسارگادآریان-52/93%شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان-سهامی خاص-10/31%شرکت کاشفان نواندیش پارس-سهامی خاص-9/98%BFMصندوق.س.ا.ب.اندیشه زرین پاسارگاد7/77%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
23,050-1/7
22/08 B
14/41 T
1/48%
-58/85 M
0/729/28
مفاخرمفاخر
10,350-3/38
15/95 B
8/68 T
0/89%
-257/00 M
0/971,283/23
فن آوافن آوا
5,260-2/81
9/60 B
11/57 T
1/19%
-3/63 B
0/39143/36
رتاپرتاپ
4,161-1/54
16/05 B
37/45 T
3/85%
-1/38 B
1/4918/72
رانفوررانفور
5,810-4/27
16/22 B
209/16 T
21/48%
-6/24 B
0/3215/37
مدارانمداران
9,330-1/89
23/36 B
18/19 T
1/87%
-20/12 B
0/210/55
رکیشرکیش
3,281-1/36
15/22 B
22/97 T
2/36%
6/94 B
1/98-
آپآپ
6,740-1/31
26/87 B
37/41 T
3/84%
0/00
0/5438/59
سیستمسیستم
18,000-0/17
11/97 B
180/00 T
18/49%
-5/84 B
0/4418/91
پرداختپرداخت
10,330-3/48
1/74 B
82/64 T
8/49%
-118/84 M
0/4468/42
سپسپ
16,230-0/43
3/04 B
185/67 T
19/07%
-2/04 B
0/1871/47
رافزارافزا
17,780-2/96
10/60 B
6/22 T
0/64%
-3/47 B
2/3613/09
سپیدارسپیدار
73,450-1/15
10/73 B
51/41 T
5/28%
-6/41 B
2/81-
توسنتوسن
21,8000/46
12/55 B
65/40 T
6/72%
-10/20 B
1/69-
تپسیتپسی
6,6400/6
18/80 B
16/35 T
1/68%
-5/69 B
0/82-
فن افزار
ف
14,410-4/12
47/09 B
21/61 T
2/22%
-13/02 B
--
مرقام
م
8,900-2/29
28/74 B
4/45 T
0/46%
-4/03 B
0/64-